HEL! Feit of fictie?

Nu beginnen we echt met de studie!

*Wist je dat:
5% van de Nederlanders geloven nog in een / de hel.
95% van de Nederlanders vindt het een uitvinding van de christenen.

MAAR:
De Bijbel WAARSCHUWT voor de hel, de kerk ZWIJGT over de hel en de wereld SPOT met de hel.
*Henk Van Zon Ministries.

De studie die nu volgt is pittig en ik vraag je daarom ook met alle respect om je aandacht erbij te houden!
Deze zaken zijn te ernstig om zomaar even snel door te nemen.

Tijdens deze studie zal je veelvuldig Strongnummers tegenkomen. Even een uitleg.
Voor veel mensen die diepere Bijbelstudie hebben gedaan is de zogenaamde Strong’s Concordantie niet onbekend. Dr. James Strong (1822 – 1894) was hoogleraar exegese aan een theologische universiteit. Hij publiceerde zijn eerste editie van deze concordantie in 1890.
Het principe van Strong is dat ieder uniek woord uit de originele Bijbeltalen (Grieks en Hebreeuws) een eigen nummer hebben. Deze woorden zijn in een lijst terug te vinden met de breedte van de betekenis van het woord zoals het op de verschillende plekken wordt gebruikt. Het is een van de meest gebruikte hulpmiddelen bij het bestuderen van de Bijbel. Bij ieder woord vind je naast de betekenis ook de referenties naar de teksten waar het woord voorkomt.

Dat betekend dat je zelf ook de woorden kan gaan bestuderen die je tegen gaat komen. Wat ze betekenen en in welke kontekst ze geplaatst moeten worden.
En zo kan je toetsen of deze studie Bijbelgetrouw tot stand is gekomen.

De bron van deze studie komt van www.verhoevenmarc.be

DE VERWARRING TUSSEN DODENRIJK EN HEL.

DE GRONDWOORDEN ONDERSCHEIDEN.
Oude Testament
Graf, Dodenrijk = Sjeool [strong 7585]. Graf = Qeber [strong 6913]. Put / Kuil = Bowr [strong 953). Dal van Hinnom = Hinnom [strong 2011].

Nieuwe Testament
Dodenrijk = Hades [strong 86]. Graf(tombe) = Mnemeion [strong 3419]. Hel = Gehenna [strong 1067]. Poel (van vuur) = Limne [strong 3041]. Aarde = Ge [1093]. Gevangenis = phulake [ strong 5438]. Afgrond / diepste put in Hades = Tartaroo [strong 5020]. (bodemloze) Put / Afgrond Abyssos
[strong 12].

DODENRIJK EN HEL
De Statenvertaling (SV, voornamelijk tot versie 1977) en de King James-vertaling (KJV) geven
soms een onjuiste vertaling van de grondwoorden voor het dodenrijk van overleden mensen, en van
de bewaarplaats van opstandige engelen. Deze grondwoorden worden dikwijls met hel vertaald,
terwijl er een verschil in betekenis is.
Het woord hell in het Oude Testament van de KJV slaat altijd op het Hebreeuwse grondwoord sjeool.
Maar sjeool is niet de plaats van eeuwige bestraffing, de hel. Sjeool betekent dodenrijk of ook
wel graf. Het Griekse equivalent van sjeool in het Nieuwe Testament is hades, wat dan eveneens
dodenrijk betekent.
Volledige zoekactie naar de vertaling “hell” in de King James Version met Strong’s Concordance:
In het Oude Testament:

Strong 7585 sh’owl sheh-ole’ or shol {sheh-ole’}; from strong 7592; Hades or the world of the dead (as if a subterranean retreat), including its accessories and inmates:–grave, hell, pit. [Dit is alles!]

In het Nieuwe Testament:
Strong 86 haides (1) hah’-dace from – (1) – (as negative particle) and strong 1492; properly, unseen, i.e. “Hades” or the place (state) of departed souls:–grave, hell.

Strong 1067 geena – (2)- gheh’-en-nah of Hebrew origin (1516 and 2011); valley of (the son of) Hinnom; ge-henna (or Ge-Hinnom), a valley of Jerusalem, used (figuratively) as a name for the place (or state) of everlasting punishment:–hell.
Strong 5020 tartaroo -(3)- tar-tar-o’-o from Tartaros (the deepest abyss of Hades); to incarcerate in eternal torment:–castdown to hell. [Zie 2Petrus 2:4].

1- Hades: Mattheüs 11:23 en 16:18. Lukas 2:31, 10:15 en 16:23. Handelingen 2:27; 1Koningen 15:55. Openbaring 1:18, 6:8, 20:13, en 14.
2- Gehenna: Mattheüs 5:22, 5:29, 5:30, 10:28, 18:9, 23:15 en 23:33. Markus 9:43, 9:45 en 9:47. Lukas 12:5. Jakobus 3:6
3- Tartarus komt enkel voor in: 2Petrus 2:4.

De ware hel, waar de eeuwige straf plaatsvindt, werd in het Oude Testament niet geopenbaard. Ze
bestond toen niet, EN OOK VANDAAG NIET! De hel is de gehenna en de poel van vuur (zie Openbaring 19:20; 20:10,14,15; 21:8). ZE ZAL PAS BESTAAN wanneer de verdoemden, na hun ‘uiteindelijke proces’ (voor de Grote Witte Troon – Openbaring 20) naar die poel zullen verwezen worden.
Wat sinds de zondeval wél bestaat is de sjeool, en het Griekse (nieuwtestamentische) equivalent hades – namelijk het dodenrijk,
waar de doden verblijven in afwachting van hun opstanding, “ten leven” of “ten oordeel”
(Johannes 5:29).
Sjeool is het Graf of het Dodenrijk, Hosea 13:14 sjeool – [07585] Strong’s
Zou Ik hen uit de macht van het dodenrijk bevrijden, van de dood loskopen? Dood, waar zijn uw pestziekten, dodenrijk, waar is uw verderf? NBG 1951
[Doch] Ik zal hen van het geweld der hel verlossen, Ik zal ze vrijmaken van de dood: o dood! waar zijn uw pestilentiën? hel! waar is uw verderf? StatenVertaling 1977
Ik zal hen verlossen uit de macht van het graf. Ik zal hen vrijkopen uit de dood. HSV 2010
I will ransom them from the power of the grave; I will redeem them from death: O death, I will be thy
plagues; O grave, I will be thy destruction: repentance shall be hid from mine eyes. KingJames vertaling 1611
De bedoeling is hier niet dat men van de Hel bevrijd wordt, maar wel van de Dood en de Sjeool, het Graf en het Dodenrijk. De Statenvertaling 1977 heeft ‘sjeool’ hier onjuist vertaald met ‘hel’. De KJV, HSV en NBG geven er een aanvaardbare vertaling van. Hieronder zien we echter wél overal een aanvaardbare vertaling van het grondwoord Sjeool:
Jesaja 38:18: sjeool – [07585] Strong’s & bowr – [0953] Strong’s
Want het dodenrijk looft U niet, de dood prijst U niet; wie in de groeve zijn neergedaald, hopen niet op uw trouw. NBG 1951
Want het graf zal U niet loven, de dood zal U [niet] prijzen; die in de kuil neerdalen, zullen op Uw waarheid niet hopen. SV 1977
Immers, het graf zal U niet loven, de dood U niet prijzen; wie in de kuil neerdalen, zullen op Uw waarheid niet hopen. HSV 2010
For the grave cannot praise thee, death can [not] celebrate thee: they that go down into the pit cannot hope for thy truth. KJV 1611
953: bowr bore from 952 (in the sense of 877); a pit hole (especially one used as a cistern or a prison):–cistern, dungeon, fountain, pit, well.

In het OudeTestament ging men na de dood in het graf en het lichaam verteerde er, en de zielen werden geacht in de sjeool te zijn, het dodenrijk. Hierover wordt in het OT niet veel geopenbaard (zie Gods openbarende progressie in Markus 4:28-29), alles is nog vaag, maar er is al wel sprake van schimmen – rapha- in de sjeool, wat de NBG correct weergeeft, en ook de HSV geeft een aanvaardbare vertaling, in Jesaja 14:9 en 26:14, 19. Psalm 88:11 – zie hieronder.
De ‘Rapha’ in Sjeool (Strong’s Concordance)
Strong 7496: rapha’ raw-faw’ from strong 7495 in the sense of strong 7503; properly, lax, i.e. (figuratively) a ghost (as dead; in plural
only):–dead, deceased. [Zie Jesaja 14:9 en 26:14, 19]
Jesaja 14:9 Het dodenrijk beneden is over u in beroering om u bij uw komst te ontmoeten; het wekt de schimmen voor u op, al de bokken der aarde; het doet alle koningen der volken van hun tronen opstaan. NBG 1951.
Jesaja 14:9 Het rijk van de dood beneden raakte om u in beroering, om u tegemoet te gaan, wanneer u zou komen. Het schudt ter wille van u de gestorvenen wakker, al de leiders van de aarde. Het laat van hun tronen opstaan al de koningen van de volken. HSV 2010.
Jesaja 26:14 Doden herleven niet, schimmen staan niet op; daarom hebt Gij hen bezocht en verdelgd en alle gedachtenis aan hen uitgeroeid. NBG 1951.
Jesaja 26:14 Doden zullen niet herleven; gestorvenen zullen niet opstaan. Daarom hebt U hen gestraft, hen weggevaagd, elke gedachtenis aan hen doen vergaan. HSV 2010.
Jesaja 26:19 Herleven zullen uw doden – ook mijn lijk -, opstaan zullen zij. Ontwaakt en jubelt, gij, die woont in het stof! Want uw dauw is een dauw van licht; en de aarde zal aan de schimmen het leven hergeven. NBG 1951.
Jesaja 26:19 Uw doden zullen leven – ook mijn dood lichaam – zij zullen opstaan. Ontwaak en juich, u die woont in het stof, want Uw dauw zal zijn als dauw op jong, fris groen en de aarde zal de gestorvenen baren. HSV 2010.
Psalm 88:11 Zult Gij aan de doden een wonder doen; zullen schimmen opstaan en U loven? sela. NBG 1951
Psalm 88:11 Zou U wonderen doen aan de doden? Of zouden gestorvenen opstaan en U loven? Sela. HSV 2010.
Het licht breekt pas door in het Nieuwe Testament. In Lukas 16:19-31 leren we dat er TWEE afdelingen zijn in de wereld van de afgestorvenen, in het dodenrijk: één voor Lazarus (of rechtvaardige doden) en één voor de Rijke (of onrechtvaardige doden). De éne in vrede (“schoot van Abraham”) maar de andere in een plaats van pijniging (“want ik lijd smarten in deze vlam” – vers 24). Voor deze laatste categorie is het dodenrijk als het ware een plaats van voorarrest (tot de opstanding VAN de doden in Openbaring 20:12, waarna het ultieme ‘proces’ volgt voor de Grote Witte Troon – Openbaring 20:11-15).
Deze plaats is gescheiden van de plaats van de goede doden door een “grote kloof”. Later, toen de
Heer de kruisdood stierf noemde hij de plaats voor de goede doden het paradijs (Lukas 23:43), waar de rechtvaardigen verblijven in afwachting van de opstanding (UIT de doden – Markus9:9; Lukas 20:35; Handelingen 4:2; Filippenzen 3:11). Dat Jezus naar dat paradijs is gegaan, in de tijd dat Zijn lichaam in het graf lag (vóór Zijn opstanding), bewijst Lukas 23:43: “HEDEN zult u met Mij in het paradijs zijn”.

Volgende keer:
o Gehenna is de Hel
o Er komt een eind aan Sjeool en Hades

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgekocht!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *