Jezus is JeHoVaH, Gods Namen vertellen dit!

Jezus is JeHoVaH, Gods Namen vertellen dit!

Het gaat er niet om of je naar de kerk gaat en voor je eten bidt. Het gaat erom dat Jezus een relatie met jou wil aangaan en dat je je leven aan hem toevertrouwd! Dusssss…. Wel fijn om te weten of Jezus betrouwbaar is?!


In de afgelopen 17 posten heb ik jullie meegenomen in een reis door Gods Woord en hebben we kunnen zien dat Jezus God is.
Maar er is nog een prachtige bevestiging over dat feit, en dat zijn de Namen van God!

Al mijn leven lang lees ik en bestudeer ik de Bijbel vanuit de S.V. = Statenvertaling.
Juist de S.V. omdat ik geloof en weet dat deze vertaling heel dicht bij de grondtekst blijft.
Gods Woord is geschreven in 2 hoofdtalen. 1- Hebreeuws 2- Grieks.
Het Hebreeuws word ook wel Gods taal genoemd. Omdat er voor het Hebreeuws geen taal geweest is. Het Hebreeuws is de moedertaal van alle talen.

Maar wat nu zo vreemd is eigenlijk, is dat de S.V. de Namen van God NIET heeft opgetekend.
De Namen die we in de S.V. tegen komen zijn o.a. : God, Heere, Heere Zebaoth (= De Heere der Heerscharen), Jezus (= verlosser), Christus (= Gezalfde), Messias (= gezalfde) , Immanuël (= Met ons is God), Alpha en Omega( = Begin en het einde).

MAAR GOD HEEFT NOG ZOVEEL MEER NAMEN!
En juist die betekenissen van de Namen van God laten zien wie God is, wat Zijn karakter is, en Wie Hij in wezen is!
Als je werkelijk (= echt )gaat ontdekken wie God is dan kan het niet anders dan dat je op je knieën valt en Hem aanbid! En dat is ook wat Gods Woord ons leert!

Die in de gestaltenis (gedaante) Gods zijnde, geen roof geacht heeft God even gelijk te zijn; Maar heeft Zichzelf vernietigd, de gestaltenis van een dienst aangenomen, en is de mensen gelijk geworden; En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood van het kruis. Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke BOVEN ALLE NAAM IS; Opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen alle knie van diegene, die in den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid van God de Vader. S.V. Filippenzen 2:6 t/m 11

God geopenbaard als Mens (Jezus) is tot heerlijkheid van God geopenbaard als Vader.
God te kennen als de enige en waarachtige God is het eeuwige leven (Johannes 17: 3).

We gaan zien dat ALLE namen van God in Jezus Christus vervuld en openbaar zijn geworden!
We plaatsen de Namen van de nog niet geopenbaarde God (O.T.) naast de aan ons geopenbaarde God, Jezus Christus. (N.T.)

ELOHIM (of Elohay) is de eerste Naam van God die je in de Bijbel tegenkomt. En deze Naam word in het Oude Testament meer dan 2300 keer gebruikt! Elohim komt van het Hebreeuwse stamwoord dat Sterkte of Macht betekend.
Elohim, ook in de afkortingen El en Eloha = God, de Schepper van hemel en aarde in Zijn Wezen en Doel. Is Jezus in Johannes 1
Elohay Kedim – God van het begin. Deuteronomium 33:27 en Johannes 1
Elohay Mishpat – God van rechtvaardigheid. Jesaja 30:18 en 2Korinthe 5:21
Elohay Selichot – God van vergeving. Nehemia 9:17 en lukas 5:21 t/m 26
Elohay Marom – God van hoogten. Micha 6:6 en Johannes 1
Elohay Mikarof – God die dichtbij is. Jeremia 23:23 en Jesaja 9:5, Mattheüs 28:20, Mattheüs 1:23.
Elohay Mauzi – God van mijn kracht. Psalm 43:2 en Jesaja 9:5 Johannes 5:25.
Elohay tehilati – God van mijn aanbidding. Psalm 109:1 en Filippenzen 2:10 en 11
Elohay yishi – God van mijn verlossing. Psalmen 18:47 en 25:5 en Mattheüs 1:21
Elohim Kedoshim – Heilige God. Leviticus 19:2, Jozua 24:19 en Openbaring 4:8
Elohim Chalyim – Levende God. Jeremia 10:10 en Openbaring 1:17 en 18
Elohay Elohim – God der Goden. Deuteronomium 10:17, psalm 82:1 Jezus is niet alleen voor onze zonden gestorven – ja, dat ook – maar Hij heeft het werk van satan verbroken, en dus ook de werken van de (demonische) godenwereld (zie o.a. 1 Johannes 12:32, Hebreeën 2:14 en 1 Johannes 3:8). Elke keer dat iemand van demonen wordt bevrijd, iedere bekering en iedere genezing in Jezus’ naam is een onderdeel van die strijd. Het is niet zo dat iemand `alleen’ van zijn zonden wordt verlost, nee, hij wordt uit het ene rijk losgerukt en naar het andere rijk overgebracht (Filippenzen 1).

‘Elohim, ook in de afkortingen El en Eloha = God, de Schepper van hemel en aarde in
Zijn Wezen en Doel.
EL is een andere Naam die in de Bijbel voor God gebruikt wordt. El is een vereenvoudiging van Elohim.

El HaNe`eman – De Trouwe God. Deuteronomium 7:9 Met drie indrukwekkende titels stelt de Heer Jezus zich aan het begin van zijn boodschap aan de gemeente van Laodicéa voor:
“En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicéa: Dit zegt de Amen, de trouwe en waarachtige getuige, het begin van de schepping van God” Openbaring 3:14.
Gerechtigheid, trouw redding, goedheid en waarheid zijn eigenschappen of wezenskenmerken van God. Profetisch vat al Psalm 40 dit perfecte getuigenis van Jezus samen: “Ik heb lust, o mijn God! om Uw welbehagen te doen; en Uw wet is in het midden van mijn ingewand. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente; zie, mijn lippen bedwing ik niet; HEERE! Gij weet het. Uw gerechtigheid bedek ik niet in het midden van mijn hart; Uw waarheid en Uw heil spreek ik uit; Uw weldadigheid en Uw trouw verheel ik niet in de grote gemeente” (Psalm 40:9-11).

El HaGadol – De Grootste God. Deuteronomium 10:17 en Openbaring 1:8, 21:6, 22:13.
Alfa (ook gespeld Alpha) en Omega (klemtoon op de O) zijn de eerste resp. de laatste letter van het Grieks alfabet. In het laatste Bijbelboek zegt God / de Heer Jezus dat Hij de Alfa en Omega is, dat wil zeggen ‘het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste’ (Opb. 22:13).

El HaKadosh – de Heilige God. Jesaja 5:16 en Openbaring 4:8
El Yisraël – De God van Israël. Psalm 68:35 en Markus 15:2 Markus 15:26
El HaShamayim – De God van de hemel. Psalm 136:26 en Genesis 1:1 Johannes 1: 1t/m 4
El De`ot – De God van Kennis. 1Samuel 2:3 en “Want ik wil dat ze bemoedigd zullen worden. En ik wil graag dat ze één zullen zijn door van elkaar te houden. Alleen dán zullen ze ten volle kunnen genieten van het kennen van Christus. Christus is het verborgen plan van God. Alle schatten van wijsheid en kennis zijn in Hem verborgen” (Kolossenzen 2:2-3).

El Emet – De God van de Waarheid. Psalm 31:6 Johannes 14:6 Ik Ben… De Waarheid.
El Yeshuati – De God van mijn verlossing. Jesaja 12:2, Jesaja 45:21-23 Lucas 1:47, 1Timotheüs 2:3.
Filippenzen 3:20, NBG1951

We kunnen deze post alleen maar in aanbidding zijn: JEZUS WAT EEN HEERLIJK NAAM!

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Bronnen: De Bijbel, Shekinah.nl, Vergadering.nu, Frissewateren.nl en christipedia.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *