Tabernakel=tent=huis jij en ik het huis van God! De berderen=planken, met GOUD overtrokken, staande op zilveren voetstukken

En al ware het dat ik de gave der profetie had, en wist al de verborgenheden en al de wetenschap; en al ware het, dat ik al het geloof had, zodat ik bergen verzette, en de liefde niet had, zo ware ik niets.
1Korinthe 13:2

Al zou ik in de gemeente de meest spectaculaire persoon zijn, er zou overal over mij gesproken worden, ik zou geloof hebben dat voorbeeldig is, maar ik heb de liefde niet, ik ben niks!
DAAROM:

En boven dit alles doet aan de liefde, dewelke is de band der volmaaktheid.
kolossenzen 3:14

De MIDDELSTE dwarsbalk in het MIDDEN van de planken, zal dwars van het ene einde naar het andere einde gaan.
En de middelste balk zal midden aan de planken zijn, doorschietende van het ene einde tot het andere einde. Exodus 26:28

Het Hebreeuws voor midden is letterlijk `hart` of `diep van binnen` .
Er ging een dwarsbalk dwars door het hart in het midden van de staande planken, die was dus niet zichtbaar.
Dat is het beeld van de Heilige Geest.
Als het in de gemeente niet meer gaat en men verliest het zicht op de Heere Jezus dan leeft in elk waar christen de Heilige Geest. En die verbindt ALLE christenen aan elkaar. Amen!
Over de hele wereld loopt die dwarsbalk die niemand ziet, die loopt door het hart van alle ware christenen en bind ze aan elkaar.

Jezus zegt in Johannes 14:26 Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb.

Als we ons afvragen wat heeft God toch een geduld met die gemeente, wat heeft God toch een geduld met mij, wat maken wij er toch vaak een rotzooi van, dan mag je weten dat het de Heilige Geest is die al die planken, al die ware christenen aan elkaar bind.
Als het met die dwarsbalken niet lukt, als al die ringetjes kapot zijn, dan is daar nog steeds die dwarsbalk die DWARS DOOR loopt, diep vanbinnen in ons hart, die alle ware gemeenteleden van de hele aarde verbind, waar ze zondags ook naar tor gaan, welk gebouw ze ook bezoeken, waar ze ook lidmaat van zijn, het is de Heilige Geest die ze aan elkaar bind. Dat maakt de gemeente tot een eenheid!
De planken kunnen omgevallen zijn, uit de zilveren voetstukken gevallen zijn , maar de dwarsbalk loopt dwars door het hart van de planken en houd ze bij elkaar.
Het gaat zelfs verder!
Die planken van de Tabernakel stonden in een rechthoek! Dus als een plank dreigde te vallen dan kon de plank alleen licht voorover of achterover vallen. Omdat een hoek nooit omvalt!
En onze hoeksteen is Jezus Christus.

De steen, dien de bouwlieden verworpen hadden, is tot een hoofd des hoeks geworden. Dit is van den HEERE geschied, en het is wonderlijk in onze ogen. Psalm 118:22 en 23
EN
Zo zij u allen kennelijk, en het ganse volk Israel, dat door den Naam van JEZUS CHRISTUS, den Nazarener, Dien gij gekruist hebt, Welken God van de doden heeft opgewekt, door Hem, zeg ik, staat deze hier voor u gezond. DEZE IS DE STEEN, Die van u, de bouwlieden, veracht is, Welke tot een hoofd des hoeks geworden is. Handelingen 4:10 en 11

Zie je hier het verband? Hoeksteen is Jezus Christus en de zilveren voetsteunen wijs op Jezus christus.
Als we als gemeente in Jezus Christus zijn, blijven de planken rechtop staan, en soms misschien wat voorover of achterover hellend, maar vallen is dan niet mogelijk! Halleluja!

JEZUS WAT EEN HEERLIJKE NAAM!

We hebben in de vorige studies gezien het woord Tabernakel, tent betekend.
En de Tabernakel zag er ook echt als een tent uit.
Want op de Tabernakel lagen 4 kleden.

Exodus 26:7 en 14 Ook zult gij gordijnen uit geiten haar maken tot een tent over den tabernakel; van elf gordijnen zult gij die maken.
Gij zult ook voor de tent een deksel maken van roodgeverfde ramsvellen, en daarover een deksel van dassenvellen.

We weten dat het onderste kleed de tabernakel heette, daar boven op lag een vel van geitenhaar, daar boven op lag een roodgeverfd ramsvel, het bovenste kleed was een tachasvel.

Dit is heel mooi! Want die kleden spreken van de Heere Jezus!
En het mooie is, dat huis van goud, die Tabernakel onder die kleden spreekt van de gemeente!
Dat gouden huis = tent der samenkomst dat draagt die kleden! Als dat gouden huis er niet zou zijn zouden die kleden verfrommeld op de grond liggen!
Maar dank zij dat gouden huis waren die mooie kleden voor iedereen zichtbaar.
Dat gouden huis spreekt van de gemeente, wat is de belangrijkste taak van de gemeente in deze wereld? Dat is het PROCLAMEREN van de heerlijkheid van de Heere Jezus! Amen!

Efeze 3:10,11 en 12 Opdat nu, door de Gemeente, bekend gemaakt worde aan de overheden en de machten in den hemel de (1) veelvuldige wijsheid Gods; Naar het eeuwig voornemen, dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onzen Heere; In Denwelken wij hebben de vrijmoedigheid, en den toegang met vertrouwen, door het geloof aan Hem.

(1) Veelvuldige kan ook verklaard worden met veelkleurige, en dat zien wij terug in de kleden van de Tabernakel.

Johannes 15:21 Maar al deze dingen zullen zij doen om Mijns Naams wil (is van Jezus getuigen), omdat zij Hem niet kennen, Die Mij gezonden heeft.

Wij mogen persoonlijk een getuige zijn van Jezus Christus, maar een getuigen zijn samen als gemeente van Jezus Christus, is het mooiste wat er is. Dat de gemeente de eenheid ziet van de gemeente, van al die gouden planken, in de zilveren voetstukken, die schouder aan schouder staan, die samen de veelkleurige wijsheid van God laten zien, dat is een GEWELDIG getuigenis in deze wereld!

Samen in de Naam van Jezus, heffen wij een loflied aan,
Want de Geest spreekt alle talen en doe ons elkaar verstaan.
Samen bidden samen zeken naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen, samen leven tot Zijn eer!
Opwekking 167

We zien hier een geweldig beeld ontstaan. Jij en ik planken van de Tabernakel overtrokken met goud, staande in zilveren voetstukken, vastgehouden door ringen en dwarsbalken, overdekt door 4 kleden!
Met andere woorden:
WIJ ZIJN OMKLEED MET JEZUS CHRISTUS!

En die kleden waren voor iedereen zichtbaar! Met andere woorden Jezus Christus was voor iedereen zichtbaar. Hoe meer vandaag de dag zou Jezus Christus in de wereld zichtbaar moeten zijn door Zijn gemeente! Wij moeten Jezus Christus hooghouden! Wij moeten Jezus Christus laten zien!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *