Tabernakel = tent, tent van kleden. Deze kleden spreken van de Heer Jezus!

Als die kleden spreken van de Heere Jezus dan willen we er ook alles van weten!

Het buitenste kleed was de bedekking van de tachasvellen en die tachasvellen waren gemaakt van het tachasdier. Het tachasdier kwam veelvuldig voor in de woestijn.
God koos voor deze tachasvellen omdat dit tachasdier drie kenmerken heeft.
(1) Het was een onaantrekkelijk en onbetekenddier.
(2) Het was een alleengaander.
(3) Waakzaam.

Lieve lezers, die drie kenmerken zijn van toepassing op de Heere Jezus.
1- De Heere Jezus is voor jou en mij niet onaantrekkelijk en onbetekenend maar dat was Hij wel toen de Heere Jezus hier op aarde was.

Jesaja 53:2 en 3 Want Hij is als een rijsje voor Zijn aangezicht opgeschoten, en als een wortel uit een dorre aarde; Hij had geen gedaante noch heerlijkheid; als wij Hem aanzagen, zo was er geen gestalte, dat wij Hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht, en de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, en verzocht in krankheid; en een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor Hem; Hij was veracht, en wij hebben Hem niet geacht.

Jesaja 52:14 Gelijk als velen zich over u ontzet hebben, alzo verdorven was Zijn gelaat, meer dan van iemand, en Zijn gedaante, meer dan van andere mensenkinderen;

Filippenzen 2:7 en 8 Maar heeft Zichzelf vernietigd, de gestalte van een dienstknecht aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk geworden; En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood van het kruis.

Johannes 1:10 en 11 Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem gemaakt; en de wereld heeft Hem niet gekend. Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.

Dat is onze Heer dat is ons alles! Maar toen Hij op aarde was, was Hij verworpen.
En heeft men Hem verschrikkelijk behandeld.

2- Dat tachasdier was ook altijd alleen. In de biologie noemen ze dat een solitair, geen kuddedier maar altijd alleen. Lieve lezers, als het er op aan kwam was de Heere Jezus alleen.

de Heere Jezus zegt van Zichzelf in Psalm 25:16 Wend U tot Mij, en wees Mij genadig, want Ik ben eenzaam en ellendig.

De Heere Jezus zegt tegen Zijn discipelen in Johannes 16:32 Ziet, de ure komt, en is nu gekomen, dat gij zult verstrooid worden, een iegelijk naar het zijne, en gij Mij alleen zult laten; en nochtans ben Ik niet alleen; want de Vader is met Mij.

Mattheüs 26:56 Doch dit alles is geschied, opdat de Schriften der profeten zouden vervuld worden. Toen vluchtten al de discipelen, Hem verlatende.

Er word in de evangeliën 5x gezegd dat de Heere Jezus helemaal alleen was.
Het ergste moment was in Mattheüs 27:46 En omtrent de negende ure riep Jezus met een grote stem zeggende: ELI, ELI, LAMA SABACHTHANI! dat is: Mijn God! Mijn God! Waartoe hebt Gij Mij verlaten!
De Heere Jezus heeft daar geleden in het vuur van Gods oordeel, Hij was daar alleen.

3- Het tachasdier was een waakzaam dier. Dat zegt de Heere Jezus ook in Johannes 17:12 Toen Ik met hen in de wereld was, bewaarde Ik ze in Uw Naam. Die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik bewaard / over hen gewaakt, en niemand uit hen is verloren gegaan, dan de zoon der verderfenis, opdat de Schrift vervuld worde.

Wat is de Heere Jezus toch een Heer! En wij bidden dat door deze studies de Heere Jezus groot voor je word! Dat de Heilige Geest je laat zien wie Jezus echt is! Geen religieus persoon, maar God zelf!
Hij heeft dit alles zo bedacht en uit laten voeren opdat wij Hem zouden vinden, en Hij onze God zal zijn.

HET GAAT OVER EN TOT EER VAN DE HEERE JEZUS CHRISTUS!

Onder dat tachasvel lagen de roodgeverfde ramsvellen. Die kleden waren gemaakt van de huid van een ram, maar die zijn met opzet rood geverfd. Opdat deze kleden spreken van het bloed van de Heere Jezus.
Maar waarom heeft God de huid van een ram uitgekozen? Nu een ram heeft ook drie kenmerken!

(1) Het is een gehoorzaam dier.
(2) Het is een daadkrachtig dier. (ligt niet hele dagen in de wei)
(3) En het is een kuddeleider.

OOK DE HEERE JEZUS WAS GEHOORZAAM.
Johannes 6:38 Want Ik ben uit den hemel nedergedaald, niet opdat Ik Mijn wil zou doen, maar den wil van diegene, Die Mij gezonden heeft.

Filippenzen 2:8 En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelf vernederd, GEHOORZAAM geworden zijnde tot den dood, ja, den dood van het kruis.

OOK DE HEERE JEZUS WAS DAADKRACHTIG.
Lukas 9:51 En het geschiedde, als de dagen Zijner opneming vervuld werden, zo richtte Hij Zijn aangezicht, om naar Jeruzalem te reizen.

De Heere Jezus wist precies wat Hem in Jeruzalem te wachten stond! De Heere Jezus is er niet voor teruggedeinsd, Hij wist dat men Hem daar zou kruisigen. Hij is gegaan om jou en mij te redden!

Johannes 18:4 en 5 Jezus dan, wetende alles, wat over Hem komen zou, ging uit, en zeide tot hen: Wien zoekt gij? Zij antwoordden Hem: Jezus den Nazarener. Jezus zeide tot hen: Ik ben het. En Judas, die Hem verried, stond ook bij hen.

De Heere Jezus wist wat men met Hem ging doen en heeft zich VRIJWILLIG overgegeven!

DE HEERE JEZUS IS OOK EEN KUDDELEIDER.
Mattheüs 2:6 En gij Bethlehem, gij land Juda! zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda; want uit u zal de Leidsman voortkomen, Die Mijn volk Israël weiden zal.

Handelingen 5:31 Deze heeft God door Zijn rechter hand verhoogd tot een Vorst en Zaligmaker, om Israël te geven bekering en vergeving der zonden.

Zo zien we dat deze kleden op de Tabernakel heel precies door God zijn uitgekozen om te wijzen op Zijn Zoon Jezus Christus!
De boodschap die de Tabernakel ons vandaag doet horen is:
ZIE HET LAM GODS, DAT DE ZONDE VAN DE HELE WERELD WEGNEEMT!
Johannes 1:29 – “Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende, en zeide: Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt!”

Lieve mensen, de zonden van de wereld zijn… WEGGENOMEN!

We hebben de vorige keer gezien dat de zonde van de wereld weggenomen zijn. Johannes 1:29.
En de straf op de zonde gedragen zijn. Jesaja 53:5.

Dat is de rijkdom van het evangelie = blijde boodschap. Er zijn geen blokkades meer om tot Jezus Christus te komen! Jezus Christus is de Weg de Waarheid en Het Leven! Niemand komt tot de Vader dan door Hem! Niemand word behouden = gered dan door Hem. Door het geloof in Hem!

Daarom spreekt de Tabernakel ook zo vrijuit en zichtbaar van de Heere Jezus! Al in het oude Testament = Oude Verbond, is Jezus Christus zichtbaar voor het volk Israël! Zo nu en dan leg ik daar de nadruk op omdat wij de boodschap niet zullen missen. Het is een prachtige studie , maar het doel van deze studie is Jezus Christus verheerlijken, zijn glorie aanbidden en komen in aanbidding tot Hem! JEZUS WAT EEN HEERLIJKE NAAM!

We hebben gezien dat de roodgeverfde ramsvellen spreken van het offer van de Heere Jezus.
Op die roodgeverfde kleden van ramsvellen lagen de kleden van geitenhaar.
Dat geitenhaar vind je ergens anders ook in de Bijbel in 2Koningen 1:7 en 8 Er is iets heel bijzonders aan de hand met dat geitenhaar.

2koningen 1:7 en 8 – En hij sprak tot hen: Hoedanig was de gestalte van de man, die u tegemoet opgekomen is, en deze woorden tot u gesproken heeft? En zij zeiden tot hem: Hij was een man met een (geiten)harig kleed, en met een lederen gordel gegord om zijn lenden. Toen zeide hij: Het is Elia, de Thisbiet.

Twee dingen vallen ons op
(1) Dat geitenharen kleed werd gedragen door iemand die het Woord des Heeren sprak.
(2) En dat was een profeet. (Profeet betekend letterlijk `mond van God`)

Een profeet is iemand die op een bepaald moment zegt wat God wil dat op dat moment gezegd word voor die groep mensen waar die profeet op dat moment is.
Dat is een bijzondere taak als iemand de mond van God mag zijn.

1Koningen 22:14 – Doch Micha zeide: Zo waarachtig als de HEERE leeft, hetgeen de HEERE tot mij zeggen zal, dat zal ik spreken. (dit is profetie)

En hiervan spreekt dat geitenhaar want ik wil je wijzen op een groot profeet,
Lukas 7:16 – En vreze beving hen allen, en zij verheerlijkten God, zeggende: EEEN GROOT PROFEET is onder ons opgestaan, en God heeft Zijn volk bezocht.

Beste lezers die grote profeet was / is de Heere Jezus!

Van de Heere Jezus word in het Nieuwe Testament 15x gezegd dat Hij een profeet was.
Johannes 12: 49 en 50 – Want Ik heb uit Mijzelven niet gesproken; maar de Vader, Die Mij gezonden heeft, Die heeft Mij een gebod gegeven, wat Ik zeggen zal, en wat Ik spreken zal. En Ik weet, dat Zijn gebod het eeuwige leven is. Hetgeen Ik dan spreek, dat spreek Ik alzo, gelijk Mij de Vader gezegd heeft.

De Heere Jezus heeft op aarde niks gezegd, wat God Hem niet had ingegeven!

ALS jij nu zegt ik zou ook zo graag een profeet willen zijn, dan moet je bij de Heere Jezus wezen! Waarom? Omdat het Woord zegt: Want Dien God gezonden heeft, Die spreekt de woorden Gods; want God geeft Hem de Geest niet met mate. Johannes 3:34.

De Heere Jezus word in openbaring genoemd de getrouwe getuige. Openbaring 1:5.

De Heer Jezus zegt vandaag op dit moment tot Jou en mij; LEERT VAN MIJ! Mattheüs 11:29.

Daarom staat er ook in 1Petrus 4:11 – Indien iemand spreekt, die spreekt als de woorden Gods; indien iemand dient, die dient als uit kracht, die God verleent; opdat God in allen geprezen worde door Jezus Christus, Welken toekomt de heerlijkheid en de kracht, in alle eeuwigheid. Amen.

2Petrus 1:21 – Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods van den Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken.

LAAT ALLES WAT JE ZEGT WOORDEN VAN GOD ZIJN! AMEN!

Onder dat geitenharig kleed lag het mooiste kleed! Dat was het tentkleed en dat heette ook de tabernakel. Moet je eens goed kijken! En de kenners onder ons zien de kleuren en herkennen die kleuren van de poort van de Tabernakel zelfde kleuren als de kleuren van de gordel van de priester.
Nu vinden we deze kleuren terug in het tentkleed de Tabernakel. En we hebben gezien dat die kleren spreken van de Heere Jezus.

De tabernakel nu zult gij maken van tien gordijnen, van fijn getweernd linnen, en hemelsblauw, en purper, en scharlaken, met cherubim = engelen; van het allerkunstelijkste werk zult gij ze maken. Exodus 26:1

Jezus is Koning, Hij heeft geleden en is gestorven, en Hij was rein en heilig!

Even dat Kleed van dichtbij bekijken, we willen je iets verklappen, dat kleed zag je alleen als je het heiligdom in liep.
Als je het heiligdom inging en je keek omhoog dan zag je dat kleed.
Het buitenste kleed van de Tabernakel was NIET het mooiste kleed.

De les die we hier leren is een belangrijke les! Heel veel christenen geloven het allemaal wel en lezen oppervlakkig de Bijbel en onderhouden geen hechte relatie met Jezus. Ze zijn christen omdat ze zo opgevoed zijn. Ze hebben niet zo een behoefte om bij God te zijn.

MAAR; PAS ALS JE HET HEILIGDOM INGAAT ZIE JE DE MOOISTE DINGEN!

Dat mooiste kleed zag je niet aan de buitenkant, dat zag je alleen als je binnen ging en in het heiligdom was.
Dat kleed zie je als je op je knieën gaat, om het zo maar eens te zeggen. Als je door het geloof in Jezus aan het hart van de vader mag komen en zijn.
Dan moet je de tegenwoordigheid van God zoeken, dan zie je de mooiste dingen.

Dan zie je ook dat op dat kleed kunstig geweven engelen waren aangebracht.
ENGELEN SPREKEN ALTIJD VAN DE HEERLIJKHEID VAN DE HEERE JEZUS!

Hebreeën 2:9 Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die een weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor allen den dood smaken zou.

Als je iets van de Heere Jezus wil zien, moet je op je knieën gaan met de Bijbel open naast je en vraag je; Heer Jezus ik wil heel dicht bij U zijn, ik wil meer van U begrijpen, ik wil meer van Uw heerlijkheid zien.

Hebreeën 1:3 en 4. Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner kracht, nadat Hij de reinigmaking onzer zonden door Zichzelf te weeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechter hand der Majesteit in de hoogste hemelen; Zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als Hij uitnemender Naam boven hen geerfd heeft.

Wat zou het geweldig zijn als de christen meer gaat zien van de heerlijkheid van de Heere Jezus!
Dat wil zeggen dat je hart zich vult met aanbidding dat hart is op een gegeven moment zo vol dat loopt over, dan hebben we geen woorden meer, dat ziet God en de Vader zoekt zulke aanbidders.

Johannes 4:23 Maar de ure komt, en is nu, wanneer de ware aanbidders den Vader aanbidden zullen in geest en waarheid; want de Vader zoekt ook dezulken, die Hem alzo aanbidden.

WE ZIJN NU EXAKT OP DE HELFT VAN DE STUDIE OVER DE TABERNAKEL.
JEZUS WAT EEN HEERLIJKE NAAM!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *