HEL! Feit of fictie? 5

Deel vijf, het laatste deel alweer over het wel of niet bestaan van de hel.
Zoals je gelezen hebt en nog zal lezen, hebben we vanuit Gods Woord, vanuit de grondtaal Hebreeuws en Grieks, laten zien dat de hel werkelijkheid word voor degene die Jezus niet nodig hebben, niet in jezus geloven.

We hebben nu veel gesproken over de hel en het bestaan daarvan, maar waar is dan die hel? Waar bevind zich het dodenrijk? Zegt de Bijbel daar iets over? Goed dat je dat nog vraagt!

WAAR BEVINDEN ZICH SJEOOL /HADES EN GEHENNA?

Daar wordt veel over gespeculeerd, maar het is niet goed dat te doen.
In het Oude Testament ging men naar beneden, in het graf die als het ware de ‘ingangspoort’ is van het dodenrijk.
Daar eindigde het zichtbare leven. Verder was er in het O.T. nog niet veel geopenbaard over het
eeuwige leven. Dat was iets voor het Nieuwe Testament alwaar “leven en onverderfelijkheid aan
het licht werd gebracht” (2Timotheüs 1:10). Wij moeten niet blijven stilstaan bij de schaduwen van het O.T. en de uitroeptekens van het N.T. negeren!

In het Nieuwe Testament wordt in Lukas 16 meer duidelijkheid gegeven over het dodenrijk en de grote kloof tussen de verblijfplaats van rechtvaardige en onrechtvaardige doden. Maar dit betekent niet dat wij een materiële plaatsbepaling kunnen doen voor het dodenrijk. Als Markus 9 zegt dat de Zoon des Mensen in het “hart der aarde” zal zijn, dan moeten we ons het dodenrijk niet in het middelpunt van de aarde voorstellen.
Dit is een Hebreeuwse wijze van spreken. Zo wordt van Tyrus gezegd dat ze “in het hart der
zeeën” ligt (Ezechiël 27:4). Zo’n aardse voorstelling is wel erg simplistisch voor iets wat een aangelegenheid is van niet-aardse geestelijke wezens die zielen en geesten nu eenmaal zijn. Bedenk dat in Lukas 16 de opstanding nog niet heeft plaatsgevonden en we dus niet van lichamen kunnen spreken. Na de opstanding der “doden” (Openbaring 20:12) wordt het dodenrijk opgedoekt (Openbaring 20:14) en gaan de onrechtvaardigen met hun opstandingslichamen naar de “poel van vuur” (Openbaring 20:15), de hel.
Wij kúnnen ons gewoonweg niet voorstellen hoe het dodenrijk eruit ziet (en evenzo de hel en de
hemel). Wij moeten daar geen geometrische plaatsbepalingen voor zoeken. De Bijbel gebruikt de
taal van de mens in zijn eenvoud en daaruit moeten wij geen antropomorfe conclusies trekken.
De Bijbel zegt voldoende om ons het nodige te laten weten, door alle tijden en graden van ontwikkeling heen. Wij moeten uit die eenvoudige omschrijvingen niet opmaken dat de Bijbel leert dat het dodenrijk letterlijk ‘in de aarde’ zit, of de hemel zich letterlijk in ‘het noorden’ bevindt. Die geografische plaatsen en dimensies gaan niet letterlijk op voor geestelijke dingen, waarvan de vlees-en bloed-gebonden mens geen begrip kan hebben. Tijd en ruimte zijn bepaald over de aarde, maar van de hemelse of onzienlijke dingen (Kolossenzen 1:16) begrijpen wij niets – deze bevinden zich àchter onze waarnemings- en begripshorizon. Wie begrijpt iets van ‘oneindigheid’, ‘tijdloosheid’, en van het ‘opstandingslichaam’ van de Heer Jezus waarmee Hij plots kon ‘verschijnen’ en ‘verdwijnen’, enz?
Laat hij die een materiële (in die zin letterlijke) voorstelling van geestelijke dingen heeft die behouden, maar laat de wijzen overeenkomstig denken. Daarmee is niet gezegd dat wij de beelden in de Schrift mogen vergeestelijken, alsof deze niet zouden staan voor wèrkelijkheden (en in die zin niet letterlijk zouden zijn), maar deze werkelijkheden zijn niet van onze natuur. Zo is de hel een wèrkelijk bestaande plaats, met èchte pijnervaring, waar men echt voor altijd verstoken is van Goddelijke gemeenschap – de gebruikte beelden zoals vuur, duisternis, enz. zijn duidelijk genoeg – maar wij kunnen ons daar geen materiële voorstelling bij maken. Zo ook is de Tartarus ergens een plaats, die echt bestaat, waar de opstandige geesten inderdaad verblijven, maar geen mens kan precies weten, of bevatten, hoe die eruit ziet. Als wij later bij de Heer zullen zijn, dan pas zullen wij ‘zien’.
Zij die zich graag manifesteren met simpele uitleggingen, zoeken hun teksten dan ook voornamelijk
in het O.T. daar waar slechts de schaduwen zijn van de werkelijkheid. Maar niemand heeft daar behoefte aan – de voorstellingen in de Bijbel zijn duidelijk genoeg. Iedereen verstaat dat vuur pijn
doet, en dat ‘de schoot van Abraham’ en ‘het paradijs’ de zalige plaats is van de rechtvaardige doden,
en dat die ‘kloof’ in Lukas 16 een voorstelling is van de onoverbrugbaarheid van twee posities,
enz.

MEER INFORMATIE HEBBEN WIJ NIET NODIG, EN ZO HEEFT DE HEER HET GOED GEDACHT!
Amen!

WIE KOMEN ER IN DE HEL DAN?

De hel is in de eerste plaats voorbereid voor de duivel en zijn demonen!
Dan zal Hij zeggen ook tot degenen, die ter linker hand zijn: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is. Mattheüs 25:41

Maar ook alle mensen die Jezus Christus niet nodig hebben, niet in Hem geloven, Hem verwerpen, met Hem spotten, en niet gescheven zijn in het boek van het Lam zullen hun eeuwigheid door brengen in de hel!
En nog een ander boek werd geopend, het boek des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken… En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel van het vuur…” (Openbaring 20:12b en 15)

Alle ongelovigen en tegenstanders van Jezus, inclusief het beest en zij die het beeld van het beest aanbidden worden geworpen in de poel die brand van vuur en zwafel, is de hel!
“En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; levend werden zij beiden geworpen in de poel van het vuur, die van zwavel brandt…” (Openbaring 19:20)

Maar de hel word ook bevolkt door religieuze mensen die het onderhouden van religie boven het volgen van Jezus Christus stellen.
In de tijd van de Bijbel waren dat de farizeeën en schrifgeleerden, die van buiten vroom en godsdienstig waren, maar hun hart was een geopend graf! (Mattheüs 23)

Dit was een pittige studie, we hebben er GEEN doekjes omgewonden en zijn open en transparant naar je geweest!
Persoonlijk geloof ik dat ook deze waarheid onderwezen moet worden! De hele waarheid!
Het behoud in en door Jezus Christus, maar ook de gevolgen van het afwijzen van de genade van Jezus Christus!

Toch wil ik afsluiten met de boodschap van hoop en leven! Nee! Jij hoeft niet naar de hel! Jij bent NIET geschapen, gecreëerd om naar de hel te gaan!
Jij bent uitgekozen om eeuwig te leven! Heel eenvoudig door te geloven in Jezus Christus!
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk = iedereen [Dus ook jij] die in Hem gelooft, niet verderft [naar de hel gaat] , maar het eeuwige leven heeft. [Eindeloos gelukkig, dicht bij Jezus!] (Johannes 3:16)

“Want indien jij met je mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met je hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zal je behouden worden; want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis. Immers het schriftwoord zegt: Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers, één en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen, die Hem aanroepen; want: al wie de naam van de Heer aanroept, zal behouden worden…” (Romeinen 10:9-13)

ROEP JIJ DE NAAM VAN JEZUS AAN?
AMEN!

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgekocht!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *