Het heilige koran experiment 2b

Paradijs – zondeval en gevolg van de zonde – Jezus.

We hebben gezien dat God het mooiste, volmaakste plan in al zijn schoonheid uitgewerkt had – Hof van Eden.
Zo nam de HEERE God den mens, en zette hem in den hof van Eden, om dien te bouwen, en dien te bewaren. Genesis 2:15
Maar de mens liet zich misleiden en koos ervoor om de dood liever te hebben dan het leven.
En de vrouw zag, dat die boom goed was tot spijze, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom, die begeerlijk was om verstandig te maken; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook haar man met haar, en hij at. Genesis 3:6
En toch is God zo GENADIG dat Hij keer op keer de mens gelegenheid geeft om terug te komen aan het vaderhart van God!
En ja God is rechtvaardig en deelt Zijn zegen overvloedig als de mens gehoorzaamd en leven de mensen onder de vloek als ze niet gehoorzamen.
MAAR GOD HEEFT GEWAARSCHUWD, DE MENS – ZELF – KIEST OM IN ONGEHOORZAAMHEID TE LEVEN!
STOP NU NIET MET LEZEN WANT:

GOD ZIET DAT DE MENS NIET KAN GEHOORZAMEN EN… KOMT DAN ZELF MET HET MOOISTE VOLMAAKTE PLAN DAT DE MENS WEER TERUG ZAL BRENGEN AAN HET VADERHART VAN GOD… JEZUS!

JEZUS.
Er is maar een iemand die voldoet aan al de maatstaven van God. Iemand die volmaakt heilig is, volmaakt gehoorzaam en volmaakt zonder zonden!… GOD ZELF!
Dus openbaart / laat God Zich in deze wereld zien door Jezus Christus.
En omdat deze Mens Jezus Christus volmaakt gehoorzaam is, kan Hij het offer zijn en de straf van ALLE mensen op zich nemen en zo de mens weer aan het Vaderhart van God brengen! Zo dicht zelfs dat God door Jezus Christus al onze zonden vergeven heeft en de straf op de zonden niet ons toerekent maar die zijn betaald, die straf is gedragen door Jezus!
Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden. Jesaja 53:5
DUS DOOR HET GELOOF IN JEZUS CHRISTUS, ZIJN AL UW ZONDEN VERGEVEN EN DRAAGT U GEEN STRAF OP UW ZONDEN!
Waauw dat is in het kort: de kontekst waar die “gruwelijke” verzen van de Bijbel in staan!
WAAROM DEZE KONTEKST? KON DAT NIET KORTER?
NEE! Want deze “gruwelijke” verzen stammen vanuit het oude verbond! Het verbond van God met de mensen, als je gehoorzaam leeft, leef je in de zegen, als je ongehoorzaam ben leef je in de vloek!
Door Jezus Christus = God geopenbaard in het vlees is deze vloek weggenomen!
Laten we het Woord aan het woord:
Jesaja 53 profeteert over Jezus en zegt: Jesaja 53:4 en 5 – “Waarlijk Jezus heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten gedragen; maar wij achten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was”.
MAAR Hij is om uw en mijn overtredingen / ongehoorzaamheid verwond, om uw en mijn ongerechtigheid is hij verbrijzeld; DE STRAF die ons de vrede aanbrengt, WAS OP HEM, en door Zijn striemen zijn wij genezen!
Galaten 3:13 “Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons; want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die aan het hout hangt”.
1 Johannes 2:1 en 2 – “Mijne kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt / niet ongehoorzaam bent, en als iemand toch ongehoorzaam is geweest, wij hebben een voorspraak bij de Vader Jezus Christus, de rechtvaardige.
En hij is EEN VERZOENING voor onze ongehoorzaamheid; en niet alleen voor onze ongehoorzaamheid, maar ook voor de ongehoorzaamheid VAN HEEL DE WERELD! = iedereen die op de wereld woont en nog geboren gaat worden!
En weer zien we de lijn door getrokken worden van het paradijs / hof van Eden naar de wet = oude verbond, naar het nieuwe verbond = Jezus.
Ook nu hebben wij de keuze om Jezus aan te nemen en dankbaar te zijn voor Zijn offer voor ons en zo aan het Vaderhart van God te zijn, of Jezus Christus af te wijzen en als nog de vloek = het eindoordeel over ons te halen.
Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven. Johannes 1:12.
God kan niet voor ons beslissen! Wij zijn geschapen met een vrije wil!
Ziet u nu de MISLEIDING van “het heilige koran experiment?”
Ze citeren een tekst vanuit het oude verbond, en plaatsen dat in het nieuwe verbond en proberen God zo in diskrediet te brengen.
Dit is de listigheid van de tegenstander! Hij gebruikt de Bijbel om Deze tegen God op te zetten! En velen trappen erin en gaan voorbij aan het verzoeningswerk van Jezus Christus!
KEN DE WAARHEID, EN DE WAARHEID ZAL U VRIJZETTEN! Johannes 8:36

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *