Gelovend vertrouwen!-19

Gelovend vertrouwen! Jezus is JeHoVaH! (3)

Aansluitend op de vierde aanwijzing volgt de vijfde aanwijzing: Jezus mag aanbeden worden.

Dit is opmerkelijk! Want Gods Woord leer ons dat ALLEEN God aanbeden mag worden!
Aanbidding mag alleen aan God worden toegebracht.

Het gaat er niet om of je naar de kerk gaat en voor je eten bidt. Het gaat erom dat Jezus een relatie met jou wil aangaan en dat je je leven aan hem toevertrouwd! Dusssss…. Wel fijn om te weten of Jezus betrouwbaar is?!


En de Levieten, Jesua, en Kadmiel, Bani, Hasabneja; Serebja, Hodia, Sebanja, Petahja, zeiden: Staat op, looft den HEERE, uw God, van eeuwigheid tot in eeuwigheid; en men love den Naam Uwer heerlijkheid, die verhoogd is boven allen lof en prijs! Gij zijt die HEERE alleen, Gij hebt gemaakt den hemel, den hemel der hemelen, en al hun heir, de aarde en al wat daarop is, de zeeen en al wat daarin is, en Gij maakt die allen levend; en het heir der hemelen aanbidt U. Nehemia 9:5 en 6

Toen zei Jezus tot hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven: Den Heere, uw GOD, zult gij AANBIDDEN, en HEM ALLEEN dienen. Mattheüs 4:10

En ik viel neder voor zijn voeten, om hem te aanbidden, en hij zeide tot mij: Zie, dat gij dat niet doet; ik ben uw mededienstknecht, en uwer broederen, die de getuigenis van Jezus hebben; AANBID GOD. Want de getuigenis van Jezus is de geest der profetie.
Openbaring 19:10

We zien in deze drie bovenstaande gedeeltes dat alleen God aanbeden mag worden.
Let nu op! De vijfde aanwijzing laat zien dat Jezus aanbeden mag worden!

Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van den koning Herodes, ziet, enige wijzen van het Oosten zijn te Jeruzalem aangekomen. Zeggende: Waar is de geboren Koning der Joden? want wij hebben gezien Zijn ster in het Oosten, en zijn gekomen om Hem te aanbidden. Mattheüs 2:1 en 2

Toen zei Jezus tot hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven: Den Heere, uw God, zult gij aanbidden, en Hem alleen dienen. Toen liet de duivel van Hem af; en ziet, de engelen zijn toegekomen, en dienden Hem. Mattheüs 4:10 en 11

En ziet, een melaatse kwam, en aanbad Hem, zeggende: Heere! indien Gij wilt, Gij kunt mij reinigen.Mattheüs 8:2

Die nu in het schip waren, kwamen en aanbaden Hem, zeggende: Waarlijk, Gij zijt Gods Zoon!
Mattheüs 14:33

En als zij heengingen, om Zijn discipelen te boodschappen, ziet, Jezus is haar ontmoet, zeggende: Weest gegroet! En zij, tot Hem komende, grepen Zijn voeten, en aanbaden Hem.
Mattheüs 28:9

Zeggende met een grote stem: Vreest God, en geeft Hem heerlijkheid, want de ure Zijns oordeels is gekomen; en aanbidt Hem, Die den hemel, en de aarde, en de zee, en de fonteinen der wateren gemaakt heeft. Openbaring 14:7

We gaan verder met aanwijzing 6: Jezus word God genoemd.

Gods Woord laat op vele plaatsen zien dat Jezus, God word genoemd.
Al bij de profetie van de geboorte van Jezus, wordt Jezus ons als God en eeuwige Vader voorgesteld.
“Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst”
Jesaja 9:5

In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.
Johannes 1:1
Dat er met Het Woord. Jezus word bedoeld lezen we in de volgende tekst:
En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Enig geborenen van den Vader), vol van genade en waarheid.
Johannes 1:14

En Jezus antwoordde hun: Mijn Vader werkt tot nu toe, en Ik werk ook. Daarom zochten dan de Joden te meer Hem te doden, omdat Hij niet alleen den sabbat brak, maar ook zei, dat God Zijn eigen Vader was, Zichzelf God even gelijk makende. Johannes 5:17 en 18

En Thomas antwoordde en zei tot Hem: Mijn Heere en mijn God! Johannes 20:28

“; Welke zijn de vaders, en uit welke Christus is, zoveel het vlees aangaat, Dewelke is God boven allen te prijzen in der eeuwigheid. Amen. Romeinen 9:5

Vermaan den dienstknechten, dat zij hun eigen heren onderdanig zijn, dat zij in alles welbehagelijk zijn, niet tegensprekende; Niet onttrekkende, maar alle goede trouw bewijzende; opdat zij de leer van God, onzen Zaligmaker, in alles mogen versieren. Titus 2:9 en 10

Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den groten God en onzen Zaligmaker Jezus Christus; Die Zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid, en Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken.
Titus 2:13 en 14

Maar tot den Zoon zegt Hij: Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid; de scepter van Uw koninkrijk is een rechte scepter. Hebreeën 1:8

Gij hebt rechtvaardigheid liefgehad, en ongerechtigheid gehaat; daarom heeft U, o God! Uw God gezalfd met olie der vreugde boven Uw medegenoten. Hebreeën 1:9

Hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerkt den Apostel en Hogepriester onzer belijdenis, Christus Jezus; Want een ieder huis wordt van iemand gebouwd; maar Die dit alles gebouwd heeft, is God. Hebreeën 3:1 en 4

“Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan degenen, die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben, door de rechtvaardigheid van onzen God en Zaligmaker, Jezus Christus;” 2Petrus 1:1

Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is, en heeft ons het verstand gegeven, dat wij den Waarachtige kennen; en wij zijn in den Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God, en het eeuwige Leven. 1Johannes 5:2

En ik hoorde als een stem ener grote schare, en als een stem veler wateren, en als een stem van sterke donderslagen, zeggende: Halleluja, want de Heere, de almachtige God, heeft als Koning geheerst. Openbaring 19:6

En om te verduidelijken dat Jezus het is die het koningschap aanvaard:
En ik zag tronen, en zij zaten op dezelve; en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen van diegenen, die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus, en om het Woord Gods, en die het beest, en het beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand; en zij leefden en heersten als koningen met Christus, de duizend jaren.
Openbaring 20:4

Het is goed om Gods Woord te laten spreken en al deze tekstverwijzingen onder elkaar te zetten, zodat we het Woord voor Zichzelf laat spreken. En we zien, dat door heel het Woord heen , Jezus word God genoemd!

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Bronnen: de Bijbel en Bijbelstudies.com

Gelovend vertrouwen!-20

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *