Gelovend vertrouwen!-16

Gelovend vertrouwen. Is Jezus JeHoVaH ? Of toch niet?(4)

Het gaat er niet om of je naar de kerk gaat en voor je eten bidt. Het gaat erom dat Jezus een relatie met jou wil aangaan en dat je je leven aan hem toevertrouwd! Dusssss…. Wel fijn om te weten of Jezus betrouwbaar is?!


We hebben de afgelopen elf korte studies laten zien dat Jezus niet de zoon van Jozef is, maar God Zelf geopenbaard in het vlees en dat die geheimenis, Gods wijsheid is, aan ons laten zien.
Vandaag de dag breken theologen en Bijbelleraars nog altijd hun hoofd over de Godheid van Jezus.
Dat komt eenvoudig weg omdat ze een koste wat het kost een `waarheid` in stand willen houden die al eeuwen lang door de kerken onderwezen word!
Deze `waarheid` noemen we de leer van de drie-eenheid. Binnen die leer is het onmogelijk om Jezus te zien als God Zelf geopenbaard in het vlees. En voor deze mensen zal God de Vader zowel Jezus altijd een geheimenis blijven! Maar we hebben Gods Woorden = de Bijbel om God juist te mogen ontdekken en te leren kennen! Sterker nog, Gods Woord leert ons om relatie met God te hebben.

Ik heb lief, die Mij liefhebben; en die Mij *vroeg zoeken, zullen Mij vinden. Spreuken 8:17
Wie is er hier aan het woord?
Dat lezen we in: Spreuken 8:1 Roept de Wijsheid niet, en verheft niet de Verstandigheid Haar stem?
De Wijsheid roept!
Wat roept de wijsheid?
Ik heb lief, die Mij liefhebben; en die Mij *vroeg zoeken, zullen Mij vinden.
*Vroeg komt van het Hebreeuwse woord `sjahar`. En dat mag vertaald worden met morgenstond.
Als teken van ijverig zoeken van de Heere.
Als je de wijsheid *ijverig zoekt, dan zal je De Wijsheid vinden!
*Ijverig = (bn):actief, ambitieus, arbeidzaam, naarstig, vurig.
Wie is die wijsheid?
Jezus Christus is de wijsheid van God!
‘Maar wij prediken Christus, de Gekruisigde, voor Joden een aanleiding tot vallen en voor volken een dwaasheid, maar voor de geroepenen zelf, zowel Joden als Grieken, Christus, de kracht van God en de wijsheid van God’. 1 Korintiërs 1:23-24

Aha, nu komen we ergens!
Als je Jezus vroeg = in de morgenstond, bij dagenraad en ijverig = met heel je hart zoekt, zal je Jezus vinden! En als je Jezus gevonden hebt, heb je de wijsheid van God gevonden!
Jezus zegt het ook nog zo: ”Nog veel heb ik jullie te zeggen, maar jullie kunt het nu niet dragen, doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen. Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is het mijne; daarom zei Ik: Hij neemt uit het mijne en zal het u verkondigen.”
(Johannes 16:12-15)

De Heilige Geest is de Geest van Jezus!
Door de hele Bijbel heen wordt het getal zeven specifiek gekoppeld aan de Heilige Geest. In Openbaring 4:5 worden “de zeven Geesten van God” genoemd. In Jes.11:1-2 kondigt de profeet aan dat de Heilige Geest Jezus apart zal zetten als de Messias (De Gezalfde). Hij somt zeven afzonderlijke aspecten op van de Heilige Geest: de Geest van de Heer (de Geest die spreekt in de eerste persoon als God), de Geest van wijsheid, de Geest van verstand, de Geest van raad, de Geest van sterkte, de Geest van kennis en de Geest van de vreze des Heren.

Jezus is de wijsheid en kracht van God hebben we gezien in 1 Korintiërs 1:23-24
In Jesaja 11:1 en2 zien we o.a. de Geest van Wijsheid en de Geest van sterkte = kracht.

We lezen wat de Heere Jezus zegt in Johannes14:16-20 en 26 –
En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijft in der eeuwigheid; Namelijk den Geest der waarheid, Welken de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem; want Hij blijft bij jullie, en zal in u zijn. Ik zal u geen wezen laten; Ik kom weder tot u. Nog een kleinen tijd, en de wereld zal Mij niet meer zien; maar gij zult Mij zien; want Ik leef, en gij zult leven. In dien dag zult gij bekennen, dat Ik in Mijn Vader ben, en gij in Mij, en Ik in u. Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb.

Hier geeft de Heer Jezus twee uiterst belangrijke beloftes:
1- Jezus:” Ik de Trooster, ga heen om me te zetten te rechter Gods; daarom zal Ik jullie een ANDERE trooster sturen”. Jezus spreek hier over “een andere trooster” gebruikt Hij het Griekse woord “parakletos”. Die “andere Trooster” zou dus precies hetzelfde doen als Jezus.
2- Jezus:” Die ANDERE Trooster zal bij jullie blijven tot in eeuwigheid”.

In Johannes 15:26 legt de Heere Jezus uit dat de andere Trooster… de Heilige Geest is.

LET NU GOED OP!
De Heilige Geest is “de Geest van Jezus”.

De Geest van Jezus. (handelingen 16:17)
Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen.
Johannes 16:14
Maar wanneer de Trooster zal gekomen zijn, Dien Ik u zenden zal van den Vader, namelijk de Geest der waarheid, Die van den Vader uitgaat, Die zal van Mij getuigen.
Johannes 15:26

DIT WORDT ZO VAAK VERGETEN;
De Heilige Geest is de Heere Jezus in ons!

Jezus was (eerbiedig gesproken) hier op aarde aan plaats en tijd gebonden.
De Heilige Geest woont in alle harten van de gelovigen afzonderlijk, gaat overal met hen mee naar toe en zal altijd bij hen blijven.

Dat is het mooie van de Heilige Geest: Het is de Heere Jezus die non-stop in ons hart “aanwezig is”.

Hiermee sluiten we dit deel ( afgelopen vijf korte studies) van onze studie af.
Volgende week pakken we draad weer op met een vervolg op deze studie.
Deze studie zal heten : Gelovend vertrouwen, Jezus is JeHoVaH! (1)
We gaan 9 aanwijzingen behandelen die on omstoten laten zien dat Jezus Christus JeHoVaH is!

Het is belangrijk om deze studie `volledig` uit te werken om samen te ontdekken, onderwezen door de wijsheid van God, dat onze God één is!

Wij bidden en verwachten dat we onze mening niet laten vormen door gerespecteerde theologen en Bijbel leraars, alsof zij alle wijsheid in pacht zouden hebben. Nee, wij buigen diep en eerbiedig voor het levende Woord! Gods Woord heeft het laatste Woord! Alleen Jezus is De Weg, De Waarheid en Het Leven! Jezus zegt: Volg jullie Mij! Geen andere Naam dan de Naam van Jezus! Amen!

Lees maar snel verder in de volgende link…

Gelovend vertrouwen!-17

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *