Het Hogepriesterlijk gebed. Johannes 17:15 t/m 17

Vandaag wil ik (opnieuw) Gods hart met jullie delen.
En in het bijzonder vanuit het hogepriesterlijkgebed.

Wat hebben we gezien in dat Gebed?
we hebben gezien dat Jezus NIET voor de wereld bad, maar voor de Zijnen. (opnieuw geboren gelovigen) Ook hebben we gezien dat we natuurlijk wel mogen bidden voor de mensen om ons heen die verloren lijken te gaan.
Jezus is in ons verheerlijkt! Zijn heerlijkheid wordt zichtbaar door ons heen. In ons hele leven, zijn wij gericht om Christus te verheerlijken, in alles wat we zijn en doen.
Jezus bidt voor ons en bewaard ons in deze wereld in de Naam van de Vader.
Omdat wij aan de Heere Jezus gegeven zijn door de Vader.
Dat we ons ALIJD mogen verblijden.
De Heere Jezus heeft Zichzelf aan ons gegeven, zodat wij gerechtvaardigd mogen zijn door Hem.
Wij zijn NIET van deze wereld.
We zijn voorbereid door Jezus Zelf, op de haat van deze wereld.

We lezen nu verder Johannes 17:15; Ik bid niet, dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart van de boze.

De Heere Jezus bidt voor Zijn discipelen (voor ons) dat de Vader ons bewaart voor de boze.
Nee, het is niet zo dat als wij Jezus hebben aangenomen (Johannes 1:12) dat wij dan direct opgenomen worden in heerlijkheid. Om de eenvoudige reden dat het evangelie dan niet gepredikt kon worden! (Dan zou het offer van Jezus Christus waardeloos zijn)
God kon hen nog niet wegnemen, zij moesten ook (net als Jezus) eerst de taak de hen opgedragen was, in de wereld volbrengen.
En Hij zei tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle creaturen.
Markus 16:15
Zoals Jezus Christus letterlijk het kruis op Zich moest nemen moeten ook wij ons kruis opnemen en Jezus navolgen!
En Hij zei tot allen: Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochenen zichzelf, en neemt zijn kruis DAGELIJKS op, en volgt Mij. Lukas 9:23

…maar dat U hen bewaart van de boze.
Zodat ze niet door de duivel en de wereld omvergelopen zouden worden.
Niet vallen voor de vele misleidingen in deze wereld.

We lezen verder Johannes 17:16; Zij (de discipelen jij en ik) zijn niet van de wereld, gelijkerwijs Ik van de wereld niet ben.

Zoals Jezus Christus niet van deze wereld is, zo zijn zijn discipelen en jij en ik) ook niet van deze wereld! Maar wij zijn IN deze wereld zoals Jezus was!
Echte volgelingen van Jezus worden door de wereld veracht, de wereld heeft geen boodschap aan hen, omdat ze leven naar de wil van God! En GEEN gemeenschap hebben met de werken van de duisternis. Het is zelfs een voorecht dat echte christenen van de wereld verlost zijn. Hier in deze wereld is NIKS wat de echte christen bind. Zijn woonplaats is (nu al) in de hemelen. De ware christen is omkleed met Jezus Christus! Denk als Jezus Christus, handeld als Jezus Christus. Het is hun roeping om voor de wereld dood te zijn. Maar levend in en door en tot eer van Jezus Christus!

We lezen verder in Johannes 17:17; Heilig ze in Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.

Wat we hier lezen gaat zo verschrikkelijk diep! Wij kennen Gods Woord (de Bijbel) als de waarheid.
Maar zeker de Nederlandse Bijbel en helemaal de nieuwe vertalingen staan ver van de De Waarheid af! Om echt een zuiver beeld te krijgen van De Waarheid moeten we terug pakken naar de grondtalen, Hebreeuws en Grieks.

Want wat de Heere Jezus hier bidt tot Zijn Vader laat De Waarheid zien!
Jezus bid: “Heilig ze in Uw waarheid” welke waarheid is dat? Jezus geeft Zelf het antwoord: ”Uw Woord is de Waarheid!”
En wat hebben we gezien in Johannes 1: 1 en 2? Het Woord was in het begin, Het Woord was bij God, Het Woord was God!
Over wie hebben we het hier? Het Woord was God! Wie is dat Woord?
Lees je mee? En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als de Eniggeboren van de Vader), vol van genade en waarheid. Johannes 1:14

Dat Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond.
Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem gemaakt; en de wereld heeft Hem niet gekend.
Johannes 1:10
Dit was het *waarachtige Licht, Hetwelk verlicht een iegelijk mens, komende in de wereld.
Johannes 1:9

Dat Woord is de Heere Jezus Christus Zelf! O ja?
*Jezus dan sprak wederom / opnieuw tot hen, zeggende: Ik ben het licht van de wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.
Johannes 8:12

Oké, hier laat ik het even bij. Want je zal nu even stil zijn om deze waarheid tot je door te laten dringen. Jezus is God Zelf!

Nu terug naar de tekst, Jezus bid; Heilig ze in Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.
Jezus zegt hier, Heilig ze in mij, want ik ben de waarheid!
O Ja?
Jezus zei tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij. Johannes 14:6
Als jullie Mij gekend hadden, zo zouden jullie ook Mijn Vader gekend hebben; en van nu kennen jullie Hem, en hebt Hem gezien! Johannes 14:7 Wie zagen ze? Jezus!

Filippus zei tot Hem: Heere, toon ons den Vader, en het is ons genoeg. Johannes 14:8

Weet je, ook jij kan nu de vraag stellen oke, tot zover kan ik je volgen maar De Vader dan?
Vertel nu ook eens iets over de Vader, wie is de Vader? Dan begrijp ik het helemaal!

Jezus zei tot hem: Ben Ik zo lange tijd met jullie, en hebt jij Mij niet gekend, Filippus? Die Mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien; en hoe zeg jij: Toon ons de Vader (laat ons de Vader zien?)
Johannes 14:9

Dit is wat Jezus Zelf zegt! Ben je nu al zolang christen en geloof je al zolang in Mij (Jezus) en vraag je nog steeds wie is de Vader? Als je Mij hebt gezien heb je de Vader gezien!

Studie vanuit de grondtalen verduidelijken zo veel meer het God zijn van de Heere Jezus Christus!
Onder andere de Namen van God zijn voor God de Vader en de Heere Jezus Christus hetzelfde!
Het oude testament leert ons dat ALLEEN God aanbeden mocht worden, Jezus liet zich in zijn omwandeling op aarde aanbidden.
Als laatste nog een Bijbeltekst: En buiten allen twijfel, de verborgenheid van de godzaligheid is groot: God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de Geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.
1 Timotheüs 3:16

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *