Gelovend vertrouwen-8

Een ontdekkingsreis over de persoon Jezus Christus.

Het gaat er niet om of je naar de kerk gaat en voor je eten bidt. Het gaat erom dat Jezus een relatie met jou wil aangaan en dat je je leven aan hem toevertrouwd! Dusssss…. Wel fijn om te weten of Jezus betrouwbaar is?!


Vorige keer zijn we geëindigd met: En in Johannes 1:3 – Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is.

JEZUS WAT EEN HEERLIJKE NAAM!

We gaan verder ontdekken wie Jezus Christus echt is!
Want hoewel er ook zijn, die goden genaamd worden, hetzij in den hemel, hetzij op de aarde (gelijk er vele goden en vele heren zijn), Nochtans hebben wij maar een God, den Vader, uit Welken alle dingen zijn, en wij tot Hem; en maar een Heere, Jezus Christus, door Welken alle dingen zijn, en wij door Hem. 1Korinthe 8:5 en 6

Maar de heerlijkheid, die Christus verkregen heeft in het verleden, door het verlossingswerk, overtreft in uitgestrektheid de heerlijkheid dat Hij bezit als Schepper. Want, als Hij maar een Woord heeft moeten spreken om de werelden en schepselen in het aanzijn te roepen; moest Hij, om de verlossing te volbrengen, in alles den broederen gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en een getrouw Hogepriester zou zijn, in de dingen, die bij God te doen waren, om de zonden des volks te verzoenen. Want in hetgeen Hij Zelf, verzocht zijnde, geleden heeft, kan Hij diegenen, die verzocht worden, te hulp komen. Hebreeën 2:17 en 18.

God MOEST mens worden om te kunnen lijden en sterven om zondaren te redden!
God heeft Zich geopenbaard = laten zien in Jezus Christus!

De uitdrukking `in alle dingen` laat de volledige gelijkvormigheid van Jezus Christus zien aan de mens en Zijn vrijwillige onderwerping aan alle dienstbaarheid van de menselijke toestand.
Echter, zonder afstand te doen van de volmaaktheden die verbonden waren met Zijn Godheid.
Een heerlijke en grote verborgenheid van Godsvrucht!

En buiten allen twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot: God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in den Geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. 1Timotheüs 3:16

Want het is des Vaders welbehagen geweest, dat in Hem AL DE (Goddelijke) VOLHEID wonen zou; En dat Hij, door Hem vrede gemaakt hebbende door het bloed van Zijn kruis, door Hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot Zichzelf, hetzij de dingen, die op de aarde, hetzij de dingen die in de hemelen zijn. Kolossenzen 1:21

De Vader heeft den Zoon lief, en heeft ALLE dingen in Zijn hand gegeven. Johannes 3:35
Jezus, wetende, dat de Vader Hem alle dingen in de handen gegeven had, en dat Hij van God uitgegaan was, en tot God heenging,… Johannes 13:3
Alle dingen zijn Mij overgegeven van Mijn Vader; en niemand kent den Zoon dan de Vader, noch iemand kent den Vader dan de Zoon, en dien het de Zoon wil openbaren. Mattheüs 11:27 en Lukas 10:22
En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Mattheüs 28:18

Jezus is God geopenbaard in het vlees! 1Timotheüs 3:16 Jezus is van God uitgegaan, en is tot God heengegaan. En ALLE dingen zijn AAN Jezus overgegeven. Jezus heeft ALLE ( = geen gedeelde) macht in de hemel en op aarde!
Wat een geopenbaarde heerlijkheid! En wat is het een voorrecht, voor jouw en mij om door het geloof te kunnen genieten van de dag, dat deze openbaring van onze Goddelijke Heiland, geopenbaard zal worden in al zijn schittering voor de hemel en voor de aarde!

2- HET HEDEN
Let nu goed op! Dit is een belangrijk fundament, een belangrijke pijler voor je geloof!
De scheppende kracht van God geopenbaard in het vlees = Jezus Christus wordt uitgedrukt door het Woord, waardoor Hij ALLE dingen tot bestaan heeft gebracht. Dezelfde kracht (van dat Woord) verzekert er de duur van en handhaaft de orde van alle dingen zodat ze niet wegzinken in verwarring. In het begin was het Woord, Het Woord was bij God, Het Woord was God. Johannes 1
Hier staat dat het woord van God, was God. De gesproken Woorden van God, zijn zichtbaar geworden in Jezus Christus!

Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; En Hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan te samen door Hem; En Hij is het Hoofd van het lichaam, namelijk der Gemeente, Hij, Die het Begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn. Kolossenzen 1:16 t/m 18
Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid, EN ALLE DINGEN DRAAGT DOOR HET WOORD VAN ZIJN KRACHT, nadat Hij de reinigmaking onzer zonden door Zichzelf te weeg gebracht heeft, *is gezeten aan de hand (ter) rechter (hand) der Majesteit in de hoogste hemelen; Zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als Hij uitnemender Naam boven hen geërfd heeft.
Hebreeën 1:3 en 4

ZONDER DIE KRACHT ZOU HEEL DE SCHEPPING TOT NIKS TERUGKEREN, WANT IN ZICHZELF HEEFT DE SCHEPPING NIET DE KREACHT OM TE BLIJVEN BESTAAN!

• LET OP! Dit is een belangrijke misvatting die heel veel bijbelleraars klakkeloos onderwijzen.
Hebreeën 1:3 – …is gezeten ter rechter der majesteit in de hoogste. Dit is de originele tekst.
Dat laat ons zien dat Jezus Christus zit om te rechten als majesteit in de hoogste!
Maar de Bijbelvertalers hebben er rechterhand van gemaakt alsof Jezus aan de rechterhand van de Vader zou zitten.
In de StatenVertaling van 1618-1619 staat `hand` en `hemelen` schuingedrukt. Dat betekend dat deze woorden toegevoegd zijn aan de originele tekst!
2 Korinthe 4:3 en 4 sluit hier naadloos op aan: Doch indien ook ons Evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen, die verloren gaan; In dewelke de god dezer eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat men niet bestraald wordt met het licht van het Evangelie der heerlijkheid van (Jezus) Christus, Die het Beeld Gods is. Met andere woorden Jezus Christus die de zichtbare God is!
Die in de gestaltenis = gedaante, houding, persoonsvorm Gods zijnde, geen roof geacht heeft God even GELIJK TE ZIJN; Maar heeft Zichzelf vernietigd, de gedaante eens dienstknecht aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk geworden; En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood van het kruis.
Filippenzen 2:6 t/m 8

Eigenlijk staat hier dat God Zichzelf vernietigd heeft, en de persoonsvorm van een dienstknecht heeft aangenomen! En die Dienstknecht kennen wij als De Heere Jezus Christus!

Dit is de Bijbelse waarheid die vandaag de dag niet meer onderwezen word. Omdat men waarde heeft toegekend aan de toevoegingen om de Bijbel `leesbaar` te maken.
Maar wat leert de Bijbel zelf hierover?
Jezus zegt: “Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een jota noch een tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied.”
Mattheüs 5:18 En
Want ik betuig aan een iegelijk, die de woorden der profetie van dit boek hoort: Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal hem toedoen de plagen, die in dit boek geschreven zijn. En indien iemand afdoet van de woorden van dit boek dezer profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens, en uit de heilige stad, en uit hetgeen in dit boek geschreven is. Openbaring 22:18 en 19.

Lees snel verder in de volgende link…

Gelovend vertrouwen!-9

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *