Het Hogepriesterlijk gebed. Johannes 17:13 en 14

Vandaag wil ik (opnieuw) Gods hart met jullie delen.
En in het bijzonder vanuit het hogepriesterlijkgebed.

Wat hebben we gezien in dat Gebed?
we hebben gezien dat Jezus NIET voor de wereld bad, maar voor de Zijnen. (opnieuw geboren gelovigen) Ook hebben we gezien dat we natuurlijk wel mogen bidden voor de mensen om ons heen die verloren lijken te gaan.
Jezus is in ons verheerlijkt! Zijn heerlijkheid wordt zichtbaar door ons heen. In ons hele leven, zijn wij gericht om Christus te verheerlijken, in alles wat we zijn en doen.
Jezus bidt voor ons en bewaard ons in deze wereld in de Naam van de Vader.
Omdat wij aan de Heere Jezus gegeven zijn door de Vader.

Nu gaan we verder Johannes 17:13
Maar nu kom Ik tot U, en spreek dit in de wereld, opdat zij Mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelven.

De Heere Jezus bid tot de Vader, zo dat zijn Discipelen de blijdschap van de Heere Jezus in zichzelf mogen hebben. Vervuld worden met die blijdschap.
We leren hier dat onze blijdschap zijn fundament (bron) vind in de Heere Jezus Christus.
De blijdschap van een christen is… Christus! Blijdschap in Christus is oneindig, net als Christus Zelf!
Wij mogen leren om onze blijdschap op te bouwen. Te leren Om ons ALTIJD te verblijden.

Voorts (verder), mijn broeders, verblijdt jullie in de Heere. Dezelfde dingen aan jullie te schrijven, is mij niet verdrietig, en het is jullie zeker.
Verblijdt jullie in de Heere te allen tijd; wederom (opnieuw) zeg ik: Verblijdt jullie.
Filippenzen 3:1 en 4:4

Dat de Heere Jezus dit in de wereld tot Zijn Vader bid, betekende voor zijn discipelen en betekend voor ons een grote voldoening en bemoediging om ons te verblijden (zelfs) in verdrukking.

We lezen verder:
Ik heb hun Uw woord gegeven; en de wereld heeft ze gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, gelijk als Ik van de wereld niet ben. Johannes 17:14

De Heere Jezus Christus heeft Zijn discipelen de woorden van de Vader gegeven, en de wereld heeft de Woorden van de Vader gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, gelijk Jezus Christus van de wereld niet is.

Dit klinkt ingewikkeld maar dat is het niet.
Daarvoor moeten we even terug naar Johannes 1:1 daar staat; In het begin was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.
We weten dat het Woord spreekt over de Heere Jezus Christus. Dat lezen we in de verdere kontest van Johannes 1

In Johannes 17 zegt de Heere Jezus dat Hij het woord van de Vader aan zijn discipelen gegeven heeft.
Eigenlijk zegt De Heere Jezus dat Hij Zichzelf aan Zijn discipelen gegeven heeft. Dat wordt pas echt goed duidelijk als de Heere Jezus Zichzelf geeft als een rantsoen voor velen (Mattheüs 20:28). Jezus Christus moest lijden en sterven ook voor Zijn discipelen. Hij heeft Zichzelf letterlijk voor hen gegeven.
En de Wereld heeft die Woorden (Jezus) gehaat, omdat die Woorden (Jezus) niet van de wereld zijn.
Jezus was wel in deze wereld, maar niet van deze wereld!

De (gesproken) woorden die de Heere Jezus aan Zijn discipelen heeft gegeven van de Vader, hebben de discipelen gelooft en aangenomen, daarom haat de wereld ook hen! Want die woorden zijn niet van deze wereld net zoals Jezus (die die woorden gesproken heeft) niet van deze wereld is.

Ook jij en ik als wij de woorden van God geloven en aangenomen hebben (Johannes 1:12) leven wel in deze wereld maar zijn niet van deze wereld. Dus worden wij ook door de wereld gehaat!
De wereld zijn die mensen die de woorden van Jezus niet geloven en niet aangenomen hebben.

We lezen verder:
Ik bid niet, dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart van de boze.
Johannes 17:14

Eigenlijk bid de Heere Jezus hier; Vader kom voor Uw vrienden op. Bewaar hen voor de vijandschap van deze wereld.
Alle mensen die de goedheid en het goede woord van Jezus Christus aannemen, aangenomen hebben, moeten de kwaadwilligen (mensen die hen kwaad willen doen) en de boze tong van de wereld verwachten. Vader bewaar hen, want ze lijden om Uw wil.

Voorwaar, voorwaar (met klem) zeg Ik jullie: Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer, noch een gezant meerder, dan die hem gezonden heeft. Johannes 13:16

Ik heet jullie niet meer dienstknechten; want de dienstknecht weet niet, wat zijn heer doet; maar Ik heb jullie vrienden genoemd; want al wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, dat heb Ik u bekend gemaakt. (zie ook Johannes 17:14)
Indien de wereld jullie haat, zo weet, dat zij Mij eerder dan jullie gehaat heeft.
Gedenk het woord, dat Ik jullie gezegd heb: Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook jullie vervolgen; indien zij Mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook jullie woorden bewaren. Maar al deze dingen zullen zij doen om Mijn Naam wil, omdat zij Hem niet kennen, Die Mij gezonden heeft.
Johannes 15:15,18, 20 en 21

Lieve website bezoekers, Jezus Christus belooft ons geen levensweg op rozen. Hij bereidde Zijn discipelen (en ons) voor op de haat van deze wereld…

MAAR!
Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, naaktheid, of gevaar, of zwaard? (Gelijk geschreven is: Want om Uwentwil worden wij de gansen (hele) dag gedood; wij zijn geacht als schapen voor de slachting.)
Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft.
Romeinen 8:35 t/m 37

… En vroeg aan Zijn Vader om ons te bewaren voor de boze.
Jezus Christus bid en pleit nog steeds voor jouw en mij bij Zijn Vader!

Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het, Die rechtvaardig maakt.
Wie is het, die verdoemt? Christus is het, Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook ter rechter (hand) van God is, Die ook voor ons bidt.
Romeinen 8:33 en 34

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *