Reiniging door het bloed van Het Lam=Jezus Christus

DE TABERNAKEL.
Het Heiligdom van God in de woestijn. (oude verbond)
Wat wil de Tabernakel vandaag zeggen over de Heere Jezus. (nieuwe verbond)
Gods Woord is een geheel! Het ene verbond KAN NIET zonder het andere verbond!

DE BIJBEL LEZEN IS EEN, WAT JE LEEST EN DAT TE BEGRIJPEN IS TWEE! Handelingen 8: 30 en 31.

Als de Israëliet door de poort naar binnen ging met zijn offer, zag hij al dat brandofferaltaar en wist hij, daar zal alles in orde komen! Prachtig!

Dat brandofferaltaar dat spreekt van het offer aan het kruis van Golgotha.
Ook wij weten dat het op het kruis van Golgotha in orde is gekomen.

Die Israëliet moest dat offer zelf brengen, rijk of arm, en weet je waarom?
De andere Israëlieten zagen hem dat offer brengen en zagen hem dat offer meenemen, en ze wisten die man kan zelf niet in orde komen met zijn zonden, daarom heeft hij dat dier nodig.

Je zal nu 6 teksten lezen en deze 6 teksten laten precies zien wat er gebeurt is op het kruis van Golgotha!

Tekst 1 En zo enig mens van het volk des lands door afdwaling zal gezondigd hebben, dewijl hij iets doet tegen een van de geboden des HEEREN, dat niet gedaan zou worden, zodat hij schuldig is; Of men zijn zonde, die hij gezondigd heeft, aan hem zal bekend gemaakt hebben; zo zal hij tot zijn offerande brengen een jonge geit, een volkomen wijfje, voor zijn zonde, die hij gezondigd heeft.
Leviticus 4:27 en 26

Want voor dat offerdier op het altaar gelegd werd moest er iets vreselijks gebeuren, dat offerdier moest geslacht worden.

Tekst 2 En hij zal zijn hand op het hoofd des zondoffers leggen; en men zal dat zondoffer slachten in de plaats des brandoffers. 30 Daarna zal de priester van haar bloed met zijn vinger nemen, en doen het op de hoornen van het altaar des brandoffers; dan zal hij al het bloed daarvan aan den bodem van dat altaar uitgieten. Leviticus 4:29 en 30

Ziet je dat? Die Israëliet moest zijn hand op het hoofd van het zondoffer leggen en op dat moment ging zijn zonde over op dat offerdier. Dat betekende dat dat offerdier de schuld van die Israëliet overnam. Dat betekende dat dat offerdier nu schuldig was en moest sterven! Waarom?

Dat staat in Romeinen 6:23 – Want de bezoldiging / het loon van de zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, door Jezus Christus, onzen Heere.

God is een heilig God en kan GEEN ENKELE zonde door de vingers zien, daarom moest die Israëliet dat offerdier ZELF slachten omdat het beladen was met zijn zonden.
Die Israëliet wist ik heb dat offerdier nodig om in mijn plaats te sterven, hij wist, eigenlijk had ik moeten worden gestraft. Dankzij Gods GENADE in mijn plaats dat dier.

En de priester vangt dat bloed op. In Hebreeën 9 hebben we gezien ZONDER BLOEDSTORTING geschied er GEEN vergeving. Hebreeën 9:22.
Leviticus 17 het bloed bewerkt de verzoening. Exodus 12:13 En de Heere zeide: Wanneer ik het bloed zie dan ga Ik u voorbij.

Tekst 3 Leviticus 4:31 En al haar vet zal hij afnemen, gelijk als het vet van het dankoffer afgenomen wordt, en de priester zal het aansteken op het altaar, tot een liefelijke reuk den HEERE; en de priester zal voor hem verzoening doen, en het zal hem vergeven worden.

Als dat dier Geofferd was werd dat dier op het altaar gelegd en werd dat dier verbrand.
En die Israëliet zag dat en was doordrongen van het feit dat dat dier in zijn plaats verband werd.

Zo is het ook als wij op Jezus zien en Zijn offer aan het kruis gedenken, dan komen we in aanbidding en beseffen we dat Jezus is geslacht en moest sterven aan het vloekhout in onze plaats…

Tekst 4 En al haar vet zal hij afnemen, gelijk als het vet van het dankoffer afgenomen wordt, en de priester zal het aansteken op het altaar, tot een (1) liefelijke reuk den HEERE; en de priester zal voor hem verzoening doen, en het zal hem vergeven worden. Leviticus 4:31

(1) Letterlijk staat er in het Hebreeuws niet liefelijk maar rustgevend.
Dat wil zeggen dat God even rust had over de zonden van de Israëliet. Als de Israëliet weer zondigde, moest hij weer dat offer brengen.
Waarom kon God die zonde van die Israëliet vergeven? Nu als God die geur rook van dat dankoffer, dan keek God vooruit naar wat er eens zou gebeuren op het kruis van Golgotha. Omdat God wist dat Zijn Zoon het volmaakte offer zou zijn.

Vers 5 en 6 – Leviticus 4: 31 b en c …Zo zal de priester over hem verzoening doen, en het zal Hem vergeven worden.

Het Nieuwe Testament zegt dat kan niet dat is onmogelijk!
Hebreeën 10:4 – Want het is onmogelijk, dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegneemt.

Leviticus 4:31c … Zo zal de priester over hem verzoening doen, en het zal Hem (2) vergeven worden.
Letterlijk staat er in het Hebreeuws ook geen vergeven maar: “bedekt of toegedekt”
God dekte – bedekte de zonde van de Israëlieten even toe. Het was een tijdelijke vergeving.
Daarom zijn er in het Oude Testament ook vele dieren geofferd.

Maar op Golgotha zou het zoveel anders zijn, daar zal het volmaakte offer geofferd worden, en zou er niet een tijdelijk verlossing gebracht worden maar een eeuwige verlossing! Amen!

Het is al gezegd, de Israëliet had voor zijn vergeving iemand nodig maar wat denk je van jou en mij?
Ook wij hadden iemand nodig voor onze vergeving. Wij hebben niet een zoenoffer nodig voor onze vergeving, maar HET zoenoffer.

1Johannes 2:2 Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij den Vader, Jezus Christus, den Rechtvaardige; En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld.

Hebreeën 9:12 – Noch door het bloed der bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom, heeft Christus een eeuwige verlossing teweeggebracht.

De Heere Jezus word in het Oude Testament ook echt een offer genoemd, echt vergeleken met een offerlam.
Jesaja 53:7 – Als dezelve geeist werd, toen werd Hij verdrukt; doch Hij deed Zijn mond niet open; als een lam werd Hij ter (3) slachting geleid, en als een schaap, dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open.

(3) Johannes 19:34 – Maar een der krijgsknechten doorstak Zijn zijde met een speer, en terstond kwam er bloed en water uit.
Johannes 19:35 – En Die het gezien heeft, die heeft het getuigd, en zijn getuigenis is waarachtig; en hij weet, dat hij zegt, hetgeen waar is, opdat ook gij geloven moogt.

En “Die” is God, Hij heeft het bloed gezien dat uit de wond kwam van de Heere Jezus. Het was weinig in vergelijking met de miljoenen liters bloed uit het Oude Testament van die stieren en bokken.
Maar toen God dat zag, wist Hij het, nu is het in orde. Het was het bloed van Zijn zeer geliefde Zoon, het was het bloed van de Man die geen zonde kende, Die niet wist wat zonde was, Die drieendertig jaar op aarde had gewandeld en God had verheerlijkt, Die Man van wie God gezegd had dat Hij in Hem al Zijn welbehagen had gevonden, Toen God het bloed zag vloeien uit de zijn van deze Man, zag God dat het goed was!
Elk mens dat gelooft in Mijn Zoon schenk / geef ik eeuwige verlossing!

Daarom staat er ook in 1Johannes 1:7 Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

Efeze 1:7 – In Welken (Jezus Christus) wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de (4) vergeving der misdaden, naar den rijkdom Zijner genade…
(4)In het Grieks staat niet het woord vergeving maar…WEGGEDAAN! Mooi he!

Jesaja 38:17 – Zie, in vrede is mij de bitterheid bitter geweest; maar Gij hebt mijn ziel liefelijk omhelsd, dat zij in de groeve der vertering niet kwam; want Gij hebt al mijn zonden achter Uw rug geworpen.

Dit is niet het laatste deel maar omdat deze studie parallel loopt met de facebookpagina … zal er met enige regelmaat een deel bijgevoegd worden. Daar zal ook een melding van gegeven worden zodat je op de hoogte blijft.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *