Gelovend vertrouwen!-20

We zijn bij aanwijzing zeven gekomen.
Aanwijzing zeven: Jezus wordt met Here aangesproken op teveel op te noemen plaatsen in de Schrift!

Het gaat er niet om of je naar de kerk gaat en voor je eten bidt. Het gaat erom dat Jezus een relatie met jou wil aangaan en dat je je leven aan hem toevertrouwd! Dusssss…. Wel fijn om te weten of Jezus betrouwbaar is?!


Nu zijn we bij het punt aangekomen waar ik kan vertellen dat we na dit deel van de studie, gaan afsluiten met het laatste deel van de studie, namelijk de Namen van God! En dan gaan we zien dat de Namen die voor de `Vader` gebruikt worden ook voor `Jezus` gebruikt worden. De `Vader` en de `Heere Jezus` dragen dezelfde Namen!

Maar nu eerst dit een na laatste deel afsluiten met aanwijzing zeven.
We laten jullie een tekst lezen waar Jezus met Here wordt aangesproken. Het gaat te ver om al die teksten onder elkaar te zetten.
En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal; Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids. Lukas 2:10 en 11

Dit brengt ons bij aanwijzing 8
Jezus word Here genoemd daar waar het in het Oude Testament gaat over de zichtbare wederkomst van Christus op aarde. HERE wordt met vier hoofdletters geschreven als er de Naam van God `JHWH` staat. `JHWH` wordt door velen als Jehovah uitgesproken. En tegelijkertijd worden zowel Jezus als Jehovah de eerste en de laatste genoemd. Bovendien geldt het recht om eer te ontvangen voor zowel Jehovah als Jezus.

En als dan zal in de hemel verschijnen HET TEKEN VAN DE ZOON DES MENSEN; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid. Mattheüs 24:30

LET NU EVEN OP!
Sleutel woorden: We kijken een moment naar het Hebreeuwse schrift.
Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste.
Openbaring 22:13
Alpha = Alef en Omega = Thaw. In het historische Hebreeuws is Alef een teken van het hoofd van een var = een jong rund, os. Dat wijst op een offerdier.
Waw in het historisch Hebreeuws is het beeld van een haak., tentpin, nagel, spijker(en)
De Thaw is in het historisch Hebreeuws een kruis. Dus Alef , Waw en Thaw = offerdier gespijkerd aan het kruis.
Dit spreekt van De HERE Jezus aan het kruis. Dat spreekt van God aan het kruis.

En de HEERE zal uittrekken, en Hij zal strijden tegen die heidenen, gelijk ten dage als Hij gestreden heeft, ten dage des strijds. En ZIJN voeten zullen te dien dage staan op den Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten; en de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden naar het oosten, en naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn; en de ene helft van de berg zal wijken naar het noorden, en de helft van de berg naar het zuiden. Zacharia 14:3 en 4.
En
Welke ook zeiden: Gij Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? DEZE JEZUS, Die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar den hemel hebt zien heenvaren. Toen keerden zij wederom naar Jeruzalem, van den berg, die genaamd wordt de Olijf berg, welke is nabij Jeruzalem, liggende van daar een sabbatsreize. Handelingen 1:11 en 12.

Zie je dat? De HEERE = Jezus!

En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten; en Hij legde Zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: Vrees niet; Ik ben de Eerste en de Laatste; En Die leef, en Ik ben dood geweest; en zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels der hel en des doods.
Openbaring 1:17 en 18

Wie heeft dit gewerkt en gedaan, roepende de geslachten van den beginne? Ik, de HEERE, Die de Eerste ben, en met den Laatste ben Ik Dezelfde. Jesaja 41:4

Ik ben de HEERE, dat is Mijn Naam; en Mijn eer zal Ik geen anderen geven, noch Mijn lof den gesneden beelden. Jesaja 42:8

Zo zegt de HEERE, de Koning van Israël, en zijn Verlosser, de HEERE der heirscharen: Ik ben de Eerste, en Ik ben de Laatste, en behalve Mij is er geen God. Jesaja 44:6

Alzo zegt de HEERE, uw Verlosser, en die u geformeerd heeft van den buik af: Ik ben de HEERE, Die alles doet, Die den hemel uitbreidt, Ik alleen, en Die de aarde uitspant door Mijzelf;
Jesaja 44:24

Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel den Zoon gegeven; Opdat zij allen den Zoon eren, gelijk zij den Vader eren. Die den Zoon niet eert, eert den Vader niet, Die Hem gezonden heeft. Johannes 5:22 en 23

En alle schepsel, dat in den hemel is, en op de aarde, en onder de aarde, en die in de zee zijn, en alles, wat in dezelve is, hoorde ik zeggen: Hem, Die op den troon zit, en het Lam, zij de dankzegging, en de eer, en de heerlijkheid, en de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren zeiden: Amen. En de vier en twintig ouderlingen vielen neder, en aanbaden Diengenen, Die leeft in alle eeuwigheid.
Openbaring 5:13 en 14

Aanwijzing negen: Het leven van Jezus is de grootste openbaring van wie God is tot nu toe.
Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in den schoot des Vaders is, Die heeft Hem ons verklaard. Johannes 1:18

Zij dan zeiden tot Hem: Waar is Uw Vader? Jezus antwoordde: je kent Mij niet , noch Mijn Vader; indien je Mij zou kennen, zo zou je ook Mijn Vader kennen. Johannes 8:19

Ziet toe, dat niemand u als een roof vervoert door de filosofie, en ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus; Want in Hem woont AL DE VOLHEID DER GODHEID lichamelijk; kolossenzen 2:8 en 9

Eigenlijk wil ik je nu op de man af vragen: “wat is hierop jouw antwoord?”
Twijfel jij nu nog over wie Jezus Christus is?

Nee, ik verleid je niet door een filosofie of ijdele verleiding naar de overlevering der mensen, of wil je mee laten waaien met mijn wind van leer, nee, ik verklaar jouw Jezus Christus en die gekruisigd!

Volgende keer sluiten we dit deel af met de vraag: Ja, maar Jezus spreekt toch over Zijn Vader?
Jezus zegt zelfs dat De Vader meer is als Hij! Johannes 14:28

Alleen de waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Gelovend vertrouwen!-21

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *