Gelovend vertrouwen!-17

Gelovend vertrouwen! Jezus is JeHoVaH! (1)

Het gaat er niet om of je naar de kerk gaat en voor je eten bidt. Het gaat erom dat Jezus een relatie met jou wil aangaan en dat je je leven aan hem toevertrouwd! Dusssss…. Wel fijn om te weten of Jezus betrouwbaar is?!

Jezus wat een heerlijke Naam, Mensenzoon, Zoon van God, Lam op de troon, Blijdschap en Vrede, Genade en Hoop, al mijn schuld is weggedaan, Jezus wat een heerlijke Naam!
Jezus wat een Heerlijke Naam, zekerheid, Sterke Rots, troost als ik lijdt. Vrijheid, geborgenheid, Leven en Kracht, Waarheid die mij sterk doet staan, Jezus wat een heerlijke Naam!
Jezus wat een Heerlijke Naam, heeft mij bevrijd, mijn Vaste Burcht, Held in de strijd, Vergeving en Reiniging, Warmte en licht, Liefde die mij op doet staan, Jezus wat een heerlijke Naam!
Opwekking 493

Beter kan je een studie bijna niet beginnen!
We leggen onze focus op de Persoon Jezus Christus! We doen als het ware oogkleppen op en zien niks en niemand anders dan Jezus Christus alleen! Hem zij de glorie, opgestane Heer!

En die Jezus Christus is niemand minder dan JeHoVaH! God geopenbaard in het vlees! Alle eigenschappen van God zien we belichaamd, geopenbaard, zijn zichtbaar in Jezus Christus!

Nu is daar een hoofdstuk in de Bijbel waar we lezen dat God, Jezus Christus, God noemt! Lees maar mee: Hebreeën 1:8 – Maar tot den Zoon zegt Hij: Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid; de scepter van Uw koninkrijk is een rechte scepter.
En
Gij hebt rechtvaardigheid liefgehad, en ongerechtigheid gehaat; daarom heeft U, o God! Uw God gezalfd met olie der vreugde boven Uw medegenoten. Hebreeën 1:9
Hebreeën 8 laat nog meer zien. Jezus Christus (de Zoon) is het afschijnsel van de heerlijkheid van God, en het uitgedrukte beeld van de zelfstandigheid van God, en Hij draagt ALLE dingen door het woord van Zijn kracht. Hebreeën 8:3
We zien hier heel helder dat Jezus Christus, de Zoon, God is!

WE GAAN NU KIJKEN NAAR DE NEGEN AANWIJZINGEN DAT JEZUS CHRISTUS JeHoVah IS.
Aanwijzing 1-Let nu eens goed op! Jezus noemt God Zijn Vader, tegelijkertijd zegt Hij: Ik en de Vader zijn één. (Johannes 10:30)
Als zoon van mijn vader, ben ik ook een mens, draag ik dezelfde achternaam, maar ik zal nooit willen beweren dat mijn vader en ik één zijn!

Nu staan erbij Johannes 10:30 verwijsteksten en dan komen we bij Jesaja 54:5 en daar lezen we; Want uw Maker is uw Man, HEERE der heirscharen is Zijn Naam; en de Heilige Israëls is uw Verlosser; Hij zal de God van de hele aardbodem genaamd worden.

Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods; En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is;
Romeinen 3:23 en 24

…en de Heilige Israëls is uw Verlosser = De God van Israël is uw Verlosser.
De God van Israël is… Jezus Christus! Hij zal de God van de hele aardbodem genaamd worden.

Een andere verwijstekst is Johannes 14:9 we lezen Johannes 14:8 t/m 11 – 8 Filippus zei tot Hem: Heere, toon ons den Vader, en het is ons genoeg. Jezus zei tot hem: Ben Ik zo langen tijd met jullie en heb jij Mij niet gekend, Filippus? Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien; en hoe zegt gij: Toon ons den Vader? Geloof jij niet, dat Ik in den Vader ben, en de Vader in Mij is? De woorden, die Ik tot jullie spreek, spreek Ik van Mijzelf niet, maar de Vader, Die in Mij blijft, Dezelve doet de werken. Gelooft Mij, dat Ik in den Vader ben en de Vader in Mij is; en indien niet, zo gelooft Mij om de werken zelf.

Johannes 14:9 zegt; Wie Mij ziet, heeft de Vader gezien.
Johannes 14:11 zegt; Geloof mij, dat Ik in de Vader ben, en de Vader is Mij is.
Veel duidelijker kan Jezus het niet zeggen! De Vader en Jezus zijn een en dezelfde!

Als laatste Johannes 10:37 en 38 – Indien Ik niet doe de werken Mijns Vaders, zo gelooft Mij niet; Maar indien Ik ze doe, en zo gij Mij niet gelooft, zo gelooft de werken; opdat gij moogt bekennen en geloven, dat de Vader in Mij is, en Ik in Hem. Hier spreekt Jezus weer over die Goddelijke eenheid.
En dat is nu precies de reden waarom ze Hem willen doden! Jezus zegt hier dat Hij God is!
Johannes 10:39 – Zij zochten dan wederom = opnieuw Hem te grijpen, en Hij ontging uit hun hand.

Aanwijzing 2 – Jezus is de schepper van de hemel en de aarde en ALLES wat leeft!

En: Gij, Heere! hebt in den beginne de aarde gegrond, en de hemelen zijn werken van Uw handen; Dezelve zullen vergaan, maar Gij blijft altijd, en zij zullen alle als een kleed verouderen; En als een dekkleed zult Gij ze in een rollen, en zij zullen veranderd worden; maar Gij zijt Dezelfde, en Uw jaren zullen niet ophouden. Hebreeën 1:10 t/m 12
Lees ook: Gij hebt voormaals de aarde gegrond, en de hemelen zijn het werk van Uw handen; Die zullen vergaan, maar Gij zult staande blijven; en zij alle zullen als een kleed verouderen; Gij zult ze veranderen als een gewaad, en zij zullen veranderd zijn. Maar Gij zijt Dezelfde, en Uw jaren zullen niet geëindigd worden.

Dewelke het Beeld is van de onzichtbare Gods, de Eerstgeborene aller creaturen = schepselen. Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk = zichtbaar en die onzienlijk = onzichtbaar zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; En Hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan te samen door Hem; En Hij is het Hoofd van het lichaam, namelijk der Gemeente, Hij, Die het Begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.
Kolossenzen 1:15 t/m 18

In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is. Johannes 1:1 t/m 3

Want hoewel er ook zijn, die goden genaamd worden, hetzij in den hemel, hetzij op de aarde (gelijk er vele goden en vele heren zijn), Nochtans hebben wij maar één God, den Vader, uit Welken alle dingen zijn, en wij tot Hem; en maar één Heere, Jezus Christus, door Welken alle dingen zijn, en wij door Hem. 1Korinthë 8:5 en 6. (Jezus Christus is de geopenbaarde Vader)

LET NU OP!
In de twee onderstaande teksten gaan wel lezen dat God alle dingen geschapen heeft, zoals in de bovenstaande teksten van Jezus gezegd word.

Mij, den allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het Evangelie te verkondigen den onnaspeurlijke rijkdom van Christus, En allen te verlichten, DAT ZIJ MOGEN VERSTAAN, welke DE gemeenschap der VERBORGENHEID zij, DIE van alle eeuwen VERBORGEN IS GEWEEST in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus; OPDAT nu, door de Gemeente, BEKEND GEMAAKT WORD aan de overheden en de machten in den hemel DE VEELVULDIGE WIJSHEID GODS; Naar het eeuwig voornemen, dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onzen Heere; In Dewelke wij hebben de vrijmoedigheid, en den toegang met vertrouwen, door het geloof aan Hem.
Efeze 3:8 t/m 12

Gij Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, en de eer, en de kracht; want Gij hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil zijn zij, en zijn zij geschapen. Openbaring 4:11

Jezus wat een heerlijke Naam!

Gelovend vertrouwen!-18

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *