De Tabernakel – Zonder bloedstorting geen vergeving

DeTabernakel = tent = huis = jij en ik het huis van God!
Het Heiligdom van God in de woestijn. (oude verbond)
Wat wil de Tabernakel vandaag zeggen over de Heere Jezus. (nieuwe verbond)
Gods Woord is een geheel! Het ene verbond KAN NIET zonder het andere verbond!

Lieve lezers, ik mag het jullie toeroepen met de autoriteit van Gods Woord,

GOD WIL GEEN OORDEEL! GOD WIL VERZOENING VOOR HEEL HET VOLK, EN IN JEZUS CHRISTUS VOOR HEEL DE WERELD!

Maar wilde God geen teken geven om te oordelen dan moest er wat anders gebeuren!
We weten uit Hebreeën 9:22 Zonder BLOEDSTORTING is er geen VERGEVING / Verzoening.

Wilden de Gerubs blijven staan en het oordeel niet uitvoeren, dan moest er bloed komen.
Bloed op het verzoendeksel! Als er niet op tijd bloed op dat verzoendeksel gesprenkeld werd, zouden de Gerubs het volk ombrengen! Dat bloed moest naar het verzoendeksel gebracht worden door Aaron de hogepriester. En daar is Aaron een geweldig beeld van de Hogepriester met een hoofdletter, Jezus Christus!

Hebreeën 3:1 en 2 Hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerkt den Apostel en Hogepriester onzer belijdenis, Christus Jezus; Die getrouw is Dengene, Die Hem gesteld heeft, gelijk ook Mozes in geheel zijn huis was.

WE GAAN IN DE HOGEPRIESTER ZIEN WAT JEZUS OP HET KRUIS HEEFT GEDAAN.

De hogepriester moest het bloed op het verzoendeksel sprenkelen, en als je opgelet hebt dan zeg je; ja maar dat kan niet want daar mocht de hogepriester niet komen!

Leviticus 16:2 De HEERE dan zeide tot Mozes: Spreek tot uw broeder Aaron, dat hij NIET te allen tijde ga in het heilige, binnen den voorhang, voor het verzoendeksel, dat op de ark is, opdat hij niet sterft; want Ik verschijn in een wolk op het verzoendeksel.

MAAR GOD IS EEN GENADIG GOD!
En God zei; hoe ga ik dit oplossen? Dat heeft God opgelost, een keer per jaar!

Hebreeën 9:6 en 7 Deze dingen nu, aldus toebereid zijnde, zo gingen wel de priesters in den eersten tabernakel, te allen tijde, om de Gods diensten te volbrengen; Maar in den tweeden tabernakel GING alleen DE HOGEPRIESTER, (1) eenmaal in het jaar, NIET ZONDER BLOED, hetwelk hij offerde voor zichzelf en voor de misdaden van het volk.

1- Dit gebeurde op de grote verzoendag. De Joden vieren dan Jom kipoer. Jom Kipoer of Grote Verzoendag, voluit Jom ha-Kippoeriem ofwel Dag van de Vergevingen, wordt als de belangrijkste en heiligste dag beschouwd in het jodendom.

Dat gebeurde slechts op “deze wijze” Leviticus 16:3 en 4 Hiermede zal Aaron in het heilige gaan: met een var, een jong rund ten zondoffer, en een ram ten brandoffer. 4 Hij zal den heiligen linnen rok aandoen, en een linnen onderbroek zal aan zijn vlees zijn, en met een linnen gordel zal hij zich gorden, en met een linnen hoed bedekken; dit zijn heilige klederen; daarom zal hij zijn vlees met water baden, als hij ze zal aandoen.
Aaron mag het heilige der heiligen binnen gaan op twee voorwaarden:
1- Hij zal den heiligen linnen rok aandoen, en een linnen onderbroek zal aan zijn vlees zijn, en met een linnen gordel zal hij zich gorden, en met een linnen hoed bedekken; dit zijn heilige klederen
2- met een var, een jong rund ten zondoffer, en een ram ten brandoffer. (met het bloed van)

God zegt; als de hogepriester zich aan deze twee voorwaarden voldoet mag hij een keer per jaar het heilige der heiligen = tweede tabernakel naar binnen. Halleluja!

God voorzag Zichzelf een Lam ten brandoffer! Kom je dat niet bekend voor?

Genesis 22:8 En Abraham zeide: God zal Zichzelven een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon! Zo gingen zij beiden samen. Hier lezen we een van de profetische uitspraken van Abraham.

Genesis 22:13 Toen hief Abraham zijn ogen op, en zag om, en ziet, achter was een ram in de verwarde struiken vast met zijn hoornen; en Abraham ging, en nam dien ram, en offerde hem ten brandoffer in zijns zoons plaats. Hier zien we de directe vervulling van het geloof van Abraham.

Genesis 22:14 En Abraham noemde den naam van die plaats: De HEERE zal het voorzien! Waarom heden ten dage gezegd wordt: Op den berg des HEEREN zal het voorzien worden!

Op diezelfde bergketen waar Abraham zijn zoon moest offeren, maar waar God in een plaatsvervangend offer heeft voorzien, is de Heere Jezus gekruisigd als plaatsvervangend offer voor jou en mij!

En zien we de profetische uitspraak van Abraham nogmaals in vervulling gaan!

GOD WILDE GEEN OORDEEL, HIJ WILDE VERZOENING VOOR HET HELE VOLK EN LATER IN EN DOOR JEZUS CHRISTUS VOOR DE HELE WERELD!

We zien de priester in het Heilige der Heiligen. (zie plaatje)

Hij leeft nog! Hij heeft aan de kledingvoorschriften voldaan en is met een schaal bloed naar binnen gegaan. Leviticus 16:3 en 4
Nu eerst even over de kleding, en wat we nu delen is NIET grappig bedoeld.
De hoge priester stond in zijn onderbroek. Al die schitterende kleding, die rinkelende belletjes, die prachtige kleuren moest de hogepriester uittrekken. En hij moest in het wit, in zijn witte ondergoed naar binnen gaan. Uiterlijk stelde de hogepriester niks voor. Zo is de Hogepriester een beeld van de Heere Jezus, die zo op aarde is gekomen.

Filippenzen 2:5t/m8 Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was; Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft God even gelijk te zijn; Maar heeft Zichzelf vernietigd, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk geworden; En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood van het kruis.

Alleen zo, Filippenzen 2:5t/m8 kon de Heere Jezus met zijn bloed het voor jouw en mij in orde maken!

Jesaja 53:2 Want Hij is als een rijsje voor Zijn aangezicht opgeschoten, en als een wortel uit een dorre aarde; Hij had geen gedaante noch heerlijkheid; als wij Hem aanzagen, zo was er geen gestalte, dat wij Hem zouden begeerd hebben.

Hebreeën 2:17 Waarom Hij in alles den broederen moest gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en een getrouw Hogepriester zou zijn, in de dingen, die bij God te doen waren, om de zonden des volks te verzoenen.

De tweede voorwaarde waarop de Hogepriester naar binnen mocht in het Heilige der Heiligen was als hij bloed bij zich had.
Nu komt het! Dat bloed wat hij bij zich had… lezen we in leviticus 16:14 En hij zal van het bloed van den var nemen, en zal met zijn vinger op het verzoendeksel oostwaarts sprengen; en voor het verzoendeksel zal hij zevenmaal met zijn vinger van dat bloed sprengen.

Mooi he?! God had al eerder gezegd in Exodus 12:13 En dat bloed zal ulieden tot een teken zijn aan de huizen, waarin gij zijt; wanneer Ik het bloed zie, ZAL IK ULIEDEN VOORBIJ GAAN; en er zal geen plaag onder ulieden ten verderve zijn, wanneer Ik Egypteland slaan zal.

Dat betekende dat de cherubs bleven staan! Die voerden dat oordeel NIET uit. Want in plaats van een teken wat God zou geven om te oordelen, lag daar bloed! En de cherubs wisten dat God gezegd had waar ik het bloed zie ga ik voorbij aan het oordeel.

Leviticus 17:11 Want de ziel van het vlees is in het bloed; daarom heb Ik het u op het altaar gegeven, om over uw zielen verzoening te doen; want HET IS HET BLOED, DAT VOOR DE ZIEL VERZOENING ZAL DOEN.

Prachtig he! Zo mooi! Zo werd er verzoening gedaan voor het HELE volk! En door het bloed van de Heere Jezus is er verzoening gedaan voor de HELE wereld!

Kan jij je nu een beetje voorstellen hoe genadig God is? Nee niet jij en ik, maar God heeft Zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Genade zo oneindig groot!

De meeste Israëlieten hadden nooit een offer gebracht en leefden dag in dag uit in hun zonden, maar God Zelf wilde hen genadig zijn om zo tussen zijn Volk te kunnen wonen. En Zijn heiligheid eiste dat er bloed moest vloeien.

Leviticus 16:16 Zo zal hij ( de hogepriester) voor het heilige, vanwege de onreinigheden der kinderen Israels, en vanwege hun overtredingen, naar al hun zonden, verzoening doen; en alzo zal hij doen aan de tent der samenkomst, welke met hen woont in het midden hunner onreinigheden.

DAT IS EEN GENADIG GOD!

GENADE is de aard van God! Voor dat wij in zonden geboren en ontvangen werden, had Jezus de reddingsboei al uitgegooid! Door jou en mijn zonden op zich te nemen en door onze straf te dragen!
Voordat wij enig besef van zonden hadden, had God Zich al in een lam voorzien.

De Heer wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot bekering komen.
2 Petrus 3 vers 9 HB

We gaan verder met de studie:
Leviticus 16:16 Zo zal hij (de hogepriester) voor het heilige, vanwege de onreinigheden) der kinderen Israels, en vanwege hun overtredingen, naar al hun zonden, verzoening doen; en alzo zal hij doen aan de tent der samenkomst, welke met hen woont in het midden hunner onreinigheden.
DAT IS EEN GENADIG GOD!

Maar let op! Dat moest de hogepriester elk jaar opnieuw doen.
Leviticus 16:34: En dit zal u tot een eeuwige inzetting zijn, om voor de kinderen Israels van al hun zonden, eenmaal des jaars, verzoening te doen. En men deed, gelijk als de HEERE Mozes geboden had.

Elk jaar opnieuw moest de hogepriester verzoening doen, een keer vergeten en de oordelen zouden worden uitgevoerd.

ELK JAAR, ELK JAAR,ELK JAAR, ELK JAAR, ELK JAAR…
…Maar Christus, de Hogepriester der toekomende goederen, gekomen zijnde, is door den meerderen en volmaakten tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is, niet van dit maaksel, Noch door het bloed der bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Hebreeën 9:11 en 12. Halleluja!

We zien in die schitterende gedeelte 3 dingen!
1- De hogepriester ging naar binnen met het bloed van stieren en bokken, de Heere Jezus ging het heiligdom binnen met Zijn EIGEN bloed.
2- En omdat het Zijn eigen bloed was, heeft de Heere Jezus verlossing gebracht voor eens en altijd! Na het volbrachte werk op het kruis, hoefde er NOOIT MEER een grote verzoendag te zijn.
3- Want de Heere Jezus heeft met Zijn eigen bloed een eeuwige verlossing verworven = verdient, verkregen, teweeg gebracht.

Dat de Joden nog Jom kipoer voluit Jom ha-Kippoeriem vieren moeten de Joden zelf weten, maar wij ( gelovigen uit de heidenen) vieren de dood en opstanding van Jezus Christus!

Wel wacht er nog een profetische vervulling i.v.m. Jom kipoer n.m.l. De verzoening voor Israël. Zacharia 12:10.

En dat is een hele studie op zich dat al de Joodse (Gods) feesten zijn vervult in Jezus Christus op twee na! Net zoals heel de bediening van het Oude Testament / Verbond zijn vervulling heeft gevonden in Jezus Christus, zo is het ook met de Joodse (Gods feesten) op twee na, namelijk het feest der bazuinen en het Loofhutten feest. En dan de vervulling van Jom kipoer de verzoening voor Israël.

Wij vieren de dood en opstanding van Jezus Christus! Want toen Hij het werk had volbracht hoefde er NOOIT MEER grote verzoendag gehouden te worden! En had Hij een eeuwige verlossing aangebracht, volbracht.

Zo is er dan nu GEEN verdoemenis = oordeel voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest. Romeinen 8:1

Als jij met je hart gelooft dat Jezus jouw plaats heeft ingenomen, jouw zonden op Zich heeft genomen, in jouw plaats gestraft is geweest en in jouw plaats is gestorven, maar ook voor Jouw is opgestaan waardoor jij door Hem mag leven, dan is er ook voor jouw GEEN verdoemenis = oordeel!

MAAR als je dit niet kent en je bent niet bij de Heere Jezus geweest, Je weigert Hem nodig te hebben, je weigert in Hem te geloven als jouw redder en verlosser, dan gaat dat moment komen Gods cherubs als nog Gods oordelen over je zullen uitspreken want God is een rechtvaardig God! Zonder bloedstorting GEEN vergeving. Zonder het plaatsvervangend offer van de Heere Jezus is er voor de mens GEEN vergeving!

Maar als je gelooft in de Heere Jezus die Zijn bloed heeft gebracht tussen de cherubs dan heb je eeuwig leven! Op grond van het volbrachte werk van de Heere Jezus!

Word vervolgd…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *