Jezus is JeHoVaH, Gods Namen vertellen dit!

laatste deel van de studie, wie is Jezus Christus?

We gaan verder met het ontdekken dat de Namen van God Zowel God de Vader als Jezus toekomen!

Het gaat er niet om of je naar de kerk gaat en voor je eten bidt. Het gaat erom dat Jezus een relatie met jou wil aangaan en dat je je leven aan hem toevertrouwd! Dusssss…. Wel fijn om te weten of Jezus betrouwbaar is?!

El Elyon – De Allerhoogste God: Genesis 14:18, Jesaja 9:5 en 6 en Filippenzen 2:6
Immau El – God is onder ons: Jesaja 7:14 en Mattheüs 1:23
El Olam – De God van oneindigheid, de eeuwige God: Genesis 21:33, Jesaja 9:5 en 6 en
Openbaring 1:8. *Alpha en Omega! = Begin en het einde.

*Alfa en Omega (Grieks: “το ‘Α’ και το ‘Ω’”) is een uitdrukking uit het christendom die Gods almacht symboliseert. Alfa en Omega zijn de eerste en de laatste letter van het klassieke (Ionische) Griekse alfabet. In Openbaring 1:8 en 21:6 en 22:13 zegt God: “Ik ben de Alfa en de Omega.”
In sommige vertalingen (onder andere The Living Bible) is dit “Ik ben de A en de Z”. In Openbaring 2:8 wordt Jezus aangeduid als “de Eerste en de Laatste”, waarmee hetzelfde wordt bedoeld.
Deze korte, majestueuze, betekenisvolle naam geeft de Heer Jezus zichzelf (Opbaring 1: 8, volgens sommige handschriften ook in vers 11, 21:6, 22:13); als één met God, die in Jesaja.44:6 spreekt: “Ik ben de eerste en Ik ben de laatste en buiten Mij is geen God” (vergelijk Jesaja 41: 4, 43:10).

El Echad – De ene God: Maleachi 2:10
De Goddelijke Messias werd in het Oude Testament voorspeld:
Jesaja 7:14: “Daarom zal de Heer zelf u een teken geven: de jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuël noemen.”
“Immanuël” betekent letterlijk: “God met ons”. Zie ook Mattheüs 1:23; Jezus was “God met ons”.

De beweringen van Jezus over Zichzelf
Johannes 8:58-59: “‘Waarachtig, ik verzeker u,’ antwoordde Jezus, ‘van voordat Abraham er was, ben ik er.’ Toen raapten ze stenen op om naar hem te gooien. Maar Jezus wist onopgemerkt uit de tempel te ontkomen.”
Dit is een krachtige dubbele bewering van Jezus. Ten eerste beweerde Hij dat Hij al vóór Zijn menselijke geboorte bestond en feitelijk (als God) levend die in Exodus 3:14 voor Jehova God werd gebruikt. Zijn toehoorders begrepen dit weer en raapten stenen op om Hem te doden!

El Sjaddaj – De Almachtige God: Exodus 6:2 Jesaja 9:5 en 6 en Openbaring 1:8
Johannes 10:17 en 18

YHVH is het Hebreeuwse woord dat vertaald wordt als HEER.
YHVH verklaart het absolute wezen van God is de bron van alles.
Zonder begin en zonder einde!

YHVH spreken we uit als YeHoVaH.

YHVH Elohim – Heer God: Genesis 2:4 1Korinthe 12:3
YHVH M`kadesh – De Heer die heilig maakt: Ezechiël 37:28 en Hebreeën 13:12
YHVH Yireh – De Heer die ziet, voorziet. Genesis 22:14 en Mattheüs 6:19 t/m 34
YHVH Nissi – De Heer mijn vaandel (=banier)Exodus 17:15
In de toekomst zal de Heer Jezus staan als een banier der volken en hen leiden tot herstel.
Jeremia 11:9 t/m 12.

YHVH Shalom – De Heer van Vrede. Richteren 6:24 en Johannes 14:27
YHVH Tzidkaynu – De Heer van Oprechtheid. Jeremia 33:16
Oprecht betekent echt, welgemeend of niet-liegend. Oprechtheid is een deugd, Gode welgevallig.
Johannes 14:6

YHVH O`saynu – De Heer onze Maker. Psalmen 95:6 en Johannes 1

Jahweh – Ik ben die Ik ben! Exodus 13 t/m 15 en Johannes 6:35, 8:12, 10:7, 10:11, 11:25, 14:6 en 15:1.
Ik zal zijn die er zijn zal! God doet wat Hij zegt en zal zijn wat Hij belooft heeft! Ik ben met je, klaar om je te redden en te helpen zoals Ik altijd gedaan hebt in de geschiedenis.
GOD IS TE VERTROUWEN OP ZIJN WOORD!

Jahweh –Zidkenu. God is onze gerechtigheid. Jeremia 23:5 en 6 en Johannes 14:6
Want Die, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem. 2Korinthe 5:21
JIJ BENT DOOR DE HEERE JEZUS GERECHTVAARDIGD VOOR GOD!
God ziet jouw compleet geheiligd , helemaal schoon!

Jahweh – M`kaddesh. God die ons heiligt. Leviticus 20:8 en Hebreeën 13:12
Heligen betekend apart zetten, afzonderen. Het bloed van de Heere Jezus heeft de macht van de zonden = ongehoorzaamheid weggenomen! Je bent uit het rijk van de duisternis overgezet in het rijk van Het Licht!

Jahweh Shammah. God is altijd aanwezig. Ezechiël 48:35 en Hebreeën 13:5
God woont in jouw door Zijn Heilige Geest! Hij is 24/7 bij ons tot in eeuwigheid. (= oneindig, zonder einde)

Jahweh – Shalom God is Vrede. Richteren 6:24 en Johannes 14:27
God is volledig in harmonie met Zichzelf! Er is totaal geen onenigheid in Hem.
Jezus heeft door Zijn offer, vrede gemaakt tussen God en ons en dat resulteert in innerlijke vrede in ons!

Jahweh – Rofeh. God geneest! Exodus 15:26, Psalm 103:3, Jesaja 53: 4 en 5. Markus 5:34 enz…
Rofeh betekend Herstellen, genezen, heel maken wat kapot is.
Dit geld in geestelijke, lichamelijke en morele zin!

Jahweh – Jireh. De Heer zal voorzien. Genesis 22:14 en Mattheüs 6:19 t/m 34.
God heeft voorzien in ALLES wat we nodig hebben.
Hij voorziet geestelijk, sociaal, emotioneel, financieel, en moreel!

Jahweh – Nessi. Mijn Banier. Exodus 17:5 en Jeremia 11:9 t/m 12
Mijn Banier betekend dat het Gods zaak is! Hij is onze strijd, onze verlossing en onze overwinning!
Hij is onze liefde! Als wij God op nummer 1 houden in ons leven, als wij de banier hoor houden, zullen Zijn wonderen en tekenen ons volgen!

Jahweh – Rohi. Jahweh mijn Herder. Psalm 23 en Johannes 10:11, 14 en 15.
Rohi betekent: voeden, naar de wei (thuis) brengen, vriend, metgezel.
Een herder weidt, leidt, beschermt en zorgt- DUS WE HOEVEN NIKS TE VREZEN!

JEZUS WAT EEN HEERLIJKE NAAM!

We hebben gezien dat de Namen van God, dezelfde namen zijn die Jezus Christus draagt!
JEZUS CHRISTUS IS GOD DE VADER!

Jezus Christus is God de Vader geopenbaard (= laten zien, zichtbaar geworden) in het vlees!
AMEN!

Einde studie over de Heere Jezus Christus.

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Bronnen: : De Bijbel, Shekinah.nl, Wikipedia en Christipedia.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *