Gelovend vertrouwen!-9

Een ontdekkingsreis over de persoon Jezus Christus.

Het gaat er niet om of je naar de kerk gaat en voor je eten bidt. Het gaat erom dat Jezus een relatie met jou wil aangaan en dat je je leven aan hem toevertrouwd! Dusssss…. Wel fijn om te weten of Jezus betrouwbaar is?!


Vorige keer hebben we gezien dat door het bijvoegen van woorden, om de Bijbel makkelijker te kunnen lezen, er makkelijk verkeerde opvattingen kunnen ontstaan.
We hebben je dit laten zien aan de hand van dit Bijbelvers:
Hebreeën 1:3 en 4
Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid, EN ALLE DINGEN DRAAGT DOOR HET WOORD VAN ZIJN KRACHT, nadat Hij de reinigmaking onzer zonden door Zichzelf te weeg gebracht heeft, *is gezeten aan de hand (ter) rechter (hand) der Majesteit in de hoogste hemelen; Zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als Hij uitnemender Naam boven hen geërfd heeft.
• Hand en hemelen staan schuingedrukt – staan niet in de grondtekst!
• Alle teksten waar Jezus in verband word gebracht met rechter(hand) van God, staat hand schuingedrukt.

Bij die tekst – Hebreeën 1:3 staan drie verwijsteksten die ons alle drie laten zien dat Jezus het beeld van God is en dat alles was en is door Hem! 2Korinthe 4:4, Filippenzen 2:6 en Kolossenzen 1:15.

We gaan verder met de studie.
Hebreeën 1:3 en 4 Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid, EN ALLE DINGEN DRAAGT DOOR HET WOORD VAN ZIJN KRACHT, nadat Hij de reinigmaking onzer zonden door Zichzelf te weeg gebracht heeft, *is gezeten aan de hand (ter) rechter (hand) der Majesteit in de hoogste hemelen; Zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als Hij uitnemender Naam boven hen geërfd heeft.

Een pijler van uw geloof:
ZONDER DIE KRACHT ZOU HEEL DE SCHEPPING TOT NIKS TERUGKEREN, WANT IN ZICHZELF HEEFT DE SCHEPPING NIET DE KRACHT OM TE BLIJVEN BESTAAN!

Deze Goddelijke kracht van Jezus Christus is van de schepping van het heelal niet een ogenblik onderbroken tot vandaag toe! Zelfs niet toe Hij als kindje werd geboren en in de kribbe lag, gemarteld werd, aan het kruis geslagen werd, in het graf begraven is.
Hij ging door om ALLE dingen te dragen door het Woord van Zijn kracht!

Jezus Christus liet die kracht zien in Markus 4:39 en lukas 8:24.
Markus 4:39 – En Hij opgewekt = wakker gemaakt zijnde, BESTRAFTE den wind, EN ZEI tot de zee: Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen, en er werd grote stilte.
Ook in lukas 5:4 t/m 6 en Johannes 21:6.
Lukas 5:4 t/m 6 – En als Hij afliet van spreken, zei Hij = Jezus Christus tot Simon: Steek af naar de diepte, en werp uw netten uit om te vangen. En Simon antwoordde en zei tot Hem: Meester, wij hebben den gehelen nacht over gearbeid, en niet gevangen; MAAR OP UW WOORD zal ik het net uitwerpen. En als zij dat gedaan hadden, besloten zij een grote menigte vissen, en hun net scheurde.
Ook in Mattheüs 21:19 – En ziende, een vijgenboom aan den weg, ging Hij naar hem toe, en vond niets aan de boom, dan alleen bladeren; EN ZEI TOT DE BOOM: Uit u word geen vrucht meer in der eeuwigheid! En de vijgenboom verdorde terstond = meteen!

Wij hopen dat jij net zo onder de indruk bent als wij zijn over het Woord Zijner kracht!
Zoals de psalmen ons leert:
Psalmen 33:9 – Want Hij spreekt, en het is er; Hij gebiedt, en het staat er.

De dag ZAL komen , dat door dat zelfde Woord van Zijn kracht, de Zoon de eerste schepping zal voorbij laten gaan en er de nieuwe hemel en aarde voor in de plaats zal stellen. Zoals Hij proclameert in Openbaring 21:5 – Zie Ik maak ALLES nieuw!

Een andere heerlijkheid van Jezus Christus vinden we in Efeze 1 Nu Efeze 1:17 t/m 23
Efeze 1:17 t/m 23 – Opdat de God van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, jullie geeft de Geest der wijsheid en der openbaring in Zijn kennis; Namelijk verlichte ogen van jullie verstand, opdat jullie mogen weten, welke zij de hoop van Zijn roeping, en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van Zijn *erfenis in de heiligen; En welke DE UITNEMENDE GROOTHEID VAN ZIJN KRACHT ZIJ AAN ONS, DIE GELOVEN, NAAR DE WERKING DER STERKTE ZIJNER MACHT, Die Hij gewerkt heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt; en heeft Hem gezet tot Zijn rechter(hand) in den hemel; Verre boven alle overheid, en macht, en kracht, en heerschappij, en allen naam, die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende; En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen; Welke Zijn lichaam is, en de vervulling van Degenen, Die alles in allen vervult.

We gaan hier even dieper op in. Hier staat nogal wat! Heb jij het ook begrepen toen je het aan het lezen was?
Paulus zegt hier; dat de God van ONZE Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, jullie de geest van de wijsheid geeft en de openbaring in Zijn kennis. Dat wij de wijsheid en de kennis van Jezus Christus mogen zien, begrijpen. Dat Zijn wijsheid en kennis geopenbaard is = zichtbaar voor ons is, uitgestald voor ons is.
Namelijk = dat betekend dat de ogen van ons verstand verlicht mogen worden, dat we die wijsheid en kennis gaan begrijpen. Opdat wij zullen weten wat de hoop van Zijn roeping is, en de rijkdom van Zijn heerlijkheid van Zijn *erfenis in de heiligen. Dat betekend dat wij mogen begrijpen welke erfenis Jezus Christus heeft achtergelaten voor hen die geloven! Voor hen die Hem aangenomen hebben als hun Heer en door Hem geheiligd zijn!
Een erfenis krijg je als er een persoon overleden is die dicht bij je stond. Jezus Christus moest sterven om de straf op de zonden te betalen! En door dat Jezus Christus is gestorven, mogen wij delen in Zijn *erfenis door het geloof in Hem!
LET NU OP!
Efeze 1:19 En welke de uitnemende grootheid Zijner kracht zij aan ons, die geloven, naar de werking der sterkte Zijner macht,
De uitnemende grootheid Zijner kracht is aan ons! Aan jouw en mij! Die geloven!
En die kracht is naar de werking van de sterkte van Zijn macht!
Met andere Woorden; God leeft in Zijn goddelijke volheid in jou en mij die geloven!
Efeze 1:20 – Die kracht die Hij gewerkt heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt, en heeft Hem gezet tot Zijn rechter(hand in de hemel.
LET OP! `Hem` en `hand` staan weer schuingedrukt! God heeft die Goddelijke kracht gewerkt in Jezus Christus, Als Hij Hem opgewekt heeft uit de doden. En heeft `Hem` gezet tot rechter `hand`.
Jezus is God geopenbaard in het Vlees! De Godheid van Jezus heeft Jezus opgewekt! En Jezus zit nu in de hemel en recht! Jezus is rechter!
Efeze 1:21 – Ver boven ALLE overheid en macht en kracht en heerschappij, en ALLE naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende;…
Jezus is gezet ver boven ALLE overheid en macht , kracht en heerschappij, Die Jezus leeft in zijn volle Godheid in jouw! Door de inwoning van de Heilige Geest = de Geest van Jezus.

En dat ga ik jullie volgende keer laten zien. En in en door Jezus christus zijn wij…
Ik zal een tipje van de sluier oplichten… Handelingen 16:7

Lees maar snel verder in de volgende link…

Gelovend vertrouwen!-10

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *