Gelovend vertrouwen!-21

Vorige keer hebben we de post afgesloten met :
Jullie hebben gehoord, dat Ik tot jullie gezegd heb: Ik ga heen, en kom weder tot jullie. Indien jullie Mij lief hadden, zo zouden jullie je verblijden, omdat Ik gezegd heb: Ik ga heen tot den Vader; want Mijn Vader is meerder dan Ik. Johannes 14:28

Het gaat er niet om of je naar de kerk gaat en voor je eten bidt. Het gaat erom dat Jezus een relatie met jou wil aangaan en dat je je leven aan hem toevertrouwd! Dusssss…. Wel fijn om te weten of Jezus betrouwbaar is?!


Als God één is, hoe kan Jezus dan zeggen dat de Vader meer is dan Hij?
God is naar deze wereld gekomen in het vlees = als mens, en die mens heet Jezus.
Die Mens Jezus moest een taak vervullen, die alle gehoorzaamheid eiste en veel lijden teweeg bracht. Dat heeft God laten zien als dienstknecht! Jesaja verwoord dat met de Knecht.

Ziet, Mijn Knecht zal verstandelijk handelen; Hij zal verhoogd en verheven, ja, zeer hoog worden.
Jesaja 52:13

God stelt ons een Knecht voor, is God Zelf in het Vlees = Mens! En die Knecht moet de Vader = God als Geest gehoorzaam zijn tot in de dood toe!
God als Mens is ondergeschikt aan God als Vader! Daarom Word Jezus ons ook geschilderd als de Zoon van God. De Zoon is gehoorzaam aan de Vader.
Dat brengt Jezus tot de uitspraak: …omdat Ik gezegd heb: Ik ga heen tot den Vader; want Mijn Vader is meerder dan Ik. Johannes 14:28

Let ook op Het offer van Abraham.
En Abraham zei: God zal Zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon! Zo gingen zij beiden samen. Genesis 22:8
God voorzag Zichzelf als een lam ten brandoffer!

De Bijbel zelf leert dit: Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was; Die in de gestaltenis (gedaante) Gods zijnde, geen roof geacht heeft God even gelijk te zijn; Maar heeft ZICHZELF vernietigd, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk geworden; En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood van het kruis. Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven allen naam is; Opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen alle knie van diegene, die in den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn.
Filippenzen 2:5 t/m 10

Want dat gevoelen zij in jullie, hetwelk ook in Christus Jezus was! De minste zijn, gehoorzaamheid aan God desnoods tot in de dood toe.

MAAR LET NU GOED OP!
Die taak om verzoening te doen voor ons als zondaars is volbracht! We mogen Jezus daarom nu niet meer kennen in die gestalte, gedaante van een Dienstknecht.

Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die een weinig minder dan de engelen geworden WAS, vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor allen den dood smaken zou. Hebreeën 2:9

Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees; en indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij Hem nu niet meer naar het vlees!
2Korinthe 5:16

We sluiten dit deel af met Psalm 97:9
Want Gij, HEERE! zijt de Allerhoogste over de gehele aarde; Gij zijt zeer hoog verheven boven alle goden.

JEZUS WAT EEN HEERLIJKE NAAM!
In het blad “nieuws uit Israël” van Juli 1987 nr. 87202 op pagina 89 staat het volgende:
De Joden echter de Hebreeuwse tekst. In het Hebreeuws heten de woorden:
Jeschua Hanozri Wumelech Hajehudim. Jeschua Hanozri = Jezus de Nazarener,
Wumelech = Koning, Hajehudim = der Joden. Het was toen de gewoonte en ook nu nog, dat de schriftgeleerden uit een zin steeds de beginletters van de woorden er uit lichten, om daaruit een nieuwe zin te vormen. Zo zien plotseling de schriftgeleerden daar aan het kruis:
Jeschus Hanozri Wumelech Hajehdim, en zien de beginletters: JHWH!
De Heiligste Naam aan het vloekhout getimmerd, JHWH.

We hebben in de afgelopen 5 studies mogen zien dat Jezus God is!
En dat brengt ons op onze knieën in aanbidding voor de God der goden!
WAARDIG IS HET LAM!

En ik zag, en ziet, in het midden van den troon, en van de vier dieren, en in het midden van de ouderlingen, een Lam, staande als geslacht, hebbende zeven hoornen, en zeven ogen; dewelke zijn de zeven geesten Gods, die uitgezonden zijn in alle landen.
Openbaring 5:6

En als Het dat boek genomen had, vielen de vier dieren en de vier en twintig ouderlingen voor het Lam neder, hebbende elk citeren en gouden fiolen, zijnde vol van reukwerk, welke zijn de gebeden der heiligen. Openbaring 5:8

Openbaring 5:12
Zeggende met een grote stem: Het Lam, Dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht, en rijkdom, en wijsheid, en sterkte, en eer, en heerlijkheid, en dankzegging.

En de stad behoeft de zon en de maan niet, dat zij in dezelve zouden schijnen; want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht, en het Lam is haar Kaars. Openbaring 21:23
AMEN!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *