HEL! Feit of fictie?

Allereerst: waarom een studie over het wel of niet bestaan van een / de hel?

Antwoord: Omdat het al heel lang op m`n hart ligt om hier de Bijbelse waarheid over te laten schijnen.
Omdat er zoveel horror filmpjes op YouTube staan en er zo verschrikkelijk veel ONZIN over gezegd en geschreven word!

Weet je, God is aan ons geopenbaard in Jezus Christus, En als er iemand in de Bijbel over de hel sprak was het Jezus!
Waarom? Omdat Jezus heel goed weet, wat de gevolgen zijn, van het afwijzen van zijn liefde!

Zelf deel ik veel over de liefde van Jezus voor ALLE mensen, iedereen kan behouden, gered worden, en voor iedereen is de zonde betaald! Maar als we Jezus en Zijn volbrachte werk afwijzen, als we de prijs die is betaald voor onze zonde = ongehoorzaamheid veronachtzamen, dan moeten we zelf onze ongehoorzaamheid dragen en de straf er voor betalen, en dat kunnen wij niet!
Waarom niet? Omdat we buiten Jezus om niet heilig zijn en de eis van Gods gerechtigheid niet kunnen inlossen. Wij kunnen nooit zonder ongehoorzaamheid zijn. Nooit!
Dus zal onze straf die we zelf moeten betalen ook zonder einde zijn = eeuwig!

Voor we de studie ingaan wil ik het nog een keer op je hart drukken, God wil niet dat er iemand verloren gaat maar allen tot behoud komen! Daarom is Jezus gekomen, opdat een IEDER die in Hem gelooft NIET verloren gaat, maar eeuwig leeft! Dat is de wil van God! Dat is de boodschap van Jezus Christus! (Johannes 3:16 – 1 Timotheüs 2:4)

Mattheüs 23:1 en 37
Toen sprak Jezus tot de scharen en tot Zijn discipelen,
Jeruzalem, Jeruzalem! gij, die de profeten doodt, en stenigt, die tot u gezonden zijn! hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeen vergaderen, gelijkerwijs een haan haar kuikens bijeen vergadert onder de vleugels; en gijlieden hebt niet gewild.

Toen sprak Jezus letterlijk, nu spreekt Hij door Zijn Woord!
En ook vandaag klinkt het, en jullie hebben niet gewild!

Nog een keer, het is Gods wil dat allen behouden worden = in de hemel komen, maar niet iedereen wil in Jezus geloven! Zijn uitgestrekte hand pakken.

Laten we een paar Bijbelteksten lezen, die niet misverstaan kunnen worden!

‘Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden.’ (Mattheüs 7:13, 14)

‘Dan zal Hij ook tot hen, die aan zijn linkerhand zijn, zeggen: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. (…) Dezen zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.’ (Mattheüs 25:41, 46)

‘Ik zal u tonen, wie gij vrezen moet. Vreest Hem, die, nadat Hij gedood heeft, macht heeft om in de HEL te werpen. Voorwaar, Ik zeg u, vreest Hem!’ (Lukas 12:5)

‘Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heer en van de heerlijkheid van Zijn macht.’ (2 Thessalonicenzen 1:9)

‘Want als wij willens en wetens zondigen, nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben, blijft er geen offer voor de zonden meer over, maar slechts een verschrikkelijke verwachting van oordeel en verzengend vuur, dat de weerspannigen zal verslinden.’ (Hebreeën 10:26, 27)

‘Maar de lafhartigen, DE ONGELOVIGEN, de verfoeilijken = (die zich hebben ingelaten met gruwelijke dingen), de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood.’ (Openbaring 21:8)

DIT IS DE KEERZIJDE VAN HET EVANGELIE!
Dit is niet een fabeltje, een verzinseltje, NEE! DIT IS GODS WOORD DE BIJBEL!

Ja maar, er is zoveel verkeerd vertaald vanuit de grondtekst. Misschien bedoelde God het allemaal niet zo?

Op zich een goeie opmerking, JA er is veel verkeerd vertaald vanuit de grondtekst, maar daarom deze studie! Dit is een pittige studie, We gaan kijken vanuit de grondtekst: Hebreeuws / Grieks wat er nu echt staat. met veel tekstverwijzingen, maar dan weet je wel wat Gods Woord nu echt zegt!

IS ER NU EEN HEL OF NIET?

JA! DE HEL IS WERKELIJKHEID! NIEMAND KOMT TOT DE VADER DAN DOOR JEZUS!
Johannes 14:6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. NIEMAND komt tot den Vader, dan door Mij.

ER IS GEEN ANDERE WEG TOT BEHOUD = OM IN DE HEMEL TE KOMEN DAN DOOR JEZUS ALLEEN!

NIEMAND, dus ook de Islam niet, Hindoeïsme niet, Boeddhisme niet, Taoïsme niet, Sikhisme niet, Jehova’s getuigen niet, Bahá’í niet en Jainisme niet!

NIEMAND DAN ALLEEN DOOR (het geloof in) JEZUS CHRISTUS!

Wat gaan we lezen in de studie:

o De Grondwoorden onderscheiden
o Dodenrijk en Hel
o Gehenna is de Hel
o Er komt een eind aan Sjeool en Hades
o Jezus was in het Dodenrijk – niet in de Hel
o Phulake
o Tartarus
o Abyssos
o Waar bevinden zich Sjeool/Hades en Gehenna?
o Schema

Volgende keer:
o De Grondwoorden onderscheiden
o Dodenrijk en Hel

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgekocht!

HEL! feit of fictie? 2
HEL! Feit of fictie? 3
HEL? Feit of fictie? 4
HEL? Feit of fictie? 5
HEL! Feit of fictie? 6 – Een korte, heldere boodschap! Wat jij Niet wilt horen over hemel en hel!
HEL! Feit! 7 – een korte, heldere boodschap! Jij bent in gevaar!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *