Gelovend vertrouwen!-10

Een ontdekkingsreis over de persoon Jezus Christus.

Het gaat er niet om of je naar de kerk gaat en voor je eten bidt. Het gaat erom dat Jezus een relatie met jou wil aangaan en dat je je leven aan hem toevertrouwd! Dusssss…. Wel fijn om te weten of Jezus betrouwbaar is?!


Voor we verder gaan met deze uitgebreide studie over wie Jezus Christus nu echt is, wil ik aan jouw vragen om een stukje uit je Bijbel te lezen. Lees eerst Efeze 1:15 t/m 23.
Heb je dit gelezen? Wil je dan nu Efeze 3:14 t/m 21 lezen. En als je dat gelezen hebt, wil je dan Efeze 4:1 t/m 16 lezen. Dank je wel!

Jezus Christus is Het Hoofd van de gemeente!
En Zijn gemeente zijn alle opnieuw geboren mensen! (Johannes 3) Mensen die zich bekeerd hebben (Markus 1:15), door te geloven in de Heere Jezus Christus (Johannes 3:16) en Hem hebben aangenomen als hun God! ( Johannes 1:12)Wetend dat ze zelf niet in staat zijn om recht voor God te staan en daar een middelaar voor nodig hebben. (Hebreeën 8:6) Hun behoud en eeuwig leven in Jezus Christus gevonden hebben door in Hem te geloven! Dat Hij voor Hen is gestorven en hun zonden, schuld = ongehoorzaamheid gedragen heeft, daar voor gestraft is en is opgestaan opdat een ieder die in Hem gelooft ook zal opstaan om voor eeuwig te leven! (Jesaja 53:5)

DE GEMEENTE VAN JEZUS CHRISTUS IS GEEN GEBOUW OF EEN BEPAALDE GROEP religieuze MENSEN, NEE! DE GEMEENTE VAN JEZUS CHRISTUS BESTAAT UIT JOUW EN MIJ! = LEVENDE STENEN!
En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn. 1 Petrus 2:5

We pakken nu de draad weer op!
Het is van uiterst belang dat je weet dat de Heilige Geest de Geest van Jezus is!

Lees Johannes 14:16 t/m 20 en 26 maar eens.
En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal jullie een ANDERE Trooster geven, opdat Hij bij jullie blijft in der eeuwigheid; Namelijk den Geest der waarheid, Welken de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet; maar jullie kennen Hem; want Hij blijft bij jullie, en zal in jullie zijn. Ik zal u geen wezen laten; Ik kom terug tot jullie. Nog een kleinen tijd, en de wereld zal Mij niet meer zien; maar jullie zullen Mij zien; want Ik leef, en jullie zullen leven. In dien dag zullen jullie bekennen, dat Ik in Mijn Vader ben, en jullie in Mij, en Ik in u. Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal jullie alles leren, en zal jullie indachtig maken alles, wat Ik jullie gezegd heb.

Waauw! De Heere Jezus geeft hier twee uiterst belangrijke beloftes:
Jezus zegt: “Ik, de Trooster, ga heen om Me te zetten bij God in de Hemel. Daarom zal Ik jullie een ANDERE trooster sturen”.
Als Jezus hier spreekt over `een andere Trooster` gebruikt Hij het Griekse woord `parakletos`.
Die `andere Trooster` zou dus precies hetzelfde gaan doen als Jezus

En ten tweede: Jezus zegt: “Die ANDERE Trooster zal bij jullie blijven tot in eeuwigheid”.
In Johannes 14:26 legt de Heere Jezus uit dat de andere Trooster… de Heilige Geest is.

LET NU GOED OP!
De Heilige Geest is `de Geest van Jezus!` De Geest van Jezus. (Handelingen 16:7)

Jezus zei: ”De Heilige Geest zal het uit het Mijne nemen en het jullie verkondigen”. Johannes 16:14
Jezus zei: ”de Trooster zal het van Mij getuigen. (Johannes 15:26)
Dit word zo vaak vergeten.
De Heilige Geest is de Heere Jezus in ons!

Jezus was met eerbied gesproken hier op aarde aan plaats en tijd gebonden.
De Heilige Geest woont in alle harten van de gelovigen afzonderlijk, gaat overal met hen mee naar toe en zal altijd bij hen blijven.

Dat is het mooie van de Heilige Geest: Het is de Heere Jezus die non-stop in ons hart `aanwezig is`.

Efeze 1:13 noemt de Geest `de Heilige Geest der belofte`.

En dit brengt ons weer terug naar wat we aan het begin gelezen hebben. Efeze 1, 3 en 4.
Efeze 1:19 t/m 23 – En welke de uitnemende grootheid Zijner kracht zij aan ons, die geloven, naar de werking der sterkte Zijner macht, Die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt; en heeft Hem gezet tot Zijn rechter hand in den hemel; Verre boven alle overheid, en macht, en kracht, en heerschappij, en allen naam, die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende; En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen; Welke Zijn lichaam is, en de vervulling van Diegene, Die alles in allen vervult.

De uitnemende grootheid Zijner kracht, = is de kracht van God, is aan ons = jouw en mij die geloven!
Ja, je leest het goed! De grootheid van Gods kracht leeft in jouw en mijn!

HOE KAN DAT?
Die hij gewerkt heeft in (Jezus) Christus, als Hij = God Hem = Jezus Christus uit de doden heeft opgewekt en Hem heeft gezet tot Zijn rechter(hand) in de hemel.
Dat betekend dat die kracht van God in jouw en mij leeft door inwoning van de Heilige geest = de Geest van Jezus in jouw en mij die geloven.
DAAROM KAN DAT!

En Jezus is gezet ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij, en alle naam, die genoemd wordt…
Door inwoning in jouw en mij hart van de heilige Geest = de Geest van Jezus, is de uitnemende grootheid Zijner kracht ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij, en alle naam die genoemd wordt in jouw en mij!
Dat betekend dat jij in en door Jezus Christus boven alle machten en krachten staat die een naam hebben!
Daarom moeten alle ziektes en aandoeningen ook wijken, loslaten door het gebed met handoplegging in Jezus Naam!
Dat is niet omdat jij of ik zo goed gelovig zijn, nee! Dat is omdat Jezus Christus in jouw en mij hart woont en die ziektes en aandoeningen naar Hem MOETEN luisteren omdat Hij het volbracht heeft!
Alleen zijn jij en ik de handen en de mond van de Heere Jezus! Door ons handelen en spreken in het geloof, slaan ziektes een aandoeningen op de vlucht in onderworpenheid aan Jezus Christus!

…niet alleen in deze wereld maar ook in de toekomende; en heeft ALLE dingen Zijn voeten onderworpen!

Eens zullen wij regeren met onze Heere Jezus Christus!
De Heer Jezus oefent zijn heerschappij uit met de zijnen, die Hij verlost heeft. Ze zullen met hem de duizend jaren regeren.

Opbaring 5:10 en hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters; en zij zullen over de aarde regeren.
Opbaring 20:6 Gelukkig en heilig is hij die aan de eerste opstanding deel heeft; over dezen heeft de tweede dood geen macht, maar zij (Jij en ik) zullen priesters van God en van Christus zijn en met Hem de duizend jaren regeren.
Openbaring 22:5 En er zal geen nacht meer zijn en lamplicht en zonlicht hebben zij niet nodig, want de Heer, God, zal over hen lichten; en zij zullen regeren tot in alle eeuwigheid.

Lees maar snel verder in de volgende link…

Gelovend vertrouwen!-11

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *