Gelovend vertrouwen!-11

Een ontdekkingsreis over de persoon Jezus Christus.

Het gaat er niet om of je naar de kerk gaat en voor je eten bidt. Het gaat erom dat Jezus een relatie met jou wil aangaan en dat je je leven aan hem toevertrouwd! Dusssss…. Wel fijn om te weten of Jezus betrouwbaar is?!


We gaan nog kort terug naar wat we aan het begin gelezen hebben. Efeze 1, 3 en 4.
Efeze 1:19 t/m 23 – En welke de uitnemende grootheid Zijner kracht zij aan ons, die geloven, naar de werking der sterkte Zijner macht, Die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt; en heeft Hem gezet tot Zijn rechter hand in den hemel; Verre boven alle overheid, en macht, en kracht, en heerschappij, en allen naam, die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende; En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen; Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult.

Efeze 1:22 en 23 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen; Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult.

Vorige keer hebben we gezien wie jij en ik zijn in en door het geloof in Jezus Christus!
Dat de grootheid van de kracht van de God van hemel en aarde leeft in jouw en mij door de inwoning van de Heilige Geest = de Geest van Jezus.

We sluiten Efeze af met het feit dat Efeze ons leert dat ALLES, alle dingen, zijn onderworpen onder Zijn voeten! En heeft Jezus aan de gemeente gegeven zodat Jezus het hoofd is van Zijn gemeente, dat is Zijn lichaam, en de vervulling is degene die alles in alles vervult.

Jezus is dus het hoofd van Zijn gemeente. De gemeente van Jezus Christus zijn alle wederom geboren = opnieuw geboren mensen! (Johannes 3)
Nu lezen we ook dat de gemeente van Jezus Christus , Zijn lichaam is.
Dat houd in dat het hoofd = Jezus niet zonder Zijn lichaam = gemeente kan – want een hoofd zonder lichaam is dood!
Ook kan Zijn lichaam = gemeente niet zonder het hoofd! = Jezus- want een lichaam zonder hoofd is ook dood!
Dit is ook een prachtig beeld waarom God zich moest openbaren = laten zien als mens om Zijn lichaam = gemeente te redden = gezond te maken!

Zijn lichaam, de gemeente was verkankerd door de zonden = ongehoorzaamheid! En als die kanker niet weggenomen zou worden zou zijn gemeente de dood sterven!
Jezus moest lijden en sterven om Zijn gemeente te helen = gezond te maken = die kanker = zonden weg te nemen.
Dat word zo mooi vertaald in Johannes 1:29 – Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende, en zei: Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt!
Door het lijden en sterven van de Heere Jezus is de kanker = zonden weggenomen!
Er was weer plaats voor geestelijk herstel! In en door het geloof in de Heere Jezus! Halleluja!

En de vervulling is degene die alles in alles vervult.
Jezus Christus vervult alles in allen! Jezus is niet compleet zonder Zijn gemeente, dan zou Hij een Koning zijn zonder koninkrijk! Hij volmaakt zijn gemeente!
Mattheüs 5:48 – Weest dan gijlieden volmaakt, gelijk uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is.

Jezus Christus is NIET alleen! Maar de gemeente Jij en ik is met Hem verenigd en deelt met Hem alle eer, die Hem toekomt als de gehoorzame en overwinnende Mens!
Jezus Christus is aan de gemeente gegeven, die Zijn lichaam is. Deze gave is wel het hoogste bewijs van de liefde van God voor Zijn gemeente. Want had de gemeente iets kostbaarder kunnen geven dan de Mens Jezus Christus? Christus als hoofd van alle dingen is aan de gemeente geven om haar te vormen. (1korinthe 12:12)
Op die manier is de gemeente de volheid van Hem die alles in allen vervult.
Christus is het hoofd, waarmee de gemeente verbonden is door de Heilige Geest.
De gemeente is met Hem verbonden als hoofd over alle dingen! De verhoogde Christus is hoofd over alle dingen en hoofd over Zijn lichaam, dat de gemeente is.
Deze heerlijke waarheid kan op dit moment alleen door het geloof onderscheiden = begrepen worden. Maar zal schitteren voor de ogen van iedereen wanneer Jezus Christus Zich zal openbaren = laten zien als God van hemel en aarde!

We hebben nu gezien, Christus, die God is over alles, in het verleden en het heden.
We sluiten af met Christus die God is over de toekomst.

3- De toekomst.

De toekomstige heerlijkheid van Jezus Christus in verband met `alle dingen` betreft dus de alles omvattende Heerschappij. Als vrucht op Zijn vrijwillige vernedering en zoenoffer op het kruis.
Deze rechten behoren Hem nu al toe, maar Hij zal ze pas uitoefenen, na de oordelen te hebben uitgevoerd bij de oprichting van Zijn regering.

Hebreeën 1:1 en 2 en 2:8. – God, voortijds veel maal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon; Welken Hij gesteld heeft tot *een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de wereld gemaakt heeft; Alle dingen hebt Gij onder zijn voeten onderworpen. Want daarin, dat Hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft Hij niets uitgelaten, dat hem niet onderworpen zij; doch nu zien wij nog niet, dat hem alle dingen onderworpen zijn.

• Een erfgenaam over alles hield in: Zijn vleeswording, = God geopenbaard in het vlees = de mens Jezus Christus, Zijn dood, Zijn opstanding en Zijn verheerlijking.

Het is inderdaad zo, nadat Jezus Christus het werk aan het kruis volbracht had, Hij alle dingen onder zijn voeten kon stellen. Omdat Hij Mens is geworden en zich vernederd heeft en gehoorzaam is geworden tot de dood aan het kruis.

Die in de gestaltenis = gedaante Gods zijnde, geen roof geacht heeft God even gelijk te zijn; Maar heeft Zichzelf vernietigd, de gestaltenis = gedaante van een dienstknecht aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk geworden; En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood aan het kruis. Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven allen naam is; Opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen alle knie degene, die in den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn. Filippenzen 2:6 t/m 9

Als de Zoon is Hij erfgenaam van ALLE dingen. Dat wil zeggen van het heelal dat alle personen en dingen omvat. `want door Hem alles te onderwerpen, heeft Hij NIETS overgelaten dat Hem niet onderworpen zou zijn`. God heeft jouw en mij op die manier de verborgenheid van Zijn wil geopenbaard = laten zien.
Die Hij Zich had voorgenomen in Zichzelf aangaande de bedeling van de volheid der tijden, om alles wat in de hemelen en wat op aarde is onder een hoofd samen te brengen in Christus! Jezus Christus is dat hoofd! (Efeze 1:9 en 10)

Dit bevestigd dat als de opeenvolgende bedelingen = gebeurtenissen geëindigd zijn en de `volheid der tijden` zal gekomen zijn, Jezus Christus niet alleen de aarde zal besturen maar eveneens zal heersen over de dingen die in de hemelen zijn!

Hoe geweldig is jouw en mij voorrecht de heerlijkheid van Jezus Christus te kunnen zien, nu al op aarde!

Wij bidden dat de Heere ons zijn genade geeft om steeds meer van Zijn heerlijkheid te mogen ontdekken en zien. Dat we in aanbidding mogen zijn aan de voeten van de Heere Jezus Christus, die God is over alles, gezegend tot in eeuwigheid, opdat wij veranderd worden naar het beeld van Zijn heerlijkheid, door de kracht van de Heilige Geest in verwachting van de zeer nabije dag, dat wij Hem volmaakt gelijk zullen zijn! AMEN!
EINDE DEEL 1

Dit was deel 1 van de studie: Christus, die God is over alles…

Bronnen: Gods Woord = de Bijbel en M. Tapernoux
Oorsprong Le Messager Evangelique 1966 -113

Lees maar snel verder in de volgende link…

Gelovend vertrouwen!-12

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *