De Tabernakel Het wasvat / het heiligdom.

Het Heiligdom van God in de woestijn. (oude verbond)
Wat wil de Tabernakel vandaag zeggen over de Heere Jezus. (nieuwe verbond)
Gods Woord is een geheel! Het ene verbond KAN NIET zonder het andere verbond!

Nu gaan we iets buitengewoon interessants ontdekken.
Ik heb je verteld dat alles in de Tabernakel een maat heeft. God heeft dus precies gezegd hoe groot iets moest zijn/ was.
Behalve het wasvat. Wij weten niet hoe groot het wasvat was! En dat heeft een betekenis!

Psalm 119:96 In alle volmaaktheid heb ik een einde gezien; maar Uw gebod / Woord is zeer wijd.

Niemand kan zeggen ik heb de Bijbel genoeg gelezen, Spurgeon las de Bijbel 5000 keer en hij zei:” de 5000ste keer dat ik de Bijbel las had een grotere impact op mijn leven dan de eerste keer!
De Bijbel lezen is reiniging en heiliging totdat de Heere Jezus komt.
Daarom heeft God van dat wasvat geen maten gegeven!

WAAR WAS DAT WASVAT VAN GEMAAKT?
Exodus 38:8 Hij maakte ook het koperen wasvat, met zijn koperen voet, van de spiegels der te hoop komende vrouwen, die te hoop kwamen voor de deur van de tent der samenkomst.

Die Israëlieten die hadden geen kruidvat spiegeltjes, die hadden koperen platen en die platen werden net zolang gepoetst totdat de Israëliet zichzelf in die platen kon zien / spiegelen.
En God zei; lever ze maar in. We weten niet hoe groot dat wasvat was, misschien waren als die Israëlieten hun spiegels wel kwijt.
Dat is een mooi beeld, moeten wij ook doen. Paulus zegt:

Filippenzen 3: 4,7 en 8 Hoewel ik heb, dat ik ook in het vlees betrouwen mocht; indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer; Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus’ wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere; om Wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus moge gewinnen.

Filippenzen 3:14 Maar een ding doe ik, vergetende, hetgeen achter is, en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot den prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus.

De schrijver van de Hebreeën brief zegt: Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen allen last, en de zonde, die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is; Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Dewelke, voor de vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en schande veracht, en is gezeten te rechter van de troon van God.
Hebreeën 12: 1 en 2

Als daar die reiniging is, dan komt de belangrijkste priesterdienst. Ik heb je verteld dat elke christen een priester is. Dat werk moet je goed doen. Ik heb gezegd dat het priester zijn, 5 stappen heeft, we hebben nu vier stappen gehad.
Hier komt de 5e stap. Maar eerst even dit, elke christen is een priester en mag doorlopen naar het heiligdom. Jij en ik hebben vrije toegang door het bloed van de Heere Jezus tot God de Vader.

Exodus 28:43a Aaron nu en zijn zonen zullen die aanhebben, als zij in de tent der samenkomst gaan, of als zij tot het altaar treden zullen, om in het heilige te dienen.

God wil zo graag dat ook jij en ik in het heilige dienen! God zegt; blijf nou niet stil staan bij je verlossing, groei! Ken de reiniging van dat Woord in je leven, kom dicht bij Mij in Mijn heiligdom, dan zal Ik je geweldige dingen laten zien.
Je denkt misschien het ingaan in het heiligdom is uit de tijd van de tabernakeldienst, dat dacht je, kijk maar Hebreeën 10:19 en 22 Dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben, om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, en het lichaam gewassen zijnde met rein water.

Dat heiligdom wat we binnen mogen gaan heeft drie kenmerken:
1- Allereerst is het, het heiligdom van de Heere Numeri 19:20. Het is de tegenwoordigheid van de Heere.
2- Het heiligdom is een heerlijke plaats om te zijn. Jesaja 60:13 De heerlijkheid van Libanon zal tot u komen, de denneboom, de beukeboom en de busboom te gelijk, om te versieren de plaats Mijns heiligdoms, en Ik zal de plaats Mijner voeten heerlijk maken.
3- Het derde kenmerk van het heiligdom is, daar is aanbidding! Psalm 96:9 Aanbidt den HEERE in de heerlijkheid des heiligdoms; schrikt voor Zijn aangezicht, gij ganse aarde.
Psalm 150:1 Hallelujah! Looft God in Zijn heiligdom; looft Hem in het uitspansel Zijner sterkte!

Al die drie kenmerken van het heiligdom kan je samenvatten in aanbidding!
Johannes 4:23 Maar de ure komt, en is nu, wanneer de ware aanbidders den Vader aanbidden zullen in geest en waarheid; want de Vader zoekt ook dezulken, die Hem alzo aanbidden.

GOD ZEGT;
ZIJN ER ONDER MIJN KINDEREN, KINDEREN DIE NAAR MIJ TOE KOMEN OM MIJ TE AANBIDDEN?!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *