Gelovend vertrouwen-7

Een ontdekkingsreis over de persoon Jezus Christus.

Vorige keer zijn we geëindigd met:

Vraag 1- Als er dan geen drie goden zijn waarom spreekt de Bijbel dan wel over Drie Goden?
Antwoord: Graag stel ik jouw nu een vraag: “Spreekt Gods Woord echt over drie Goden?“

Het gaat er niet om of je naar de kerk gaat en voor je eten bidt. Het gaat erom dat Jezus een relatie met jou wil aangaan en dat je je leven aan hem toevertrouwd! Dusssss…. Wel fijn om te weten of Jezus betrouwbaar is?!


*De leer van de drie-eenheid waar komt die vandaan?
De Heilige Drie-eenheid, Drievuldigheid of Triniteit (v. Lat.: trinitas) is de theologische opvatting in veel takken van het christendom dat er één God bestaat in drie goddelijke entiteiten: de Vader, de Zoon (Jezus Christus) en de Heilige Geest. In deze betekenis krijgt het woord een hoofdletter. Met name van belang is het standpunt dat Jezus God én mens is.

Drie-eenheid in de Bijbel
De term ‘Drie-eenheid’ komt niet in de Bijbel voor. Ook een theologie inzake de Drie-eenheid als zodanig wordt niet in de Bijbel aangetroffen. Wel bevatten zowel het Oude als het Nieuwe Testament aanwijzingen en formuleringen inzake de goddelijkheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest die de interpretatie ten gunste van een Drie-eenheid ondersteunen.
*Bron Wikipedia.

Nu halen veel christenen de Bijbel aan als bewijs voor de drie-eenheid met deze tekst:
Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn Een. 1Johannes5:7
De uitleg is dan als volgt: Er zijn drie Goden in de hemel, 1- God de Vader, 2- God de Zoon en 3- God de Heilige Geest. En deze drie zijn één, dus de Bijbel spreekt over de drie- eenheid!

Als je deze tekst op zichzelf neemt, en deze tekst direct uitlegt begrijp ik dat er zo gedacht wordt.
Maar de Bijbel zegt ons nog veel meer!

Oude Testament:

Genesis 1 verteld ons dat God = enkelvoud de aarde geschapen heeft en alles wat op de aarde is en wat in de zee is.
Maar in Genesis 1:26 staat: En God zei: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.
Nu kan je in verwarring raken en denken wat is het nu? Een God of toch een vroege heen wijzing naar drie Goden?
Antwoord: Uitleg 1 – Dit is een typische Pluralis maiestatis, en is het gebruik van het meervoud terwijl men naar zichzelf verwijst, dus in plaats van “ik” wordt “wij” gebruikt, om de eigen belangrijkheid te benadrukken. Ook in Nederland is dit bekend als we bijv. in wetten lezen “Wij Willem-Alexander…”.

Uitleg 2 – God wist dat Hij Zich zou openbaren in drie openbaringsvormen (Vader, Zoon en Heilige Geest), voor God is dat heel natuurlijk, daarom wordt er over Ons gesproken.

Nu heb ik het al een beetje verklapt! Er is één God! Maar die ene God heeft Zich geopenbaard in drie openbaringsvormen!
Net als water bijvoorbeeld. Water komt voor in drie substanties. 1- vloeibaar 2- (vast = ijs 3- waterdamp.
Om nu een prachtig Bijbels voorbeeld te geven gaan we naar Genesis 1:26 En God zei: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis;…
En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze.

Prachtig! Dus wij zijn geschapen naar het beeld van God!
Gods beeld openbaard zich als Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij zijn naar Gods beeld geschapen, wij zijn geest , ziel en Lichaam! Een mens, maar met drie openbaringsvormen!
Hoe gaaf is dat!

Welker zijn de vaders, en uit welke Christus is, zoveel het vlees aangaat, Dewelke is God boven allen te prijzen in der eeuwigheid. Amen. Romeinen 9:5.
ANDERS GEZEGD:
“Christus, die God is over alles, gezegend tot in eeuwigheid. Amen!”

We kunnen de heerlijkheden van Jezus Christus opsplitsen in 3 subgroepen.
1- Het verleden
2- Het heden = nu
3- De toekomst.

Als we kijken naar de heerlijkheden van Jezus Christus in het verleden kan je die weer verdelen in twee subgroepen.
1- De schepping
2- De verlossing.

De Godheid van Jezus Christus schittert in de schepping zowel in de verlossing met een onvergankelijke glans!

Ben jij er klaar voor om te ontdekken wie Jezus Christus is?
We lezen kolossenzen 1:15 t/m 18:
Dewelke( = Jezus Christus) het Beeld is van de God die wij niet kunnen zien, de Eerstgeborene aller kreaturen = schepping. Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die we zien en die we niet zien, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; En Hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan met elkaar door Hem; En Hij is het Hoofd van het Lichaam, namelijk de Gemeente, Hij, Die het Begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.

Alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen!
Want Hij spreekt, en het is er; Hij gebiedt, en het staat er. Psalm 33:9

En Hij is voor alle dingen! Kol 1:15:17
Door het bestaan van Christus voor alle dingen te bevestigen, onderstreept het Woord Zijn Goddelijke heerlijkheid als Schepper!
Maar meer nog dan dat Hij was voor alle dingen, openbaart deze verklaring Zijn eeuwige bestaan!
Een eigenschap die uitsluitend was voor de Godheid. Voordat er ook maar iets ontstond was Hij!
Jezus is de `Ik Ben`. `Voor Abraham werd, Ben Ik`. Johannes 8:58
Het begin van het Johannes evangelie zegt ook iets over het eeuwig bestaan in het licht en de scheppende kracht van Christus. Jezus Christus is het Woord, Het Goddelijke Woord! Johannes 1:1
En in Johannes 1:3 – Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is.

JEZUS WAT EEN HEERLIJKE NAAM!

Luister dit prachtige lied maar eens!

Lees snel verder in de volgende link…

Gelovend vertrouwen-8

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *