De Tabernakel – Het voorhangsel.

De Tabernakel = tent = huis = jij en ik het huis van God!
Het Heiligdom van God in de woestijn. (oude verbond)
Wat wil de Tabernakel vandaag zeggen over de Heere Jezus. (nieuwe verbond)
Gods Woord is een geheel! Het ene verbond KAN NIET zonder het andere verbond!

Als we van boven op de tabernakel kijken zien we dat er twee compartimenten zijn, twee ruimten, het heilige en het heilige der heiligen.
En tussen die twee ruimten was een afscheiding en daar hing een kleed. (Zie plaatje)
Exodus 26:31 Daarna zult gij een voorhang maken, van hemelsblauw, en purper, en scharlaken, en fijn getweernd linnen; van het allerkunstelijkste werk zal men dien maken, met cherubim.

Op dat voorhangsel moesten kunstig geweven cherubs komen. Cherubs waren bewakers van de heiligheid van God.
Dat wilde zeggen: Als iemand het waagde om dat voorhangsel op te tillen en het heilige der heiligen binnen te gaan, dan zouden die Cherubs zich verheffen uit het gordijn (God staat boven de schepping) en zouden diegene ombrengen. Die Chrerubs zeiden als het ware: ”STOP!”
Daarom staat er ook in Exodus 26:33 En gij zult den voorhang onder de haakjes hangen, en gij zult de ark der getuigenis aldaar binnen den voorhang brengen; en deze voorhang zal ulieden een scheiding maken tussen het heilige, en tussen het heilige der heiligen.

Leviticus 16:2 De HEERE dan zeide tot Mozes: Spreek tot uw broeder Aaron, dat hij NIET te allen tijde ga in het heilige, BINNEN DE VOORHANG= Voorhangsel, voor het verzoendeksel, dat op de ark is, opdat hij niet sterve; want Ik verschijn in een wolk op het verzoendeksel.

God had gezegd: VERBODEN TOEGANG!

Maar toen was de Heere Jezus gekomen!

Mattheus 27:50 en 51 En Jezus, wederom met een grote stem roepende, gaf den geest. EN ZIET = Letterlijk vertaald, en op dat zelfde moment, HET voorhangsel des tempels SCHEURDE IN TWEEËN, van boven tot beneden; en de aarde beefde, en de steenrotsen scheurden.

LET OP! Het voorhangsel scheurde niet van beneden naar boven, dat hadden mensen kunnen doen. Nee, het voorhangsel scheurde van boven naar beneden. Dat was van de kant van God af.

God wilde daar mee zeggen; nu Mijn Zoon het werk volbracht heeft is de toegang vrij!
Nu zegt God: TOEGANG VRIJ!

Dat is bijna niet te geloven, wij mogen zomaar binnen gaan in het heilige der heiligen, wij mogen rechtstreeks naderen tot de God van de hemel en aarde!

Hebreeën 10:19 t/m 22: Dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben, om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, Op een versen en levenden weg, welken Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is, door Zijn vlees; En dewijl wij hebben een groten Priester over het huis Gods; Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, en het lichaam gewassen zijnde met rein water.

Zo het voorhangsel is verbroken, doormidden gebroken, zo is lichaam van Jezus ook verbroken. En door Zijn verbroken lichaam, door Zijn gestorte bloed is de toegang vrij!
Wij mogen God, Abba Vader noemen! Papa Vader! Zo dicht mogen wij bij God komen door het volbrachte werk van Jezus Christus!
Waar de priester NIET mochten komen en de hogepriester èèn keer per jaar, daar mogen wij dag en nacht komen door het volbrachte werk van Jezus Christus!

GOD IS ONZE VADER!
Johannes 1:12 en 13 Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; Welke niet uit den bloede, noch uit den wil van het vlees, noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn.

Als jij schuilt achter het bloed van de Heere Jezus dan mag je bij de Vader komen, mag je bij de Vader op schoot zitten, mag je het hart van de Vader voelen kloppen.
God is mijn Vader, Hij zorgt voor mij, ik mag Hem Papa noemen!
Dichterbij kan ik niet komen.

Alles door het verbroken lichaam van de Heere Jezus, Hij was dat voorhangsel, dat is gescheurd, en de toegang is vrij!

Ik kom in Uw heiligdom binnen, `t voorhangsel ga ik voorbij.
`k breng U mijn offer, een zoete geur, vrucht van wat U deed in mij.
Mijn mond brengt een offer van lof, Heer, `t gaat nu alleen om Uw eer.
`t reukwerk van mijn lofgezang stijgt op in Uw woning.
Opwekking 192

Word vervolgd…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *