Het heilige koran experiment 2a

PARADIJS – ZONDEVAL EN GEVOLG VAN DE ZONDE – JEZUS.
Om teksten en gedeeltes uit de Bijbel te begrijpen, is het belangrijk om een goed beeld van God te hebben!
Is God werkelijk zo wreed zoals dit “heilige koran experiment” de mensen wil doen laten geloven?
We zoeken hier een antwoord op door Gods Woord = de Bijbel te laten spreken. Het Vaderhart van God wordt geweldig weergegeven in het begin van de de Bijbel.
Genesis 1 en 2.

PARADIJS / HOF VAN EDEN.
God heeft de aarde geschapen en alle kruid en de bomen met haar vruchten de dieren en als kroon op Zijn schepping de mens!
En we lezen in Genesis 1:31 – En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed!
In Genesis 2:8 en 9 lezen we dat God een hof geplant heeft in Eden, tegen het oogsten en heeft de mens daar gezet. En de Heere God had alle geboomte uit het aardrijk doen spruiten / opkomen begeerlijk voor het gezicht en goed tot spijs; en den boom des levens in het midden van den hof, en de boom der kennis van goed en kwaad.
Dan lezen we in Genesis 2:15 t/m 17 dat de mens gezet werd in de hof van Eden om die te bouwen en te bewaren en van alle bomen mocht gegeten worden. Behalve van de boom van kennis van goed en kwaad, als ze daar van zouden eten zouden ze de dood sterven.
Dit is het Vaderhart van God, een Hof van Eden waar de kostelijkste bomen stonden waar ze vrij van mochten eten en kregen de volmacht om deze hof te bebouwen en te onderhouden.
Een eeuwig leven, volmaakt en volledig verzorgd, in een volmaakte relatie met God de Vader zelf!
DIT WAS HET VOLMAAKTE BEELD WAT GOD GESCHAPEN HAD VOOR ZIJN SCHEPPING – DE MENS!
Dat de mens in eeuwigheid in volmaakte relatie met zijn Schepper zou wandelen!

ZONDEVAL EN GEVOLG VAN DE ZONDE.
Maar nu het keerpunt in de geschiedenis, Gods hoogste engel wordt jaloers en keert zich tegen God en wil gelijk zijn aan God.
Dit wil hij bewerkstelligen door de mens te verleiden en zo de heerschappij over de aarde te krijgen (die in handen van de mens is) Ezechiël 28:11 t/m 19.
We lezen dat de mens luisterde naar de slang (die gebruikt werd door de gevallen engel satan) en at van de boom waarvan God gezegd had dat Hij niet wilde dat de mens daarvan zou eten.
Waarom zo moeilijk, waarom had God geen mensen geschapen die niet konden zondigen?
Om dat God juist wilde dat de mens Hem van harte lief zouden hebben dat de mens ervoor koos om hem lief te hebben.
DAAROM IS DE MENS EN ZIJN DE ENGELEN MET EEN VRIJE WIL GESCHAPEN!
Hoe ik dat weet?
Ze konden kiezen naar wie ze luisterden! Deze gevallen engel had de keuze om God ongehoorzaam te zijn, helaas is dat ook gebeurd!
Nu is de relatie met God de Vader bruut verstoord en moet God Zijn woord houden en heeft Adam en eva uit de Hof gezet en zijn de gevolgen van de zonde van de mens zichtbaar geworden!
En heeft de dood zijn intrede gemaakt zoals God gewaarschuwd had.
Het was Gods liefde dat Hij de mens uit de hof gestuurd heeft, want hadden ze in hun ongehoorzaamheid en zonde van de boom des levens gegeten dan had de mens in eeuwigheid in zonde geleefd en de gevolgen van de zonde in eeuwigheid moeten dragen!
doordat de mensen zich van God afkeerden en ongehoorzaam waren zien we dat de boosheid van de mensen alleen maar toegenomen is. Dit lezen we in detail in Genesis 6
God is zo boos en verdrietig om de ongehoorzaamheid van de mens dat Hij de mensen compleet wil wegvagen, maar hij spaart een gezin Noach en de zijnen die wel oprecht van God hielden.
God houd ondanks alles de kroon op zijn schepping – de mens in stand.GOD IS GENADE!
Dan lezen we in Exodus 19 dat God Zijn volk wetten geeft en zegt daarbij: Jullie hebben gezien wat ik de Egyptenaars gedaan heb; hoe ik jullie op arendsvleugelen gedragen heb,en bij Mij gebracht heb. Nu dan, indien jullie ijverig Mijn stem zult gehoorzamen en Mijn verbond houden, zo zult gij Mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is Mijn. Exodus 19:4 en 5.
Hier stelt God Zijn volk voor een keuze. Met andere woorden: als jullie mij verbond houden zal ik jullie God zijn. Het volk denkt zich aan Gods verbond te kunnen houden en zegt: Al wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. Exodus 19:8.
Dus ligt hier een overeenkomst: het volk doet wat God zegt en dan zal God de God zijn van Zijn volk!
Dan worden de 10 geboden gegeven aan het volk en alle ceremoniele wetten.
Dat brengt ons bij Leviticus 26 en Deuteronomium 28.
We lezen dat in beide hoofdstukken begonnen word met zegeningen. de zegeningen als het volk gehoorzaamt.
gevolgd door de vloeken, de vloeken als het volk ongehoorzaam is. en in deze hoofdstukken vinden we de “gruwelteksten” uit de video.
God is volkomen heilig en rechtvaardig er is geen bedrog in Hem.
Ook dit volk had een keuze. Een keuze om God te gehoorzamen of niet.
God maakte duidelijk dat er niet te spotten was met Hem.
Ze konden leven in gehoorzaamheid aan Hem en leven onder de volle zegen, of ze waren ongehoorzaam en haalden Zijn vloek over zich heen.
HERKENT U HET BEELD UIT DE HOF VAN EDEN?
Weer ligt hier de keuze, om God te gehoorzamen en te leven onder Zijn overvloedige zegen!
WIJ HEBBEN EEN VRIJE WIL OMDAT GOD WIL DAT WIJ VANUIT ONS HART WILLEN LEVEN VOOR HEM!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *