De Tabernakel – Jezus de grote hogepriester!

Tabernakel = tent = huis = jij en ik het huis van God!
Het Heiligdom van God in de woestijn. (oude verbond)
Wat wil de Tabernakel vandaag zeggen over de Heere Jezus. (nieuwe verbond)
Gods Woord is een geheel! Het ene verbond KAN NIET zonder het andere verbond!

Maar als je gelooft in de Heere Jezus die Zijn bloed heeft gebracht tussen de cherubs dan heb je eeuwig leven! Op grond van het volbrachte werk van de Heere Jezus!

Zo heerlijk om zo zeker te zijn dat je eeuwig mag leven, op grond van de prijs die de Heere Jezus daar voor betaald heeft! En dat wij die zekerheid mogen ontvangen door het simpel weg te geloven!
Sterker nog:
Hebreeën 11:1 Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet ziet.
Hebreeën 11:3 Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen, die men ziet, niet geworden zijn uit dingen, die gezien worden.
Hebreeën 11:6 Maar zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Want die tot God komt, moet geloven, dat Hij is, en een Beloner is van diegenen die Hem zoeken.

We kunnen gedegen Bijbelkennis hebben, dwaalleren weerleggen, alles weten over het koninkrijk van God, maar als we NIET geloven in het volbrachte werk van de Heere Jezus dan is dit alles volstrekt waardeloos!

We gaan verder met de studie: De ark van het verbond was praktisch gezien gewoon een kist van sittemhout met goud overtrokken.
Een holle kist, maar er zaten voorwerpen in die kist.

Hebreeën 9:4 en de ark des verbonds, alom met goud overdekt, in welke was de gouden kruik, daar het Manna in was, en de staf van Aaron, die gebloeid had, en de tafelen van het verbond.

Allereerst zat er in de ark van het verbond een gouden kruik met manna.
Je weet het nog wel dat de Israëlieten manna hebben gegeten in de woestijn.
Psalm 78:24 en 25 En regende op hen het Man om te eten, en gaf hun hemels koren. Een iegelijk at het brood der Machtigen; Hij zond hun teerkost tot verzadiging.

Natuurlijk spreekt dat hemelse manna over de Heere Jezus! Het Manna regende uit de hemel, zo is ook Jezus Christus uit de hemel gekomen op aarde!
Johannes 6:51 Ik ben dat levende Brood, dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het Brood, dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.

Ten tweede lagen de tafelen van de wet in die ark.
LET NU GOED OP! Die tafelen van de wet spreken ook van de Heere Jezus! Psalm 40:9 Ik heb lust, o mijn God! om UW WELBEHAGEN = Uw wil te doen; en Uw wet is in het midden mijns ingewands.

Wat is de wil van God? Dat vinden we in 1Timotheüs 2:4 Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen. AMEN!

Ten derde lag daar de staf van Aaron die gebloeid had. Hoe zat dat nu?
Nu in Numeri 17 was het volk ontzettend aan het klagen! Waarover? Wie de baas was!
En dat doen we vandaag de dag nog. Er waren allerlei mensen die klaagden dat ze ook hogepriester wilden worden. Dat was natuurlijk wel een belangrijke job.
En dan zegt God dit: Numeri 17:5 en 8 En het zal geschieden, dat de staf des mans, welke Ik zal verkoren hebben, zal bloeien; en Ik zal stillen de murmureringen ( mopperingen) van de kinderen Israels tegen Mij, welke zij tegen ulieden murmureerden = tegen u aan het mopperen zijn…
…Het geschiedde nu des anderen daags, dat Mozes in de tent der getuigenis inging; en ziet, Aarons staf, voor het huis van Levi, bloeide; want hij bracht bloeisel voort, en bloesemde bloesem, en droeg amandelen.

God wees op die manier Aaron aan als hogepriester. Wat betekende dat? Nu dat wijst weer op de Heere Jezus!

Van de Heere Jezus wordt ook gezegd dat Hij hogepriester is. LET NU OP! Ik zeg dit met grote eerbied, de Heere Jezus is twee keer hogepriester.

De eerste keer is Jezus hogepriester toen Hij verzoening bracht met Zijn bloed en is ingegaan in het heiligdom, en het bloed heeft gesprenkeld tussen de Gerubs waardoor God met het oordeel voorbij is gegaan.
MAAR
De Heere Jezus is nog een keer hogepriester en dat staat in Hebreeën 7:21 en 22 Maar Deze met eedzwering, door Dien, Die tot Hem gezegd heeft: De Heere heeft gezworen, en het zal Hem niet berouwen: Gij zijt Priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek). Van een zoveel beter verbond is Jezus Borg geworden.

Jezus is hogepriester tot in Eeuwigheid, dat wil zeggen, Hij is het nog steeds!
En omdat goed te begrijpen laten wij jullie de hogepriester van dichtbij zien.
(Zie plaatje.) moet je eens kijken hoe mooi!

Exodus 28:9, 12,15,17 en 29. En gij zult twee sardonixstenen nemen, en de namen der zonen van Israel daarop graveren. En gij zult de twee stenen aan de schouderbanden des efods zetten, zijnde stenen ter gedachtenis voor de kinderen Israels; en Aaron zal hun namen op zijn beide schouders dragen, ter gedachtenis, voor het aangezicht des HEEREN.
Gij zult ook een borstlap des gerichts maken, van het allerkunstelijkste werk, gelijk het werk des efods zult gij hem maken; van goud, hemelsblauw, en purper, en scharlaken, en van fijn getweernd linnen zult gij hem maken.
En gij zult vervullende stenen daarin vullen, vier rijen stenen, een rij van een Sardis, een Topaas en een Karbonkel; dit is de eerste rij.
Alzo zal Aaron de namen der zonen van Israël dragen aan den borstlap des gerichts, op zijn hart, als hij in het heilige zal gaan, ter gedachtenis voor het aangezicht des HEEREN geduriglijk.

Even op een rijtje:
Kostbare edelstenen – de namen der zonen van Israël daarin graveren – Aaron zal hun namen ter gedachtenis voor het aangezicht des Heeren dragen.
Sterker nog, Aaron zal ze op zijn hart dragen. Mooi he?!

Dus Aaron liep elke dag met de namen van de stammen van Israël op zijn borst. En die droeg hij op zijn hart voor het aangezicht van God.

DAT IS PRECIES WAT DE HEERE JEZUS NU DOET!
Romeinen 8:34 Wie is het, die verdoemt? Christus is het, Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook ter rechter hand Gods is, Die ook voor ons bidt.

DE HEERE JEZUS HOUD NIET OP HOGEPRIESTER TE ZIJN!
De Heere Jezus draagt jouw en mijn naam, of die nou lang of kort is, moeilijk of makkelijk, op Zijn schouders en Zijn borst. Hij bidt voor ons!

Misschien ga je wel een moeilijke week tegenmoed, je mag het weten, mijn naam is geschreven op de schouders en borst van de Heere Jezus, Hij draagt mijn naam op Zijn hart! En Hij bidt voor mij!

De Heere Jezus bid voor jou en mij lieve lezers, dag en nacht! Ook als wij slapen. Zijn hogepriesterlijke werk gaat door tot in eeuwigheid!
De Heere Jezus bid voor ons, ook als wij vergeten te bidden. Of als wij het te druk hebben om te bidden. Wat is Hij toch een hogepriester he!
De Heere Jezus bid ook voor jou en mij als wij niet kunnen of als wij niet willen bidden. Als wij opstandig zijn. Als wij zeggen:” ik stop met bidden het helpt toch niet” Jezus bid!
De Heere Jezus bid ook voor jou en mij als wij het niet meer weten, als je werkelijk zo in de problemen in je verdriet bent . Je hebt van die mensen die niet meer weten wat ze bidden moeten, de Heere Jezus bid voor hen!

En weet je wat nu het geweldige is? De Heere Jezus bid voor u en noemt u bij de naam!
Hij bid voor mij als voor Nicky, en niet als voor een van die vele gelovigen. Hij noemt jou en mij bij de naam! Want mijn naam staat geschreven op zijn borst en schouders!
DAAROM KENT DE HEERE JEZUS OOK MIJN OMSTANDIGHEDEN!
En hij weet van jouw omstandigheden af!
Hij kent niet alleen je omstandigheden maar weet ook wat je nodig hebt!
En weet je wat het mooie is?
DE STEM VAN DE HEERE JEZUS IS “MUZIEK IN GODS OREN!”

God hoort de stem van de Heere Jezus heel graag, want in Jezus Christus heeft God al zijn welbehagen gevonden!

Efeze 1:6 t/m 9 Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade, door welke Hij ons begenadigd heeft in den Geliefde Jezus; In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar den rijkdom Zijner genade, Met welke Hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid; Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van Zijn wil, naar Zijn welbehagen, hetwelk Hij voorgenomen had in Zichzelf.

Hebreeën 4:4,15 en 16 Dewijl wij dan een groten Hogepriester hebben, Die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, den Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd.

Even een prachtig gedicht(je) tussendoor

In Gods heerlijkheid gekomen, Draagt Gij hogepriestervorst,
Als de namen van Uw vromen, op Uw schouders op Uw borst.
Voor hen leeft Gij bij Uw Vader, brengt hen `t vaderhuis steeds nader,
Daar Gij de Uwe nooit vergeet, voor hen tussenbeide treedt.

Als je een moeilijke week tegenmoed gaat, of je leeft in moeilijke omstandigheden, weet dan dat de Heere Jezus jouw naam op Zijn schouders en borst draagt. En voor je bidt!

WAT EEN HEER HE! JEZUS WAT EEN HEERLIJKE NAAM! AMEN!

Word vervolgd….