Tabernakel=tent=huis=jij en ik het huis van God! De berderen=planken, met GOUD overtrokken, staande op zilveren voetstukken

We hebben gezien dat jij en ik door het geloof in Jezus Christus op zilveren voetstukken staan.
En mocht het je ontgaan zijn, het waren TWEE zilveren voetstukken.
God houd niet van halve maatregelen! Twee zilveren voetstukken, waarop de plank = jij en ik staat.

1e Door Welken wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan, en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Romeinen 5:2
WIJ STAAN DOOR DE GENADE VAN JEZUS CHRISTUS! Het is genade = niks van onszelf!

2e Niet dat wij heerschappij voeren over uw geloof, maar wij zijn medewerkers uwer blijdschap; want gij staat door het geloof. 2Korinthe 1:24
JE STAAT DOOR HET GELOOF!

Als je deel wilt hebben in de Gemeente van Jezus Christus, moet je geloven in Jezus Christus!

Dan sta je in de woestijn van het leven op de zilveren voetstukken rechtop, bekleed met de Heere Jezus, en de basis waarop wij staan is het verzoeningswerk wat de Heer Jezus voor jou en mij betaald heeft. Mooi he! AMEN!

MAAR ER IS NOG MEER!
En elke plank zal 2 tappen hebben. Door die tappen staan die planken stevig in die zilveren voetstukken. En Tappen mag ook vertaald worden met handen en dat is mooi!

Hetgeen van den beginne was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben, EN ONZE HANDEN GETAST HEBBEN, VAN HET WOORD DES LEVENS; 2 (Want het Leven is geopenbaard, en wij hebben het gezien, en wij getuigen, en verkondigen ulieden dat eeuwige Leven, Hetwelk bij den Vader was, en ons is geopenbaard.) 1Johannes 1:1 en 2.
Onze handen hebben het Woord des Levens gevoeld.

Als er nog twijfels zijn onder jullie over jullie behoud, jullie redding, houd dan je Bijbel omhoog en zeg ; Dit is de belofte van God, dit is het Woord van God, ja en amen, mijn handen hebben getast aangaande het Woord des Levens.

We hebben gesproken over een berd, een plank jij en ik. We hebben het gehad over een plank.
Maar het mooie is Je bent NIET alleen! Je staat naast elkaar in deze woestijn!
Dat wij schouder aan schouder staan, allemaal bekleed met de Heere Jezus.
Wij staan allemaal op de prijs die de Heere Jezus voor ons betaald heeft, en zo staan wij als het ware in een kring, en in het midden van die kring woont Hij.
EN DE BIJBEL NOEMT DAT EEN HUIS.
Zo wordt gij ook zelven, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus.
1Petrus 2:5

Want ik maak mij een Geest`lijke tempel , Op de kostbare hoeksteen gebouwd.
`k wil een koninklijk priesterschap vormen, uitverkoren en mijn eigendom.
Opwekking 230.

We hebben gesproken over een berd, een plank jij en ik. We hebben het gehad over een plank.
Maar het mooie is Je bent NIET alleen! Je staat naast elkaar in deze woestijn!
Dat wij schouder aan schouder staan, allemaal bekleed met de Heere Jezus.

MAAR…

Waarschijnlijk heb jij er al over nagedacht en heb je gezien dat het wel leuk is al die planken naast elkaar mooi op zilveren voetstukken, 46 totaal, dat staat zo tegen elkaar aan, wel een beetje link zo.
Stel er komt een storm, dan zouden al die planken om waaien en kris kras door elkaar op de grond komen te liggen!
HELAAS is dat vandaag de dag de werkelijkheid van de gemeente van Jezus hier op aarde.
De Gemeente van Jezus Christus is niet meer zichtbaar.
Als wij samenkomen en speciaal als wij avondmaal vieren geven wij uiting van de eenheid van de gemeente, alleen is die gemeente wel verdeeld. Want een ieder gaat naar `zijn eigen kerk` op zondag.
Het is jammer dat die gemeente niet een groot getuigenis is, een grote gemeente zonder al die verschillende kerken.
In handelingen 2 was de gemeente zoals de tabernakel, plank naast plank op de zilveren voetstukken.
DE GEMEENTE WAS PERFECT!
Maar toen kwamen de stormen van Jaloezie, Zonde, Bijbel – Minachting, Liefdeloosheid, Wereldgelijkvormigheid, onenigheid, enz.
En toen lagen de planken kris, kras over elkaar op de grond, de gemeente is verdeeld.
En toch woont God in het midden van Zijn gemeente. DAT IS GENADE!

HOE GING DAT BIJ DE TABERNAKEL?
De Tabernakel was een STEVIG huis! Het is heel belangrijk dat de gemeente een STEVIG Huis is!
1Timotheüs 3:15 – Maar zo ik vertoef, opdat gij moogt weten, hoe men in (1) het huis Gods moet verkeren, hetwelk is de Gemeente des levenden Gods, een pilaar en vastigheid der waarheid.

(1) Het huis van God, nee niet een verzameling planken, het huis van God = eenheid!

HOE DIE EENHEID?
Exodus 26:26 en 27 – Gij zult ook richelen = dwarsbalken maken van sittimhout; vijf aan de planken van de ene zijde des tabernakels; En vijf richelen aan de planken van de andere zijde des tabernakels; alsook vijf richelen aan de planken van de zijde des tabernakels, aan de beide zijden westwaarts.

DAT IS DIE EENHEID!
Die planken zijn verbonden met dwarsbalken. Die dwarsbalken zitten er niet zomaar, nee die dwarsbalken heeft God daar laten maken om jou en mij 3 lessen te leren!

1- Allereerst zijn die dwarsbalken een beeld van de HEERE Jezus. Mooi he!
Efeze 2:21 en 22 – Op Welken het gehele gebouw, goed ineensluitend zijnde, opwast tot een heiligen tempel in den Heere; 22 Op Welken ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in den Geest.
Dat de Gemeente nog bestaansrecht heeft en gezegend is dat komt door de Heere Jezus, Hij bindt al die planken aan elkaar!
Als de Heere Jezus er niet zou zijn zou de gemeente als los zand uit elkaar vallen.
Efeze 4:15 en 16 – Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in Hem, Die het Hoofd is, namelijk Christus; Uit Welken het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde, door alle voegselen der toebrenging, naar de werking van een iegelijk deel in zijn maat, den wasdom des lichaams bekomt, tot zijns zelfs opbouwing in de liefde.

De gemeente word ook wel het lichaam genoemd in de Bijbel;
Kolossenzen 1: 24 – Die mij nu verblijd in mijn lijden voor u, en vervulle in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus, voor Zijn lichaam, hetwelk is de Gemeente; …

Door Jezus Christus is het lichaam = de gemeente bekwamelijk samengevoegd en vast.
Dat is een goed ineensluitend geheel!

Nee we spreken hier NIET over een plaatselijke kerk, maar over DE GEMEENTE!
En DE GEMEENTE zijn alle mensen die Jezus hebben aangenomen (Johannes 1:12), wederom geboren zijn, De term ‘wedergeboren worden’ of ‘opnieuw geboren worden’ duidt op een nieuw begin in de verhouding tussen God en iemand die opnieuw geboren wordt (Johannes 3:3, 7) en geloven in Jezus (1 Korinthe 1:21).

We gaan kijken naar de twee andere lessen van de dwarsbalken.
De tweede les van de dwarsbalken.
Ten tweede zijn die dwarsbalken een beeld van de gemeente in de praktijk, zo door de week, moet je eens kijken.
Kolossenzen 2:2 en 3 Opdat hun harten vertroost mogen worden, en zij samengevoegd / verenigt zijn in de liefde, en dat tot allen rijkdom in de volle zekerheid van het verstand, tot kennis der verborgenheid van God en den Vader, en van Christus; In welke al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn.

Efeze 4:16 Uit Welken het gehele lichaam vakkundig samengevoegd / verenigt en samen vastgemaakt zijnde, (is bijeengehouden) door alle gewrichtsbanden, ieder draagt naar zijn vermogen bij, tot de groei van het lichaam, dat zichzelf opbouwt door de liefde.

Door al de diensten in de gemeente van Jezus Christus klein en groot, is het lichaam van Jezus Christus = de gemeente een wel sluitend geheel! Een gemeente die zichzelf opbouwt door de liefde!

1Korinthe 1:10 Maar ik bid u, broeders, door den Naam van onzen Heere Jezus Christus, dat gij allen HETZELFDE SPREEKT, en dat onder u GEEN SCHEURINGEN zijn, maar dat gij SAMENGEVOEGD zijt in EEN ZELFDEN ZIN = naar de zin van Christus, en in EEN ZELFDE GEVOELEN.

Dit is een Bijbels concept voor een ware gemeente in Jezus Christus!

De derde les van de dwarsbalken.
De derde les van de dwarsbalken is; de gaven in de gemeente.
God heeft aan de gemeente gaven gegeven. Nee, dat heeft de gemeente NIET ZELF georganiseerd, dat heeft God gedaan!

Efeze 4:11, 12 en 13 En Dezelfde = Christus heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars; Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, TOT OPBOUW VAN HET LICHAAM = De Gemeente VAN CHRISTUS; Totdat wij allen zullen komen TOT DE ENIGHEID VAN HET GELOOF en der KENNIS VAN DE ZOON GODS, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus;

We lezen hier dat de gaven zijn gegeven tot volmaking van de heiligen, jij en ik door het geloof in Jezus Christus, dat we groeien in volmaaktheid, tot de volheid van Christus! AMEN!

Maar nu! Wat heb ik aan die dwarsbalken als ik ze niet aan de planken kan vastmaken?!
Exodus 26:29 En gij zult de planken met goud overtrekken, EN HUN RINGEN (de plaatsen voor de richelen) zult gij van goud maken; de richelen zult gij ook met goud overtrekken.

Die dwarsbalken werden vastgemaakt aan die planken met ringen!
God vindt ringen zo belangrijk dat ze in het Oude Testament 35 keer worden genoemd!
Waarom? Die ringen spreken van de liefde! Waauw!
In een gemeente kan alles perfect georganiseerd zijn, kan alles perfect lopen, en met de dwarsbalken kan alles goed zijn, MAAR ZONDER DE LIEFDE IS HET NIKS!

Kolossenzen 3:14 En boven dit alles DOET AAN de liefde, dewelke is de band der volmaaktheid.
Eigenlijk staat hier BEKLEED JE met Christus! Galaten 3:27 en 28. Want God is liefde! 1Johannes 4:8 en 16.
1Korinthe 13:2 En al ware het dat ik de gave der profetie had, en wist al de verborgenheden en al de wetenschap; en al ware het, dat ik al het geloof had, zodat ik bergen verzette, en de liefde niet had, zo ware ik niets.

Wat we hier eigenlijk lezen is, als je alles bezit en doet, maar zonder de liefde is het niks waard!
Dat betekend, dat je alles kan bezitten en doen zonder God! Want God is liefde!
Zie je hoe dicht het allemaal bij elkaar ligt? Daarom ook;
WEES GEWAARSCHUWD!
’Zijt nuchter en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende, wie hij zou mogen verslinden’. . 1 Petrus 5 : 8
EN:
Mattheus 7:21 e.v.
Niet een ieder, die tot Mij zegt: Heere, Heere, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie DOET de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.

Het ligt op m`n hart om deze waarschuwing in deze studie op te nemen! We zien hier zo duidelijk de verbanden vanuit Gods Woord dat we er niet stilletjes omheen mogen gaan.
Het is van jou en mijn levensbelang dat we niet alleen lid zijn en actief bezig zijn in een plaatselijke gemeente. Maar dat jij en ik door het geloof in Jezus Christus, opnieuw geboren worden. (Johannes 3:3, 4).

We kunnen prachtige planken hebben en prachtige dwarsbalken, maar als we de liefde niet hebben dan werkt het allemaal niet!
Efeze 4:15 en 16 Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins ZOUDEN OPGROEIEN IN Hem, Die het Hoofd is, namelijk CHRISTUS; Uit Welken het gehele lichaam vakkundig samengevoegd / verenigt en samen vastgemaakt zijnde, (is bijeengehouden) door alle gewrichtsbanden, ieder draagt naar zijn vermogen bij, tot de groei van het lichaam, dat zichzelf opbouwt door de liefde.

JEZUS CHRISTUS IS LIEFDE, DE ECHTE GEMEENTE GROEIT DOOR HEM, IN HEM, EN TOT EER VAN HEM!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *