Het heilige koran experiment 1

Zelf deel ik wekelijks het evangelie op straat en kom ook met dit soort argumenten in aanraking. Dan is het wel van belang dat we onze Bijbel kennen en weten wie God is. En in dit soort gesprekken is het van belang de kontekst te kennen en in liefde uit te leggen wat Gods gedachte is geweest in deze “afschuwelijke” verzen.
We gaan tekst voor tekst bekijken en beginnen bij de eerste tekst die in het filmpje voorgelezen word.
Citaat: “Volgens dit boek is de vrouw in principe onderdanig.” Einde citaat.
WAAR STAAT DIT IN DE BIJBEL?
Dat staat in 1 Timotheüs 2:11 – Een vrouw late zich leren in stilheid, in alle onderdanigheid.
We lezen vers 12 er even bij – Doch ik laat de vrouw niet toe, dat zij lere / onderwijst noch over haar man heerst, maar wil dat zij in stilheid zij.
IN WELKE CONTEKST STAAT DIT GESCHREVEN?
Er word hier gesproken over de vrouw in de gemeente.
Als we dit vers gaan verklaren zonder verder te weten wat de Bijbel zegt over vrouwen, lijkt het inderdaad dat de vrouw onderdrukt word en haar mond moet houden.
We kunnen niet een paar teksten uit het Woord plukken en er een conclusie aan verbinden en zeggen in de Bijbel word de vrouw onderdrukt!
Doe er uw voordeel mee en kom tot ontdekking dat de vrouw zeer geliefd is bij God en God een God van orde is!
Een voorbeeld nog Genesis 3:16 Nadat Adam en Eva hadden gezondigd, werd de man door God als leider aangesteld: “Tot de vrouw zeide Hij: Ik zal zeer vermeerderen de moeite uwer zwangerschap; met smart zult gij kinderen baren en naar uw man zal uw begeerte uitgaan, en hij zal over u heersen”
De man is het hoofd van de vrouw.
Efeziërs 5:22 t/m 24 Gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan den Heere; 23 Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het Hoofd der Gemeente is; en Hij is de Behouder des lichaams. Daarom, gelijk de Gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen aan haar eigen mannen in alles.
Kolossenzen 3:18 Welnu, gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man, in alles” “Vrouwen, weest uw man onderdanig, gelijk het betaamt in de Heere”
1 Petrus 3:1t/m 4 Desgelijks gij vrouwen, zijt uw eigenen mannen onderdanig; opdat ook, zo enigen den Woorde ongehoorzaam zijn, zij door den wandel der vrouwen zonder Woord mogen gewonnen worden; Als zij zullen ingezien hebben uw kuisen wandel in vreze. Welker versiersel zij, niet hetgeen uiterlijk is, bestaande in het vlechten des haars, en omhangen van goud, of van klederen aan te trekken; Maar de verborgen mens des harten, in het onverderfelijk versiersel van een zachtmoedigen en stillen geest, die kostelijk is voor God.
OM OVER NA TE DENKEN:
Vandaag de dag wordt het woord onderdanigheid als een “vies” woord bestempelt.
Maar wat houd dit woord in? Het betekend onder andere ootmoedig, nederig van gemoed. Iets wat de vrouw siert!
DAAR STAAT TEGEN OVER:
Efeze 5:25 t/m 28 Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven, opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord, opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn.
Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen liefhebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief.
Als man en vrouw zo met elkaar omgaan is er een heilige eenheid!

Dan is het huwelijk een prachtige afspiegeling van Christus en Zijn gemeente!
Zie je dat?

En je begrijpt dat als we hier op door blijven gaan we heel Gods Woord doorkruisen van Genesis tot Openbaring.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *