Het Hogepriesterlijk gebed. Johannes 17:1 t/m 9

Vandaag wil ik Gods hart met jullie delen.

En in het bijzonder vanuit het hogepriesterlijkgebed.
En in het bijzonder het negende vers.

Ik bid voor hen; Ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen, die Gij Mij gegeven hebt, want zij zijn Uw.

Wij vinden het hogepriesterlijkgebed in Johannes 17.

Wat er heel duidelijk uitspringt is dat de Heere Jezus heel specifiek bidt voor diegenen die de Vader aan Hem gegeven heeft.

WIE ZIJN DAT, DE MENSEN DIE DE VADER AAN DE HEERE JEZUS GEGEVEN HEEFT?
Het antwoord hierop vinden we in de verzen hiervoor.
Gelijkerwijs Gij (De Vader) Hem (Jezus) macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat Gij (De Vader) Hem gegeven hebt, Hij (Jezus) hun het eeuwige leven geeft.
En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt.
Ik heb Uw Naam geopenbaard de mensen, die U Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren van U, en U hebt Mij dezelve gegeven; en zij hebben Uw woord bewaard.
Nu hebben zij bekend, dat alles, wat U Mij gegeven hebt, van U is.
Want de woorden, die U Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, en zij hebben ze ontvangen, en zij hebben waarlijk bekend, dat Ik van U uitgegaan ben, en hebben geloofd, dat U Mij gezonden hebt.
Johannes 17:2, 3, 6, 7 en 8.

Even op een rijtje.
1- Die mensen kennen God de Vader, en Jezus Christus Zijn Zoon.
2- Die mensen hebben het Woord van God bewaard.
3- Die mensen belijden dat ALLES wat God aan Jezus gegeven heeft van God is.
4- Die mensen hebben de Woorden van Jezus die Hij van de Vader gekregen heeft ontvangen en belijden vanuit hun hart dat Jezus van God komt en geloven dat God, Jezus gestuurd heeft.
5- Die mensen belijden dat Jezus God is.

EVEN HEEL PRAKTISCH!
Als jij deze 5 punten vanuit je hart belijd dan ben je van God gegeven aan de Heere Jezus!
Dan ben jij een zoon, dochter van God.

JEZUS BIDT VOOR JOUW!
En dan lezen we in vers 9: Ik bid voor hen (jouw en mij); Ik bid niet voor de wereld, maar voor diegene (jouw en mij), die U Mij gegeven hebt, want zij (jij en ik) zijn Uw.

Hoe geweldig is dat! Jij en ik zijn van God om het feit dat de God jouw en mij aan de Heere Jezus gegeven heeft! En dat Jezus Zelf voor jouw en mij bidt!
We zien dit nog een keer bevestigd in Hebreeën 7:25 waar staat:
Waarom Hij ook volkomen kan zalig maken diegenen, die door Hem tot God gaan, alzo Hij altijd leeft om voor hen te bidden.

Wat een heerlijke waarheid wordt hier onthuld! Hij maakt diegenen volkomen (helemaal, 100%) zalig die door Hem tot God gaan. Jezus Christus leeft om ALTIJD voor hen (jouw en mij) te bidden!
Jezus bidt: “Ik bid voor hen; Ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen, die Gij Mij gegeven hebt, want zij zijn Uw”.
Johannes 17:9

JEZUS BIDT NIET VOOR DEZE WERELD!
De wereld is van een andere god, de god van deze wereld!

Maar indien ook ons Evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen, die verloren gaan;
In dewelke de god dezer eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestrale de verlichting van het Evangelie van heerlijkheid van Christus, Die het Beeld van God is.
2 Korinthe 4:3 en 4

Wij zijn ook niet van deze wereld, alleen in deze wereld!
Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs Ik van de wereld niet ben.
Johannes 17:16

STOP MET HET BIDDEN VOOR DE WERELD!
Bid in overeenstemming met Gods Woord / Wil

Bid in de eerste plaats voor jouw echte familie! Je broers en zussen in Jezus Christus.

En als Hij (Jezus) nog tot de scharen sprak, ziet, Zijn moeder en broeders stonden buiten, zoekende Hem te spreken.
En iemand zei tot Hem: Zie, Uw moeder en Uw broeders staan daar buiten, zoekende U te spreken.
Maar Hij, antwoordende, zei tot diegene die Hem dat zei: Wie is Mijn moeder, en wie zijn Mijn broeders?
En Zijn hand uitstrekkende over Zijn discipelen, zei Hij: Ziet, Mijn moeder en Mijn broeders.
Want zo wie de wil van Mijn Vaders doet Die in de hemelen is, die is Mijn broeder, en zuster, en moeder. Mattheüs 12:46 t/m 50

Dit is een heel radicaal gedeelte uit Gods Woord. Onze broeder, zus en moeder zijn diegene die de wil doen van onze hemelse Vader!
En voor hen bidden wij in de eerste plaats!

Je ziet meer en meer dat overheden en de mensen om ons heen heel bewust tegen God en zijn Woord gekozen hebben. Dat laten hun keuzes en daden overduidelijk zien. Dat betekend dat ze van deze wereld zijn! En niet van het hemels koninkrijk.

Toch roept Timotheüs ons op om te bidden voor hen die in hoogheid gezeten zijn.
Ik vermaan dan voor alle dingen, dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen, voor alle mensen; Voor koningen, en allen, die in hoogheid zijn; opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid. Want dat is goed en aangenaam voor God, onzen Zaligmaker; Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis van de waarheid komen. 1Timotheüs 2:1 t/m 4

Bidden voor de overheid en mensen die in hoogheid gezeten zijn is goed. Maar ik denk dat we niet eindeloos moeten blijven bidden voor die mensen die in handel en wandel laten zien dat ze tot een ander koninkrijk behoren. Die energie kunnen we beter gebruiken om met elkaar en voor elkaar te bidden als broers en zussen. Denk bijvoorbeeld aan de vervolgde Kerk, en aan elkaar in Nederland.
De kerk van Jezus Christus moet wakker worden, opstaan en Jezus Christus over zich laten schijnen!
Daarom zegt Hij: Ontwaakt, gij, die slaapt, en staat op uit de doden; en Christus zal over u lichten. Efeze 5:14

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *