Straffen


Werkwoorden in de Bijbel.
De Bijbel is een boek wat vol staat met werkwoorden.
Dus wat we kunnen onderstrepen is dat de Bijbel een doe-boek is.

Opnieuw een vraag gesteld door een volgster van deze pagina.
De vraag is al volgt; In Jesaja 53 leert Gods Woord ons dat De Heere Jezus de straf op onze zonde heeft gedragen. Die straf was op Hem.
En niet alleen onze straf maar de straf van de gehele wereld. 1 Johannes 2
Nu leert Gods Woord ons in Hebreeën 12 Dat God ons kastijdt en geselt.
Hoe verhouden deze twee tekstgedeeltes zich met elkaar?

Dit is een goede vraag en natuurlijk gaan wij graag op deze vraag in en zullen we samen ontdekken wat de derde tekst is die deze twee Schriftgedeeltes verbind.

Jesaja 53:5 waar staat: Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; DE STRAF, die ons de vrede aanbrengt, WAS OP HEM, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.

1 Johannes 2:2 waar staat: En Hij is een VERZOENING voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook VOOR de zonden van DE HELE WERELD.

Hebreeën 12:6 waar staat: Want die DE HEERE liefheeft, KASTIJDT Hij, EN Hij GESELT IEDERE ZOON, die Hij aanneemt.

Nu we deze teksten onder elkaar hebben gezet, is de vraag duidelijk.

Naar aanleiding van deze vraag gaan wij in op het werkwoord straffen. Deel 1 – inleiding.
Het woord straffen komt 12 keer voor in de Bijbel. S.V.
Het woord straft komt 2 keer voor in de Bijbel. S.V.
Het woord kastijden komt 10 keer voor in de Bijbel. S.V.
Het woord kastijdt komt 6 keer voor in de Bijbel. S.V.

*Wat is de definitie van straffen.
Een straf is een sanctie waarbij men een ‘gestrafte’ opzettelijk een onaangename ervaring laat ondergaan. Een straf wordt opgelegd door een persoon of instantie die daartoe de macht en bevoegdheid heeft.

Straffen: 1) Aanpakken 2) Afstraffen 3) Beboeten 4) Berispen 5) Bestraffen 6) Disciplineren 7) Kastijden 8) Slaan 9) Straf opleggen 10) Tuchtigen.

Wat ons direct opvalt is dat kastijden een ander woord is voor straffen!
Dit maakt deze studie nog veel interessanter.

Om nu maar eens meteen een derde (verbindende) tekst te laten lezen.
Jeremia 2:19 Jouw! boosheid zal je kastijden, en jouw! afkeringen zullen je straffen; weet dan en ziet, dat het kwaad en bitter is, dat jij de HEERE, jouw God, verlaat, en Mijn vreze (Ontzag hebben voor) niet bij je is, spreekt de Heere, de HEERE van de heirscharen. (HEER van de hemelse legermachten)

Al in het Oude Testament verteld de profeet Jeremia ons dat het jouw en mijn boosheid, jouw en mijn afkeringen zijn die ons kastijden, straffen. Het is kwaad en bitter dat wij God verlaten en onze eerbied (ontzag) voor Hem niet bij ons is. Dat zegt de Heere Zelf!
Dus God kastijdt, straft ons niet (die straf was op Jezus) maar onze eigen boosheid en afkeringen/ongehoorzaamheid kastijdt/straft ons!

Wat de profeet Jeremia geschreven heeft in Jeremia 2:19 verduidelijkt en legt uit wat de profeet Jesaja geschreven heeft in Jesaja 53:5

Terug naar Hebreeën 12:6 waar staat: Want die DE HEERE liefheeft, KASTIJDT Hij, EN Hij GESELT IEDERE ZOON, die Hij aanneemt.

Jezus heeft onze straf op de zonden gedragen, maar niet de gevolgen van de zonden/verkeerde keuzes, ongehoorzaamheid.
Op het moment dat wij als kind van God verkeerde keuzes maken, zullen we de gevolgen van die keuzes moeten dragen. Voorbeeld. Als we buitenechtelijke seksuele gemeenschap hebben, en het gevolg daarvan is dat je huwelijk daardoor kapot gaat, is dit geen straf van God op onze verkeerde keuze maar een gevolg van onze verkeerde keuze.
Ook het ziek worden of tegenslagen hebben in ons leven kunnen gevolgen zijn van verkeerde keuzes, en of het leven in een gebroken wereld, maar zijn NOOIT! Een straf van God.

Dit is ook onmogelijk omdat juist God voorzien heeft in en door Jezus Christus in genezing van AL onze ziektes en aandoeningen. (Exodus 15, Jesaja 53, Psalm 103, Mattheüs 8, 1 Petrus 2, Jakobus 5…)

Exodus 15 waar staat: En zei: Is het, dat jij met ernst naar de stem van de HEERE jouw God horen zal, en doen, wat recht is in Zijn ogen, en jouw oren neigt tot Zijn geboden, en houdt al Zijn inzettingen; zo zal Ik geen van de krankheden op jouw leggen, die Ik op Egypteland gelegd heb; want Ik ben de HEERE, jouw Heelmeester!

Dit is het Woord van God wat weerklinkt door heel de Bijbel heen. Door het geloof in de Heere Jezus Christus is de Heere jouw God. En leef je naar Zijn wil. (1 Korinthe 2:16) Dan leef je in gehoorzaamheid aan die wil. En leef je vanuit Gods beloften, van vergeving, genezing en voorziening en het eeuwige leven. (Johannes 14:2)

Hoe moeten we nu dat geselen zien?
Hebreeën 12:6… En Hij geselt iedere zoon, die Hij aanneemt.

Geselen: afranselen, kastijden, slaan, striemen!, folteren, kwellen, teisteren, treffen.

Geselen is ook een synoniem van straffen, kastijden, striemen.
Wat ons opnieuw in het oog springt is het woord striemen. De Heere Jezus Zelf is letterlijk gestriemd voor onze genezing!

Voorbeeld: Na verkeerde keuzes raken we verslaafd. We bekeren ons na enige tijd van die verslaving. De weg van het verslaafd zijn naar het helemaal vrij zijn kan ervaren worden als een ware geseling/kwelling!
Hadden we die verkeerde keuze niet gemaakt, waren we niet verslaafd geraakt hadden wij die geseling/kwelling niet door te hoeven maken.

NEE! GOD STRAFT NIET! HET ZIJN JOUW EN MIJN KEUZES DIE ONS STRAFFEN, KASTIJDEN EN GESELEN!

We blijven het zeggen hoor, lees Gods Woord (de hele Bijbel) in de context!
Gods Woord legt Zichzelf uit!

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Volgende keer een bevestiging vanuit het Nieuwe Testament.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *