De Tabernakel. Tabernakel = tent = huis = jij en ik het huis van God! De berderen = planken, met GOUD overtrokken, staande op zilveren voetstukken.

Het Heiligdom van God in de woestijn. (oude verbond)
Wat wil de Tabernakel vandaag zeggen over de Heere Jezus. (nieuwe verbond)
Gods Woord is een geheel! Het ene verbond KAN NIET zonder het andere verbond!

Jezus wat een heerlijke Naam! Zoon van God, mensen Zoon, Lam op de troon, Jezus wat een heerlijke Naam! Hoe groot zijt gij? Gij zijt zeer groot!

We zijn nu op Twee derde van de studie gekomen. En het word alleen maar mooier!
Wat een heerlijke rijkdom om zo te mogen leren van de Tabernakel, om Jezus Christus te ontdekken in het Oude Testament / verbond.
Kom nu is de tijd om Hem te aanbidden, Kom het is nu de tijd om je hart aan Hem te geven!

LATEN WE SNEL VERDER GAAN TOT EER EN GLORIE VAN HET LAM OP DE TROON=JEZUS CHRISTUS.

Het belangrijkste van een christen is dat hij in gaat in het heiligdom, het hart van God ziet en de heerlijkheid van de Heere Jezus proeft!

Aaron nu en zijn zonen zullen die aanhebben, als zij in de tent der samenkomst gaan, of als zij tot het altaar treden zullen, om in het heilige te dienen; opdat zij geen ongerechtigheid dragen en sterven. Dit zal een eeuwige inzetting zijn, voor hem, en zijn zaad na hem. Exodus 28:43.

LET OP! …als zij in de tent der samenkomst gaan, dat mogen ook wij vandaag doen. We mogen het heilige binnen gaan.
…als zij tot het altaar treden zullen, wij mogen steeds terug keren aan de voeten van de Heere Jezus, waarvan dat altaar spreekt = het volbrachte werk aan het kruis.
… om in het heilige te dienen, Elke christen die de Heere Jezus toebehoort is een priester. (Openbaring 1).

De Tabernakel was een bediening uit het oude testament die wijst op de bediening van de christenen in het Nieuwe Testament.

Maar gij (dus wij) zijt een uitverkoren geslacht, EEN KONINKLIJK PRIESTERDOM, een heilig volk, een verkregen volk; (waarom?) opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht; 10 Gij, die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt; die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. 1 Petrus 2:9 en 10.

Maar ook het heiligdom uit het Oude Testament komt voor in het Nieuwe Testament:
Dewijl wij dan, broeders, VRIJMOEDIGHEID hebben, om IN TE GAAN IN HET HEILIGDOM door het bloed van Jezus, Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Hebreeën 10:19 en 22

Dus laat u nooit misleiden door dat ze zeggen die Tabernakel is het Oude Testament is dus niet meer interessant! Nee! De Tabernakel is juist een beeld van wat gekomen is!

Tabernakel: Dit woord is afgeleid van het Latijnse woord ‘tabernaculum’, dat is: ‘tent’. Dit woord tabernakel is ook de vertaling van een Hebreeuws woord voor ‘woning’.

Als je de kleden die over de Tabernakel gespannen waren een voor een wegschuift zie je dat de Tabernakel echt een tent is.
De Tabernakel heeft verschillende Namen, “De Tabernakel des Heeren of “Het huis des Heeren”
Of het huis van God (Richteren 18:31) God woonde in dat “huis”
Waarom laten we dit zien, omdat het Nieuwe Testament ook spreekt over het Huis van God.

Maar zo ik vertoef, opdat gij moogt weten, hoe men in het huis Gods moet verkeren, hetwelk is de Gemeente des levenden Gods, een pilaar en vastigheid der waarheid.
1Timotheüs 3:15

Dus het huis van God is: DE GEMEENTE VAN DE LEVENDE GOD!

Aha dat heeft helemaal niets met een kerkgebouw te maken! Of met een plaatselijke gemeente, dat klinkt allemaal geweldig mooi maar het mist de Bijbelse grondslag van gemeente zijn!
Het huis van God is elk persoon die zich waarachtig=echt heeft bekeerd en Jezus Christus heeft aangenomen! Een kind van God is geworden door het geloof in Jezus Christus!
En dat sluit geweldig aan bij de Bijbelse waarheid dat ons lichaam een Tempel is van de levende God!

Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. 2 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Romeinen 12:1 en 2

Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt? 20 Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn. 1Korinthe 6:19 en 20

Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt, en de Geest Gods in ulieden woont? 17 Zo iemand den tempel Gods schendt, dien zal God schenden; want de tempel Gods is heilig, welke gij zijt.
1Korinthe 3:16 en 17.

Zoals God in de tijd van het Oude Testament woonde in het huis de Tabernakel, zo woont God vandaag in Zijn huis en dat is Zijn gemeente, jij en ik!
Gods huis is de gemeente / ware gelovigen wereldwijd!

Nu kijken we naar de Tabernakel = Gods huis en hebben de kleden even weggedaan.
De `tentdoeken` hebben we even weggelegd. Dan ziet u dat het er allemaal erg sjiek uit ziet.
Ook zien we dat de Tabernakel niet bestaat uit 3 vaste wanden, maar die drie wanden bestaan uit allemaal planken!
Dit huis van God, de Tabernakel is het huis waar God in woonde in het Oude Testament, is een beeld van het huis waar God in woont in het Nieuwe Testament, mooi he!

WE GAAN ONS ER OVER VERBAZEN!
WAT IS DE GEMEENTE? De gemeente is de vergadering van ALLE gelovigen. De gemeente is de optelsom van alle gelovigen over de gehele wereld. PUNT!
Ook die Eskimo die door zijn bijbeltje te lezen tot geloof is gekomen en niet naar de kerk kan, die behoort tot de gemeente!
Alle mensen die op hun knieën zijn gegaan, hun zonden hebben beleden en Jezus hebben aangenomen en de Heilige Geest hebben ontvangen, zij vormen de gemeente hier op aarde!
ALLE GELOVIGEN! Je hoef geen handtekening te zetten of wat ook, maar je moet buigen, knielen voor de Heere Jezus.

MAAR WAT HEBBEN WIJ IN DE LOOP DER EEUWEN MET AL DIE PERSOONLIJKHEDEN GEDAAN?
Wij hebben daar muren rond gebouwd!
LET OP! De wereld telt zo`n miljoen denominaties! Die ene gemeente die ontstond in Handelingen 2, daar hebben wij muren tussen gezet.
Wij hebben een Hervormde kerk, Babtisten kerk, Gereformeerde kerk, Roomskatholieke kerk, enz…
En al die kerken claimen, wij zijn de gemeente. Prachtig al die kerken, maar jij en ik weten dat niet alle mensen in die kerken de Heere Jezus hebben aangenomen.
Een hele boel mensen die trouw naar de kerk gaan iedere zondag, en trouw hun Bijbel lezen, als je deze mensen vraagt; heb je de Heere Jezus aangenomen als je redder en verlosser? Zeggen ze nee.
Maar ik ga wel naar de kerk! Dat maakt ons duidelijk dat de gemeente van Jezus Christus wereld wijd is onder alle denominaties. Maar niet elk mens dat zich een christen noemt is de gemeente van Jezus Christus.
Als de Heere Jezus komt om Zijn gemeente op te halen naar het Vaderhuis dan gaat de gemeente mee en niet de kerk. Zie je?!
Maar God had dit allemaal niet bedoeld, Hij wilde geen kringen kerken en denominaties, God wilde een huis! Een huis dat goed zichtbaar zou zijn, een geweldig getuigenis zou zijn, waarin God zou kunnen wonen en een licht zou stralen in de wereld! DAT IS DE GEMEENTE!
De gemeente word in de Bijbel genoemd het huis van God. 2 Timotheüs 3:15.
In Efeze 2 lezen we nog eens over het huis van God en heeft het zelfs over huisgenoten van God!

Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen, en huisgenoten Gods; 20 Gebouwd op het fondament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen; Op Welken het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heiligen tempel in den Heere; Op Welken ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in den Geest. Efeze 2: 19 t/m 22 Mooi he!
Paulus spreekt hier tot zij die de Heere Jezus hebben aangenomen.

Nu gaan we terug naar de tabernakel. Want je zal zeggen wat heeft dit nu met de Tabernakel te maken? Nu, je zal je verbazen!

Exodus 26:15, 18,20 en 22 Gij zult ook tot den tabernakel staande berderen = planken maken van sittimhout / acasiahout.
En de planken tot den tabernakel zult gij aldus maken; twintig planken naar de zuidzijde zuidwaarts.
Er zullen ook twintig planken zijn aan de andere zijde des tabernakels, aan den noorderhoek,
Doch aan de zijde des tabernakels tegen het westen zult gij zes planken maken.

Je leest hier dat het huis van God bestaat uit planken die rechtop staan.
We hebben gezien dat het huis van God in het Nieuwe Testament, de gemeente van de levende God is. Dus die planken van het van het huis van God in het Oude Testament is het beeld van de gelovigen! Mooi he!
Als je de Heere Jezus kent ben je een plank van God.

Dat vinden wij ook terug in 1 Petrus 2:5 Zo wordt gij ook zelven, als levende stenen “planken”, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus.

1- Oude Testament heeft het over PLANKEN vormen samen een HUIS en Richteren 18:31 noemt dat het huis van God.
2- Het Nieuwe Testament heeft het over GELOVIGEN en die vormen samen ook een HUIS en in 1Timotheüs 3 lezen we ; het huis van God, dat is de gemeente.
Dus die planken van de Tabernakel zijn een schaduwbeeld van jou en mij!

Die planken waren 5m hoog. En er waren meer dan 40 van die planken. Dat was dus een hele klus om die Tabernakel te vervoeren door de woestijn! (daar komen we nog op terug)
De lengte van een plank zal tien ellen zijn, en een el en een halve el zal de breedte van elke plank zijn. Exodus 26:16.

Al die planken naast elkaar vormden Het Huis de Tabernakel.
Als een zo een plank het schaduwbeeld is van een gelovige, jij en ik, dan is het interessant hoe zo een plank eruit ziet! Daar gaan we een hele hoop van leren!
Deze planken waren behoorlijk ingewikkeld! Bestaande uit de plank en op die plank 4 ringen, onderaan die plank 2 ronde uiteinden, wij zouden dat deuvels noemen en die plank ruste op een zilveren voet bestaande uit twee delen met elk een gat waar die deuvels in kwamen.
De Bijbel wijd een hele boel verzen aan die ene plank! Leesmaar mee.

Gij zult ook tot den tabernakel staande planken maken van sittimhout = acasiahout.
Twee houvasten zal een plank hebben, als sporten in een ladder gezet, het ene nevens het andere; alzo zult gij het met al de planken des tabernakels maken.
Gij zult ook veertig zilveren voeten maken onder de twintig planken; twee voeten onder een plank, aan zijn twee houvasten, en twee voeten onder een ander plank, aan zijn twee houvasten.
En gij zult de planken met goud overtrekken, en hun ringen (de plaatsen voor de richelen) zult gij van goud maken; de richelen zult gij ook met goud overtrekken. Exodus 26:15, 17, 19 en 29.

Die planken moesten gemaakt worden van Sittemhout = acasiahout.
Gisteren hebben we gezien dat het sittemhout ook werd gebruikt bij het brandofferaltaar, het hout spreekt van de mensheid. Het hout word gevonden in de woestijn , het was een slechte houtsoort, met een verdraaide nerf en keihard. Bijna niet te bewerken. Alleen met pure vakmanschap en eindeloos geduld kon dit hout bewerkt worden.
Het spreekt dus van de mensheid, en we hebben gezien dat de Heere Jezus ook mens is geweest.
We lezen dat in Jesaja 11:1 Want er zal een Rijsje voortkomen uit den afgehouwen tronk van Isai, en een Scheut uit zijn wortelen zal Vrucht voortbrengen.
Acasia hout spreekt van de mensheid, dat wil zeggen jij en ik, die elk een plank in het huis van God mogen zijn, wij zijn mensen van vlees en bloed. We staan met onze benen midden in de woestijn.
Maar, Exodus 26:29a En gij zult de planken met goud overtrekken….

Het word alleen maar mooier!
En gij zult de planken met goud overtrekken, en hun ringen (de plaatsen voor de richelen) zult gij van goud maken; de richelen zult gij ook met goud overtrekken. Exodus 26:29.

GIJ ZULT DE PLANKEN MET GOUD OVERTREKKEN!
Dat is ook met jou en mij gebeurd, wij zijn wel mensen van vlees en bloed maar wij zijn met goud overtrokken.
Dit is de eerste keer in deze studie dat er van goud gesproken word.
GOUD SPREEKT VAN DE HEERLIJKHEID VAN GOD EN DE HEERE JEZUS!

Openbaring 21:10, 11 en 18.
En hij voerde mij weg in den geest op een groten en hogen berg, en hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit den hemel van God. 11 En ZIJ HAD DE HEERLIJKHEID GODS, en haar licht was den allerkostelijksten steen gelijk, namelijk als den steen Jaspis, blinkende gelijk kristal.
En het gebouw van haar muur Jaspis; EN DE STAD WAS ZUIVER GOUD, zijnde zuiver glas gelijk.

In het boek Hooglied spreekt de bruid verlieft over de Bruidegom de Heere Jezus,
Hooglied 5:10 en 11 Mijn Liefste is blank en rood, Hij draagt de banier boven tien duizend. 11 ZIJN HOOFD IS VAN HET FIJNSTE GOUD, VAN HET DICHSTE GOUD; Zijn haarlokken zijn gekruld, zwart als een raaf.

Wij zijn met goud overtrokken, dat is de geestelijke positie van een gelovige! Dat word vaak vergeten dat wij bekleed zijn met de Heere Jezus! Ja bekleed zijn met God!
Galaten 3:27 U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed.
Over de aard van dit kleed: “ik verblijd mij zeer in de HERE, mijn ziel juicht in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, met de mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omhuld, gelijk een bruidegom, die zich als een priester het hoofdsieraad ombindt, en gelijk een bruid, die zich met haar versierselen tooit “ Jesaja 61:10, NBG
Het omkleden, bekleed zijn met Jezus is een Bijbelstudie apart daar gaan wij nu niet verder op in.

Jezus zegt het zelf; Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen, (1) en zullen woning bij hem maken. Johannes 14:23
(1) …En wij zullen woning bij hem maken. In het Grieks staat er, En Wij zullen hem overtrekken.
MOOI HE?!
Dat is de positie van een gelovige in de Heere Jezus!
GIJ ALLEN ZIJT MET CHRISTUS BEKLEED. Galaten 3:27
CRHISTUS LEEFT IN MIJ. Galaten 2:20
We staan in de woestijn, we staan recht op, bekleed met de Heer Jezus!
En dat is een hele verantwoordelijkheid, daarom staat er in 1Johannes 4:17 Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in den dag des oordeels, namelijk dat gelijk Hij is, wij ook zijn in deze wereld.
Wij moeten ons ook zo gedragen, ons zo gedragen als Jezus gedaan heeft! De mensen om ons heen mogen ons daar op aanspreken, wij moeten ook de karaktertrekken van de Heere Jezus vertonen!

En wat zien we nu? We zien iets moois ontstaan, iets waar ik zo op gehoopt had. Tijdens deze studie worden we uitgedaagd tot aansluitende studies. Denk bijvoorbeeld aan het Acasiahout = sittemhout, daar heb ik een complete studie van liggen, dat hout spreekt van de mens!
Denk ook aan `het omkleden met Christus` Door heel de Bijbel heen zien we terug een prachtige studie om te doen, en nu zijn we gekomen bij `de karaktertrekken van de Heere Jezus` Ook een studie om te gaan zien wie wij mogen zijn in en door Jezus Christus. En zo gaan we zien dat het bestuderen van onderwerpen vanuit de Bijbel een oneindige bezigheid is zoals God oneindig is. We zien dat De Bijbel Gods Woord is! God is oneindig, Zijn woorden ook!

En ik beloof je dat we de net genoemde studies gaan behandelen tot eer en glorie van onze God!

Heerlijk toch! Wij mogen kinderen zijn van een geweldige hemelse Vader! Abba vader = Papa vader.
Prachtig om onze God zo te zien schitteren door Zijn Woord heen! Dan kunnen wij alleen nog aanbidden! En gaan we beleven dat aan Zijn voeten de hoogste plaats is! Dan kunnen we vol bewondering en aanbidding Zijn rust binnen gaan. Hebreeën 4.
JEZUS WAT EEN HEERLIJKE NAAM!
We kijken nu naar Exodus 26:19 en dat is mooi!
Gij zult ook veertig ZILVEREN VOETSTUKKEN maken onder de twintig planken; twee voeten onder een plank, aan zijn twee houvasten, en twee voeten onder een ander plank, aan zijn twee houvasten.

Als je die planken zo zou rechtzetten zouden ze meteen omvallen. Door die zilveren voetstukken stonden die planken stevig. Die voetstukken waren de basis van die plank.
Die voetstukken van die planken waren NIET van hout ze waren van ZILVER! En daar zit een prachtige betekenis in.
Maar hoe kwamen de Israëlieten aan dat zilver voor die voetstukken van die plank?
Moet je eens kijken; Exodus 30:11, 12 en 16:

Verder sprak de HEERE tot Mozes, zeggende: Als gij de som van de kinderen Israëls opnemen zult, naar de getelden onder hen, zo zullen zij een iegelijk de verzoening zijner ziel den HEERE geven, als gij hen tellen zult; opdat onder hen geen plaag zal zijn, als gij hen tellen zult.
Gij dan zult het geld der verzoeningen van de kinderen Israëls nemen, en zult het leggen tot den dienst van de tent der samenkomst; en het zal den kinderen Israëls ter gedachtenis zijn, voor het aangezicht des HEEREN, om voor uw zielen verzoening te doen.
LET OP!
Exodus 38:25 en 27
Het zilver nu van de getelden der vergadering was honderd talenten, en duizend zevenhonderd vijf en zeventig sikkelen, naar den sikkel des heiligdoms.
En er waren honderd talenten zilver, om te gieten de voeten des heiligdoms, en de voeten des voorhangs; tot honderd voeten waren honderd talenten, een talent tot een voet.

Wilde een Israëliet in leven blijven moest Hij aan God een losprijs van zilver betalen.
Exodus 30:11, 12 en 16
Het was van dat zilver waar de voetstukken van de planken gemaakt zijn.

Toch zegt de Bijbel dat NIEMAND zijn losgeld voor God kan betalen.
Psalmen 49:8 en 9 – NIEMAND kan ooit God zijn losprijs betalen. Te hoog immers is de prijs voor hun leven, en voor altoos = altijd = eeuwig ontoereikend.
MAAR
Christus Jezus heeft zich gegeven tot een losprijs van allen. 1Timotheüs 2:6
Dat is de basis waarop wij staan! Dat zijn die zilveren voetstukken onder die planken! Halleluja!

De Heer Jezus heeft de losprijs betaald, heeft Hij ziIver gegeven? NEE! Hij is wel voor 30 zilveren penningen verraden. Jezus heeft ZICHZELF gegeven! Dat is de VASTE grond waarop wij staan!
Wij staan recht op in deze (wereld) woestijn, door het verzoeningswerk van de Heere Jezus.
Het is aangrijpend dat, toen het er op aan kwam , de Heere Jezus is verraden voor een handje vol zilver.
Mattheüs 26:15 en 16; En zeide: Wat wilt gij mij geven, en ik zal Hem u overleveren? En zij hebben hem toegelegd dertig zilveren penningen. En van toen af zocht hij gelegenheid, opdat hij Hem overleveren mocht.
God heeft dat nodig gevonden om dat in de Bijbel te laten optekenen.
Zoals de plank stevig rechtop stond op de zilveren voet in de woestijn, zo staan wij stevig in deze woestijn , door de prijs die Jezus voor jou en mij betaald heeft, waardoor wij eeuwig leven hebben ontvangen!

Wij zullen de Heere Jezus daar eeuwig voor danken, in Openbaring 5:9 zullen we uitroepen; Het lam is geslacht en heeft ons gekocht door Zijn bloed!
Hij heeft de “zilverlingen” betaald waardoor wij in leven blijven, eeuwig zullen blijven leven!
1Korinthe 6:20; Gij zijt door een dure prijs gekocht.
DAT IS DE VASTE GROND WAAROP DE GELOVIGE STAAT!

Ook hier in Zeeland waar er wordt gesproken van `zware` kerken waar mensen 40 jaar roepen en zuchten ach en wee en ronddolen och mocht het nog eens komen te gebeuren dat… voor mij is er geen genade, ik word niet aangenomen, voor mij is er geen zekerheid.
Deze mensen die deze waarheid hebben mogen zien, tot zekerheid van hun behoudenis zijn gekomen!
Je hebt het niet van jezelf, lieve jongen, lief meisje vriend, vriendin, broeder, zus.
Je staat op de zilveren voetstukken, Jezus heeft betaald!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *