Gelovend vertrouwen!-2

Het gaat er niet om of je naar de kerk gaat en voor je eten bidt. Het gaat erom dat Jezus een relatie met jou wil aangaan en dat je je leven aan hem toevertrouwd! Dusssss…. Wel fijn om te weten of Jezus betrouwbaar is?!


Vorige post hebben we afgesloten met:

Laten we bij het begin beginnen. De Bijbel kan door geschreven zijn door:

1- goede mensen
2- slechte mensen
3- door de duivel
3- door God.

Zou de Bijbel geschreven zijn door Goede mensen?
Nee! Want volgens onze normen liegen goede(en dus eerlijke) mensen niet en ze zouden gelogen hebben als ze schreven: ”de Heere sprak” en “God sprak” en “God zeide”.
Goede mensen vallen dus af!

We gaan verder:

Zou de Bijbel geschreven zijn door slechte mensen?
Nee! Slechte mensen komen ook niet in aanmerking: het laatste wat slechte mensen doen is toegeven dat ze slecht zijn! De Bijbel zegt hier zelf over:

Allen zijn zij afgeweken, te samen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die goed doet, er is ook niet tot een toe. Romeinen 3:12

En wij weten, dat het oordeel Gods naar waarheid is, over degenen, die zulke dingen doen.
Romeinen 2:2

Zou de Bijbel door de duivel geschreven zijn?
Misschien heeft de duivel wel de Bijbel geschreven? Nee! Dat kan ook niet; zo achterlijk is de duivel helemaal niet. Hij zou echt niet over zijn eigen oordeel geschreven hebben.

En de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in den poel des vuurs en sulfers, alwaar het beest en de valse profeet zijn; en zij zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid.
Openbaring 20:10

Dus door wie is de Bijbel dan wel geschreven?
Door God zelf! Niemand meer en niemand minder! De schepper van hemel en aarde heeft de Bijbel geschreven.

Ook de Bijbel zelf zegt dat de Bijbel door God is geschreven!

En dat gij van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is. AL DE SCHRIFT IS VAN GOD INGEGEVEN, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaakt toegerust. 2 Timotheüs 3:15 t/m 17

Dit eerst wetende, dat geen profetie der Schrift is van eigen uitlegging; Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods van den Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. 2 Petrus1 :20 en 21

Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die geprofeteerd hebben van de genade, aan u geschied; *Onderzoekende, op welke of hoedanigen tijd de Geest van Christus, Die in hen was, beduidde en te voren getuigde, het lijden, dat op Christus komen zou, en de heerlijkheid daarna volgende. 1 Petrus1:10 en 11

*… Onderzoekende, op welke of hoedanigen tijd de Geest van Christus, Die in hen was,…
Dat zinnetje spreekt erover dat de Heilige Geest aktief was in de mensen die mee hebben geholpen aan het schrijven van de Bijbel.

Je kan / mag dus ook zeggen dat heel de Bijbel is *1 geïnspireerd door de Heilige Geest!

*1 Geïnspireerd = overtuigend aangespoord.

En dat de Bijbel is geïnspireerd door de Heilige Geest is een onderzoekje waard.
Kijk laten we gewoon even nuchter dit gegeven bekijken.
Natuurlijk is de Bijbel niet letterlijk door de Heilige Geest geschreven, maar `gewoon` door mensenhanden. Van de meeste Bijbelboeken zijn de namen bekend van de personen die ze geschreven hebben.
Voor het schrijfwerk van de Bijbel heeft God zo`n 40 mensen op een hele speciale manier bij de totstandkoming van de Bijbel betrokken.

Leuk om dit eens van dichtbij te bekijken:
Even, om een voorstelling te maken: Stel je eens voor een boek word geschreven door 40 schrijvers, ze kennen elkaar niet. Ze kunnen dus NIET met elkaar spreken, overleg is onmogelijk. Ze moeten over het schrijvwn zo ongeveer 1600 jaar doen. De schrijvers moeten drie werelddelen vertegenwoordigen. Aaan het project dienen mee te werken: regeringsleiders, ambachtslieden, ondernemers, schaapherders, medici, politici enz.
Hun opdracht: een compleet en volmaakt boek schrijven dat het leven van miljoenen mensen fundamenteel zal geen beïnvloeden.

Nu vraag ik jou: ”gaat dit lukken?”
Mij lijkt het me allemaal erg moeilijk!

DE TOTSTANDKOMING VAN DE BIJBEL IS EEN WONDER VAN GOD!
De Bijbel is geschreven door zo`n 40 schrijvers. Ze hebben elkaar niet gekend. Met elkaar van gedachten wisselen was er niet bij. Het schrijfproces duurde ongeveer 1600 jaar. Een periode dat zo`n 50 generaties bestrijkt. Er zijn dus Bijbelboeken geschreven door schrijvers die allang gestorven waren toen andere schrijvers aan het Goddelijke `project` verder werkten.
De schrijvers kwamen uit drie werelddelen en oefenden allerlei beroepen uit.
Bijvoorbeeld Salomo (die o.a. het Bijbelboek Hooglied schreef) was koning. Daniel was minister, Paulus was ondernemer, David een herder en Lukas een arts.
ZO IS DE BIJBEL ONTSTAAN!

En nu moet je eens goed opletten! Er was geen…

Lees snel verder in de volgende link…

Gelovend vertrouwen-3

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *