HEL! Feit of fictie 3

Ja maar God is toch liefde! En een liefdevolle God stuurt niemand naar de hel!
God stuurt niemand naar de hel, Hij zond zijn Zoon om de mensen = Zijn creatie, eeuwig leven te geven!
Want alzo lief heeft God de wereld = mensen op de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon =Jezus gegeven heeft, OPDAT IEDEREEN DIE IN HEM GELOOFT, niet verderft, maar het eeuwige leven heeft. Johannes 3:16 – Statenvertaling

Wist je dat:
*De allergrootse leugen van satan is dat het na dit leven over en voorbij is.
De hel GEEN uitvinding van God is, het is NIET zijn wil dat er ook maar iemand verloren gaat.
Dat zonde = ongehoorzaamheid NIET geschapen is door God.
Dat God licht is, en er HELEMAAL GEEN duisternis is in Hem! 1Johannes 1:5.
De toorn = Goddelijke woede van God de keerzijde is van de liefde van God.
De toorn van God word opgewekt door de zonden = ongehoorzaamheid = NIET GLOVEN van de mens.
*Henk van Zon ministries.

We gaan weer verder met de studie:
Gehenna is de Hel -(4)-

-(4)- Gehenna: Mattheüs 5:22, 5:29, 5:30, 10:28, 18:9, 23:15 en 23:33. Markus 9:43, 9:45, 9:47 Lukas 12:5. Jakobus 3:6

Stelling:
De gehenna, het onuitblusselijke vuur, de poel van vuur is de plaats van eeuwige pijniging en
dus de hel. Niet hades, noch sjeool is de hel.
Bewijs:
Markus 9:43, 45 en 47: gehenna – [1067] Strong’s
Markus 9:43 En indien uw hand u ergert, houwt ze af; het is u beter verminkt tot het leven in te gaan,
dan de twee handen hebbende, heen te gaan in de hel, in het onuitblusselijk vuur; 45 En indien
uw voet u ergert, houwt hem af; het is u beter kreupel tot het leven in te gaan, dan de
twee voeten hebbende, geworpen te worden in de hel, in het onuitblusselijk vuur; 47 En indien
uw oog u ergert, werpt het uit; het is u beter maar één oog hebbende in het Koninkrijk
Gods in te gaan, dan twee ogen hebbende, in het helse vuur geworpen te worden. SV 1977
(zo ook HSV, NBG, KJV).

[1067]: geenna, gheh’-en-nah; of Heb. or [1516 and 2011]; valley of (the son of) Hinnom;
gehenna (or Ge-Hinnom), a valley of Jerus., used (fig.) as a name for the place (or state) of
everlasting punishment: –hell.

Voor hel (hell – KJV) staat hier het grondwoord gehenna. De hel is hier terecht de eeuwige straf, het
onuitblusselijke vuur. Daar zal men “gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid”:
Openbaring 20:10, 14-15.
Openbaring 20:10 En de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en sulfer, alwaar het beest en de valse profeet zijn; en zij zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid.
… 15 En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen
in de poel des vuurs. SV 1977 (zo ook HSV, NBG, KJV).

In Markus 9:43-48 wordt niet hades bedoeld. Aan hades – het dodenrijk (NBG) of het rijk van de dood (HSV) – komt een eind, want die wordt in de poel van vuur geworpen (Openbaring 20:14). In tegenstelling daarmee komt volgens Markus 9 géén einde aan de gehenna, de hel.

Het woord Gehenna is van het ‘dal van Hinnom’ afgeleid.
Jozua 15:8: Hinnom – [2011] Strong’s

En deze grens zal opgaan door het dal van de zoon van Hinnom, aan de zijde van de Jebusiet van het zuiden, dat is Jeruzalem; en deze grens zal opwaarts gaan tot de spits van de berg, die voor aan het dal van Hinnom is, westwaarts, dat in het uiterste van het dal der Refaieten is, tegen het noorden. SV 1977 (zo ook HSV, NBG, KJV).
Jeremia 7:30-34: Hinnom – [2011] Strong’s
Want de kinderen van Juda hebben gedaan, dat kwaad is in Mijn ogen, spreekt de HEERE; zij hebben hun verfoeiselen gesteld in het huis, dat naar Mijn Naam genoemd is, om dat te verontreinigen.
31 En zij hebben gebouwd de hoogten van Tofeth, dat in het dal van de zoon van Hinnom is, om hun zonen en hun dochters met vuur te verbranden; wat Ik niet heb geboden, noch in Mijn hart is opgekomen. 32 Daarom ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat het niet meer zal geheten worden Tofeth, noch dal van de zoon van Hinnom, maar moorddal; en zij zullen ze in Tofeth begraven, omdat er geen plaats zal zijn. 33 En de dode lichamen van dit volk zullen het gevogelte des hemels, en het gedierte der aarde tot spijs zijn, en niemand zal ze afschrikken.
34 En Ik zal uit de steden van Juda en uit de straten van Jeruzalem doen ophouden de stem der
vrolijkheid en de stem der vreugde, de stem van de bruidegom en de stem van de bruid; want het land zal tot een verwoesting worden. SV 1977 (zo ook HSV, NBG, KJV).

In Jezus’s tijd was het dal van Hinnom tot een vuilnis-stortplaats verworden, waar vuren altijd brandende werden gehouden om zelfs de lijken van misdadigers op te ruimen; derhalve was en is Gehenna een symbool van de eeuwige bestraffing, waaruit geen opstanding meer mogelijk is, en betekent het de tweede maar dan definitieve dood.

ER KOMT EEN EIND AAN SJEOOL /HADES – (5) – maar niet aan de Hel

-(5)- Hades: Mattheüs 11:23, 16:18. Lukas 2:31, 10:15, 16:23. Handelingen 2:27. 1Koningen 15:55. Openbaring 1:18, 6:8, 20:13 en 14.

Uiteindelijk zal het sterven van de mens, als gevolg van de zondeval, worden weggedaan, namelijk
wanneer hades in de gehenna, het meer van vuur, zal geworpen worden.
Openbaring 20:14. hades – [86] Strong’s & limne – [3041] Strong’s
En de dood en de hades werden geworpen in de poel van vuur. Dit is de tweede dood: de
poel van vuur. NBG 1951.
En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede
dood. HSV 2010.
En de dood en de hel werden geworpen in den poel des vuurs; dit is de tweede dood. SV 1977.
And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. KJV 1611.

In de StatenVertaling en KingJamesVertaling is er een onjuistheid in de vertaling : niet de hel, maar het dodenrijk (Gr. hades) wordt in de poel van vuur geworpen. De dood en de hades worden hier gepersonifieerd, net zoals in Openbaring 6:8. Jesaja heeft het reeds voorzegd: “Hij zal de dood voor altijd verslinden” (Jesaja 25:8, HSV en zo ook NBG, KJV) en dus ook het dodenrijk. Maar Hij zal niet de hel vernietigen. De tweede dood blijft eeuwig voortbestaan.
De tweede dood is een TOESTAND, en de poel van vuur is evenals hades, een PLAATS. De levenden
zullen niet meer sterven en dus niet meer naar het graf /dodenrijk gaan, terwijl de verdoemden, na
het Laatste Oordeel in Openbaring 20:11-15, verwezen worden naar de hel, de poel van vuur.
Hades en gehenna zijn twee verschillende grondwoorden die ook verschillende betekenissen hebben en die dus verschillend moeten vertaald worden. Hades is het dodenrijk, maar gehenna is de
plaats van eeuwige bestraffing, de hel. De SV en KJV bezitten dus een onjuistheid in de vertaling
wanneer ze die beide woorden met hel vertalen.

We zien dat de duivel pas in Openbaring 20:10 in de plaats van de eeuwige straf wordt geworpen, en de onrechtvaardigen komen er in Openbaring 20:15 bij. Dit betekent dat dàn pas de hel effectief bestaat!
De duivel is nog steeds niet in de hel! Er is op dit ogenblik nog steeds niemand in de hel; echter wèl
in het dodenrijk en haar verschillende afdelingen.

Jezus was in het Dodenrijk – niet in de Hel
DE HEERE JEZUS WAS IN HET DODENRIJK NIET IN DE HEL!
Hierboven werd aangetoond dat de hel nog niet bestaat, en daarom kan de Heer Jezus niet in de hel
geweest zijn!

De Heer Jezus Christus was drie dagen en nachten in het dodenrijk: de hades, oftewel sjeool. Hij
was daar in de afdeling van de goede doden, het paradijs (Lukas 23:43). Handelingen 2:31: hades – [86] Strong’s
heeft hij vooruitgezien en gesproken over de opstanding van de Christus, dat Hij niet aan de
hades is overgelaten en zijn vlees geen ontbinding heeft gezien. NBG 1951.
daarom voorzag hij dit en zei hij over de opstanding van Christus dat Zijn ziel niet is verlaten
in het graf en dat Zijn vlees geen ontbinding heeft gezien. HSV 2010.
Zo heeft hij, dit voorziende, gesproken van de opstanding van Christus, dat Zijn ziel niet is
verlaten in de hel, noch Zijn vlees verderving heeft gezien. SV 1977.
He seeing this before spake of the resurrection of Christ, that his soul was not left in hell,
neither his flesh did see corruption. KJV 1611.

Enkel de NBG en HSV vertalen aanvaardbaar.
Psalm 16:10: sjeool – [07585] Strong’s
want Gij geeft mijn ziel niet prijs aan het dodenrijk, noch laat Gij uw gunstgenoot de groeve
zien. NBG 1951.
Want U zult mijn ziel in het graf niet verlaten, U laat niet toe dat Uw Heilige ontbinding
ziet. HSV 2010.
Want Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten; Gij zult niet toelaten, dat Uw Heilige de verderving
ziet. SV 1977.
For thou wilt not leave my soul in hell; neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption.
KJV 1611.

Hades en sjeool zijn dus equivalenten van het dodenrijk. De NBG vertaalt hier correct, de
HSV aanvaardbaar.
Wat uitsluitend het lichaam betreft was de Heer in de ‘aarde’, het ‘graf’.
Mattheüs 12:40: aarde: ge – [1093] Strong’s
Want gelijk Jonas drie dagen en drie nachten was in de buik van de walvis, alzo zal de Zoon
des mensen drie dagen en drie nachten wezen in het hart der aarde. SV 1977 (zo ook HSV,
NBG, KJV).
“In het hart der aarde”: dit is een Hebreeuwse manier van spreken, vgl. Tyrus in Ezechiel 27:4.
Mattheüs 27:59-60: graf(tombe): mnemeion – [3419] Strong’s
En Jozef, het lichaam nemende, wond het in een zuiver fijn lijnwaad. En legde dat in zijn
nieuw graf, dat hij in een steenrots uitgehouwen had. SV 1977 (zo ook HSV, NBG, KJV).
Maar de Heer was NIET in de hel, oftewel de gehenna, de poel van vuur, waarvan Openbaring zegt
dat het de “tweede dood” betekent.

Volgende keer:
o Phulake
o Tartarus
o Abyssos

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgekocht!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *