Gelovend vertrouwen!-4

We hebben in de vorige post stil gestaan bij Gods Woord de Bijbel.

Het gaat er niet om of je naar de kerk gaat en voor je eten bidt. Het gaat erom dat Jezus een relatie met jou wil aangaan en dat je je leven aan hem toevertrouwd! Dusssss…. Wel fijn om te weten of Jezus betrouwbaar is?!


En gezien dat de Bijbel geïnspireerd is door de Geest van God, en die inspiratie door mensen is opgeschreven. Verschillende ooggetuigen, discipelen van Jezus, hebben opgeschreven wat ze gezien en gehoord hebben van Jezus Christus zelf! Dus letterlijk uit de eerste hand! Sterker nog deze mensen hebben naar God gekeken, geluisterd, mee gepraat, en van Hem geleerd!
En wat ze gezien hebben, gehoord hebben, en van Hem geleerd hebben, hebben ze opgeschreven, en al die geschriften bij elkaar is de Bijbel!

Nu zou je de vraag kunnen stellen, is de Bijbel wel compleet dan?
dat is een goeie vraag! Er is een godsdienstige sekte die beweert en gelooft dat er een boek aan de Bijbel toegevoegd moest worden! Die sekte heet `mormonen`
Zij vonden en vinden het nodig een boek aan de Bijbel toe te voegen: het boek `mormon`
Maar laten we ons nu niet van de wijs brengen door welke godsdienstige sekte ook!
We gaan twee teksten lezen die jouw en mij ontegenzeggelijk vertellen dat de Bijbel compleet is zoals die van oorsprong is!

Welke dienaar ik geworden ben, ( dienaar van de gemeente) naar de bedeling van God, die mij gegeven is aan jouw, om te vervullen het Woord Gods Namelijk de verborgenheid, die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen (aan hen die in Jezus Christus geloven); Aan wie God heeft willen bekend maken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid dezer verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus onder u, de Hoop der heerlijkheid; Denwelken wij verkondigen, vermanende een iegelijk mens, en lerende een iegelijk mens in alle wijsheid, opdat wij zouden een iegelijk mens volmaakt stellen in Christus Jezus; Waartoe ik ook arbeid, strijdende naar Zijn werking, die in mij werkt met kracht. Kolossenzen 1:25 t/m 29

Met de brieven van Paulus heeft God als het ware de Bijbel voltooid, afgemaakt.
Paulus zegt eigenlijk: “het is mij gegeven om de Bijbel af te maken”.

Op de tweede plaats rust er een straf op iedereen die iets aan de Bijbel toedoet of afdoet.

Want ik betuig aan een iegelijk, die de woorden der profetie van dit boek hoort: Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal hem toedoen de plagen, die in dit boek geschreven zijn. En indien iemand afdoet van de woorden van dit boek dezer profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens, en uit de heilige stad, en uit hetgeen in dit boek geschreven is. Openbaring 22:18 en 19

Met andere woorden: De Bijbel is perfect zoals hij is! Niet meer niet minder!

BELANGERIJK: De Bijbel is BELANGERIJK!
De Bijbel zou eigenlijk best wat meer mogen worden gelezen door christenen!
De Bijbel zou eigenlijk best wat meer waard mogen worden onder christenen!

WAAROM?
Maar blijf jij in hetgeen je geleerd hebt, en waarvan je verzekerd ben, wetende, van wie je het geleerd hebt; En dat je van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die jouw wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is. Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, om te weerleggen, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaakt toegerust. 2Timotheüs 3:14 t/m17
DAAROM!

We sluiten af over de het boek de Bijbel met wat de Bijbel over zichzelf zegt.

Dat vinden we in Deuteronomium 6:6 t/m 9 daar staat:
En deze woorden, die ik je heden gebied, zullen in je hart zijn. En je zal ze je kinderen inscherpen, en daarvan spreken, als je in je huis zit, en als je op den weg gaat, en als je neder ligt, en als je opstaat. Ook zal je ze tot een teken op je hand binden, en het zal je een voorhoofdsband tussen je ogen zijn. En je zal ze schijven op de deurposten van je huis, en aan je poorten.

Punt 1 De Bijbel moet in je `hart` zijn.
Niet de Bijbel bestuderen om geleerd te zijn, niet de Bijbel lezen als studie of wetenschap boek.
God zegt: “ik heb die 1200 bladzijden geschreven om je hart te bereiken!”

Punt 2 Jij zal je kinderen de Bijbel inprenten! Dat is interessant!
Als de Bijbel in je hart is, prent deze waarheid je kinderen in! Leer je kinderen de Bijbel in hun `hart` te hebben.

Punt 3 De Bijbel moet een teken zijn op je hand. Dat betekend, onze handelingen moeten overeenkomstig zijn aan de Bijbel! Overeenkomen met wat de Bijbel zegt.

Punt 4 Het moet een voorhoofdsband tussen je ogen zijn. Onze gedachten moeten overeenkomstig zijn met de gedachten van God! (Gods gedachten lezen we in de Bijbel)

Punt 5 Gods Woord schrijf je op de deurposten van je huis en aan je poort. Met andere woorden, je leefomgeving mag best weten dat jij Jezus Christus kent en je de Bijbel respecteert!

DE BIJBEL IS GODS BOODSCHAP / LIEFDESBRIEF VOOR JOU! EEN LEVENSHANDLEIDING VOOR ELKE DAG!

Maar wast (groei) op in de genade en kennis van onzen Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, beide nu en in de dag der eeuwigheid. Amen. 2Petrus 3:18

Ik GELOOF dat de Bijbel 100% Gods Woord is voor ons, en VERTROUW erop dat alles wat er in de Bijbel geschreven staat waarheid is!

Volgende keer:
Wie is Jezus Christus eigenlijk? En
Waarom groeien in de genade en kennis van de Heere Jezus Christus?

Lees snel verder in de volgende link…

Gelovend vertrouwen! – 5

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *