Gelovend vertrouwen!-18

Gelovend vertrouwen! Jezus is JeHoVaH! (2)
Gij Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, en de eer, en de kracht; want Gij hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil zijn zij, en zijn zij geschapen. Openbaring 4:11
Jezus wat een heerlijke Naam!

Zo gaan we verder met deze prachtige studie! In aanbidding voor onze Heere Jezus Christus!

Nu gaan we de derde aanwijzing bekijken.
Onze Heere Jezus Christus staat boven elke macht in de hemel en op aarde.

Meteen worden we geconfronteerd met een tekst die geen onduidelijkheden bevat!
En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.
Mattheüs 28:18.
Jezus spreekt hier niet over een gedeelde of gedelegeerde macht. Als of er een hogere macht boven Hem is. NEE! Hij zegt:” Mij is …alle macht!”

En als Hij wederom de Eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt Hij: En dat alle engelen Gods Hem aanbidden. Hebreeën 1:6
God zegt over de Heere Jezus:” dat alle engelen Gods Hem = Jezus Christus aanbidden.”
OMDAT JEZUS CHRISTUS GOD IS!
Mocht je nu nog steeds op twee gedachten hinkelen en nog steeds twijfelen of Jezus Christus wel echt de Enige God is zullen deze Bijbelgedeeltes jouw misschien kunnen overtuigen.

Wees u er daarom van bewust en laat goed tot u doordringen dat de HEER de enige God is, boven in de hemel en hier beneden op de aarde; een ander is er niet. (Deuteronomium. 4:39)

Ik ben de HEER, er is geen ander, buiten mij is er geen God. (Jesaja 45:5)

Hebben wij niet allemaal dezelfde vader, heeft niet een en dezelfde God ons geschapen?
(Maleachi 2:10)

Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! Heb daarom de HEER lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. (Deuteronomium. 6: 4-5)
Uit het nieuwe testament:

Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen Hem.”(Mattheüs 4:10)

…wat u zegt is waar: hij alleen is God en er is geen andere God dan hij (Markus 12:32)

U gelooft dat God de enige is? Daar doet u goed aan. (Jacobus 2:19)

Maar bemiddeling is niet nodig wanneer er maar één is die handelt, en God handelt alleen.
(Galaten 3:20)

Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus (1 Timotheüs 2:5)

Lieve lezer, dit is zuiver Gods Woord, er is niks door mij toegevoegd of weggelaten.
Met Paulus zeg ik jullie: ”Want ik had niet besloten iets te weten onder jullie, dan Jezus Christus, en die gekruisigd.” 1Korinthe 2:2.
En Hij heeft op Zijn kleed en op Zijn dij dezen Naam geschreven: Koning der koningen, en Heere der heren. Openbaring 19:16.

We kijken nu naar de vierde aanwijzing: Elke knie zal zich voor Jezus buigen!
We zetten de twee verbonden even onder elkaar en gaan zien dat God en Jezus Christus Dezelfde zijn.
Het Nieuwe Verbond zegt: ” Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven allen naam is; Opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen alle knie diegenen, die in den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn.
En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders”.
Filippenzen 2:9 t/m 11.

LET NU OP!
Wat er in bovenstaande tekst van Jezus wordt gezegd, wordt in de onderstaande tekst van God gezegd!
Het Oude / eerste verbond zegt: ” Verkondigt en treedt hier toe, ja, beraadslaagt samen: wie heeft dat laten horen van ouds her? Wie heeft dat van toen af verkondigd? Ben Ik het niet, de HEERE? en er is geen God meer behalve Mij, een rechtvaardig God, en een Heiland, niemand is er dan Ik. Wendt U naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde! want Ik ben God, en niemand meer. Ik heb gezworen bij Mijzelf, er is een woord der gerechtigheid uit Mijn mond gegaan, en het zal niet wederkeren: dat Mij alle knie zal gebogen worden, alle tong Mij zal zweren. Jesaja 45:21 t/m 23.

Zie je dat? Dat laat jouw en mij zien dat Jezus Christus, God is, gezien in het Vlees!

Aansluitend op de vierde aanwijzing volgt de vijfde aanwijzing: Jezus mag aanbeden worden.
Maar die aanwijzing behandelen we de volgende keer omdat de Bijbel op veel plaatsen laat zien dat Jezus Christus aanbeden word.

Je begrijpt het natuurlijk al, en je ziet dat er in deze studie een opbouw zit.
We werken naar een climax toe, waar we in gehoorzaamheid aan het Woord van God mogen belijden, Jezus, U bent waarlijk = echt God!

Als we niet begrijpen wie Jezus Christus echt is, is het onmogelijk Hem op waarde te schatten en kunnen we Hem ook niet aanbidden in Geest en Waarheid!

Maar de ure komt, en is nu, wanneer de ware aanbidders den Vader aanbidden zullen in geest en waarheid; want de Vader zoekt ook dezulken, die Hem alzo aanbidden. God is een Geest, en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid. Johannes 4: 23 en 24.

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!