Paranormale beurs – Goes

Paranormale beurs Goes. 22-23 April 2017

Hierbij een verslag van de voorbereiding en het weekend.
29-3 de datum dat ik vanuit de evangelisatie commissie van de Gereformeerde Gemeente het bericht krijg dat er weer een beurs kwam. Het kwam nog al binnen. Ik dacht wat is dat, niet gezien, en steen druk. Heb daarnaast een vrouw die zwanger is en nog maar een paar weken moest dus wou ook graag thuis zijn. Ben daarom opzoek gegaan naar iemand die de coördinerende taak over wou nemen. En het was steeds een nee. Maar toen kwam God. Hij gaf me de woorden: O mijn ziel wat buigt ge u neder, Voed het oud vertrouwen weder, zoek in des Hoogsten lof je lust! Toen kon ik niet anders meer dan er voor gaan. En ik moet zeggen het vertrouwen is beproefd. Ik had afgelopen donderdag nog maar 4 van de 12 gebedsuren ingevuld staan. Maar Hij is getrouw. Doordat Hij deed wat Hij beloofd had konden we zaterdag en zondag bidden van
12-17:30. Hij gaf invulling. Hij gaf mensen die op de bres wouden staan.

De gebeds uren waren mooie momenten van bemoediging, lofprijs, verwachting. Zaterdag zijn we begonnen met Bileam die ondanks dat hij het zelf zou willen de woorden van God kreeg en sprak. Hij zegende ipv vervloekte. Dat is zaterdag dan ook onze wens en ons gebed geweest. Geef dat welk medium ook naar Christus zal leiden.
We kregen aan het eind van de middag de mededeling dat de evangelisten die buiten stonden waren weg gestuurd door het Omnium. Een teleurstelling maar ook een bemoediging. De duisternis wil een post van het licht opheffen. Maar hij zal niet winnen. We blijven binnen staan met een stand en blijven bidden. We hebben daarom ook gekozen om zondag niet buiten te staan maar het gebed te versterken.
Zondag zijn we begonnen met de Gadareense man. Hij werd verlost van de duisternis maar mocht niet met Jezus mee hij moest evangeliseren op de plaats waar hij was. Wij werden weg gestuurd net als Jezus. Maar ondanks dat onze plek buiten bij het Omnium niet ingenomen werd wisten we dat er Iemand verder ging met Zijn werk. En dat gaf ons als gebedsgroep ook moed.
Sommigen hadden voor het eerst een uur de leiding/invulling voor hun rekening genomen. Super bedankt dat jullie die moed genomen hebben. Dat jullie ondanks de strijd die het soms gaf door zijn gegaan. Dank allen voor de mooie momenten die we in geloof mochten beleven. Daarnaast kregen we ook mooie berichten vanuit het omnium. Berichten van genezing, berichten van overgave aan God. O wat is onze God groot!!!!
Hieronder het verslag van het binnen team. Twee dagen die God ons gaf. Twee dagen dat we Zijn liefde mochten laten zien in een donkere wereld. Twee dagen dat Hij zich heeft laten zien als een God die voor ons maar ook voor zondaars in het donker er wil zijn. Zie hier hun verslag

TWEE DAGEN DIE DE HEER ONS GAF!
Dag 1
Een broeder met zijn vrouw en moeder zijn op de paranormale beurs in Goes om de liefde van Jezus te delen in woord en daad.

HUN GETUIGENIS.
Ze spreken een jong stel dat allebei pijn heeft, de man pijn in zijn rug, na het gebed is de pijn veel minder. daarna gebeden voor zijn benen was 1 cm verschil van lengte. we vroegen of zijn vrouw voor die benen wilde bidden door ons na te zeggen, de benen kwamen gelijk! De vrouw ervaarde veel pijn in haar schouder als ze voor haar man bad, we legde de vrouw de handen op en de pijn verdween direct.
Ook verschillende mooie gesprekken gehad, voor relatie`s en liefde gebeden.
Wat ook mooi was, was dat een vrouw voorbij liep die haar voet had gestoten, en toen ze voorbij de stand liep de pijn ineens weg was.
Voor een heup gebeden die vast zat en werd helemaal los.
Daarna voor een vrouw gebeden met pijn in de onderrug verdween helemaal.
Een jonge man die een ongeluk had gehad ervaarde verlichting na gebed, zijn wervels drukte heel erg en de pijn verdween. God is goed!
Na een operatie en negen maanden pijn, aan de heup en de knie is na het gebed de pijn volledig weg.
God openbaarde zich vandaag naast de goede en vele gesprekken als geneesheer! Hij bevestig Zijn woord door wonderen en tekenen!

Dag 2
Vanmorgen ging de wekker.
ik was moe, keelpijn en een hoestbui
Ook goedemorgen!
Beneden gekomen wees mijn vrouw op de dagtekst die was binnengekomen met de email.
De Zoon van God is dan ook verschenen om de daden van de duivel teniet te doen. 1Johannes 3:8 (Nieuwe Bijbelvertaling)
Waauw wat een bemoediging!
Niet veel later dringt er zich een lied op in m`n gedachten Glorie aan God. Opwekking 372.
Het lied overdekt mij als een deken. Ik vul me met de woorden en die dringen mn hart binnen. Weg moeheid, keelpijn en hoestbui.
Om 10.00u verzamelen we bij een broeder. We bemoedigen elkaar en ook zij hebben een woord van God gekregen.
1Korinthe 2 t/m 5 Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u, dan Jezus Christus, en Dien gekruisigd. En ik was bij ulieden in zwakheid, en in vreze, en in vele beving. En mijn rede, en mijn prediking was niet in bewegelijke woorden der menselijke wijsheid, maar in betoning des geestes en der kracht; Opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen, maar in de kracht Gods.
en
Psalmen 34:4 t/m 7 Maakt den HEERE met mij groot, en laat ons Zijn Naam samen verhogen. Ik heb den HEERE gezocht, en Hij heeft mij geantwoord, en mij uit al mijn vrezen gered.Zij hebben op Hem gezien, ja, Hem als een waterstroom aangelopen; en hun aangezichten zijn niet schaamrood geworden. Deze ellendige riep, en de HEERE hoorde; en Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden.

We hadden het verlangen om avondmaal met elkaar te vieren.
We werden er door bemoedigd, Jezus liefde voor de verloren mensen en leven vanuit Zijn opstandingskracht.

11.00u waren we op de beurs. De wierookgeurtjes kwamen je tegemoet.
We proefden de sfeer door een praatje te maken met de mediums om ons, en hen te vertellen wat wij in praktijk brachten. De liefde van Jezus!

GETUIGENISSEN!
Help! hoe hou ik dit kort en krachtig!
We spraken twee zussen die erg veel pijn kenden uit hun jeugd.
de ene zus kende veel angst en sliep slecht en was daardoor erg moe.
De andere zus was vervuld met boosheid/woede. Mede door de kerk (ze waren katholiek) i.v.m. met de homo en pedofiele schandalen. We mochten ze delen dat geloof niet tussen vier muren was te vangen en dat de gemeente van Jezus niet een kerk is maar alle mensen die echte in Jezus geloven en Hem volgen. Ze voelde zich gesterkt door deze benadering.
We mochten eerst bidden voor de zus met angst. Ze beleed haar zonden en nam Jezus aan. Daarna hebben we de geest van angst weggestuurd en de Heilige Geest gevraagd of Hij haar rust wilde geven in heel haar denken. Ook hebben we gebeden dat ze s`nachts weer goed zou slapen en de vermoeidheid zou weggaan. ze vertelde dat ze veel rust er vaarde en er moed op had dat ze vannacht weer goed zou slapen.
Ook voor haar zus mochten we bidden en hebben de boosheid met wortel en al uit haar hart gerukt (in gebed ? ) en gebeden om rust en vrede van de Heilige Geest. Ook zij gaf aan zich rustig en vredig te voelen.
We hebben haar een getuigenis boekje meegegeven en gevraagd of ze over een week wilde delen hoe het met hun ging
Er liep een ouder echtpaar langs die op weg waren naar een lezing over Aura`s. We vroegen hoe het ging en deze mensen vertelden hun zekerheid in Jezus gevonden te hebben. ook zij waren katholiek. Maar de man had last van artrose. In zijn beide knieën. Na een kort gebed vertelde de man dat zijn knieën helemaal warm werden, en de knieën goed voelde. We hadden nog een fijn gesprek en de man liep weer verder.
Een paar uur later kom de man weer langs de stand en bedankt ons nogmaals omdat hij totaal geen pijn meer had!
Wij mochten nog een keer op Jezus wijzen!
Ook hadden we een fijn gesprek met een dame en na dat gesprek vroegen we of we mochten bidden dat ze de Heilige Geest zou ervaren. Tijdens dat gebed klaarde het gezicht van de vrouw helemaal op en er verscheen een glimlach ze zei:”ik zie het hof van eden!” Na een poosje zei ze” ik zie Jezus lopen!” Zo mooi om te ervaren dat God zich openbaar aan hen die zoekende zijn!
We baden voor een oudere vrouw die last had van haar luchtwegen.Ook hebben we de stress weggestuurd. Na het gebed kon ze weer vrij ademen. Ze was blij verrast en nam Jezus aan als haar verlosser!
En zo kan ik nog wel even door typen ?
Er zijn verschillende mensen genezen van rugklachten, en een heup werd weer soepel en pijnvrij!
Ook vroeg een dame ons om te bidden voor een verbroken relatie. We mochten bidden dat het beste voor haar gebeuren zou. omdat God weet wat het beste voor ons is. omdat Hij zoveel van deze dame houd!
Zo mochten we de liefde van Jezus delen in woord en daad!
Blij en bemoedigd, god dankende reden we weer naar huis!

DIT WAREN TWEE DAGEN DIE DE HEER ONS GAF!
Lieve broer en zus, God is in eeuwigheid dezelfde, God vraagt niet of je voorganger, dominee of evangelist bent voor je Zijn liefde mag gaan uitdelen in woord en daad.
Hij vraagt aan jou heb jij mij lief? wil jij mij volgen?
GELOOF je in mij? ja?
Dan zijn deze woorden voor jou!
En degenen, die GELOOFD zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen; met nieuwe tongen zullen zij spreken, Slangen zullen zij opnemen; en al is het, dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden; op kranken zullen zij de handen leggen, en zij zullen gezond worden. De Heere dan, nadat Hij tot hen gesproken had, is opgenomen in den hemel, en is gezeten aan de rechter hand Gods. 20 En zij, uitgegaan zijnde, predikten overal, en de Heere wrocht mede, en bevestigde het Woord door tekenen, die daarop volgden. Amen.
Markus 16:17 t/m 20.

Wat rest ons nog meer dan Hem te danken. Hij is de Alpha en Omega = Begin en het einde!