Het Hogepriesterlijk gebed. Johannes 17:18 t/m 21

Vandaag wil ik (opnieuw) Gods hart met jullie delen.
En in het bijzonder vanuit het hogepriesterlijkgebed.

Wat hebben we gezien in dat Gebed?
we hebben gezien dat Jezus NIET voor de wereld bad, maar voor de Zijnen. (Opnieuw geboren gelovigen) Ook hebben we gezien dat we natuurlijk wel mogen bidden voor de mensen om ons heen die verloren lijken te gaan.
Jezus is in ons verheerlijkt! Zijn heerlijkheid wordt zichtbaar door ons heen. In ons hele leven, zijn wij gericht om Christus te verheerlijken, in alles wat we zijn en doen.
Jezus bidt voor ons en bewaard ons in deze wereld in de Naam van de Vader.
Omdat wij aan de Heere Jezus gegeven zijn door de Vader.
Dat we ons ALIJD mogen verblijden.
De Heere Jezus heeft Zichzelf aan ons gegeven, zodat wij gerechtvaardigd mogen zijn door Hem.
Wij zijn NIET van deze wereld.
We zijn voorbereid door Jezus Zelf, op de haat van deze wereld.
Dat wij ons kruis moeten opnemen en Hem navolgen.
Dat de Heere Jezus Zelf God is.

We lezen verder in Johannes 17:18.
Gelijkerwijs U Mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb Ik hen ook in de wereld gezonden.

Hier bid de Heere Jezus dat Hij door de Vader in de Wereld is gezonden. Dat lezen we ook in Johannes 3:16 en 17; Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk (iedereen) die in Hem gelooft, niet verderft, maar het eeuwige leven heeft.
Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden.

God heeft de Heere Jezus in de wereld gezonden om de mens door Hem te behouden!
Zo heeft de Heere Jezus Zijn Discipelen in de wereld gezonden om de mensen te behouden door het geloof in Jezus Christus!

De Discipelen leggen Gods Woorden uit ( de Thora en de lessen van de Heere Jezus), zodat de mensen het Woord horen, en het gaan geloven!
Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods. Romeinen 10:17

We lezen verder in Johannes 17:19.
En Ik (Jezus) heilige Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid.

De Heere Jezus wijde Zich volkomen aan Zijn taak. In het bijzonder dat Hij Zichzelf zonder enige smet zal opofferen aan God door de Geest. Alleen zo konden ook de Discipelen geheiligd worden tot hun taak om het evangelie te gaan verkondigen. Zij zijn geheiligd in en door de Heere Jezus zelf. De Waarheid.
Dit lezen wij in 1 Korinthe 6:11; En dit zijn jullie, sommigen; maar jullie zijn afgewassen, maar jullie zijn geheiligd, maar jullie zijn gerechtvaardigd, in de Naam van de Heere Jezus, en door den Geest van onze God;

We lezen verder in Johannes 17:20.
En Ik bid niet alleen voor dezen (discipelen), maar ook voor diegenen, die door hun woord in Mij geloven zullen.

Jezus zegt hier: Ik bid ook voor diegenen die door het woord van de discipelen in mij zijn gaan geloven.
Dit is zo een krachtige waarheid! Jezus bid voor jouw en mij!
Omdat jij en ik door het geloven van het woord van God (de Bijbel) Jezus hebben aangenomen als onze Redder en Verlosser! Johannes 1:12
En de Bijbel zijn de woorden van Jezus en Zijn discipelen die op schrift zijn gesteld.
Begrijp je deze waarheid? Zo krachtig!

Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; Opdat de mens van God volmaakt zij, tot alle goed werk volmaakt toegerust. 2 Timotheüs 3:16 en 17

Dit eerst wetende, dat geen profetie van de Schrift is van eigen uitlegging; Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil van mensen, maar de heilige mensen van God van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. 2Petrus 1:20 en 21

We lezen verder in Johannes 17:21.
Opdat zij allen een zijn, gelijkerwijs U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons een zijn; opdat de wereld gelooft, dat U Mij gezonden hebt.

Auw! Waar is het zo gruwelijk misgegaan? Lees deze tekst nu nog eens goed door.
Opdat zij (De profeten, Discipelen, gelovigen) ALLEN (allemaal) een zijn… En niet zomaar een, nee, een zijn zoals de Vader en de Heere Jezus een zijn! Dit is een moment om heel erg verdrietig te zijn.
Om te moeten belijden, Wij (De profeten, Discipelen, gelovigen) zijn helemaal niet een!
Sterker nog, als er een geloof verdeeld is, is dat wel het `christelijke` geloof!

Het aantal christenen op de wereld wordt geschat op ongeveer 2,4 miljard, waarvan 50% rooms-katholiek is. Ongeveer 37% is protestants of anglicaans. 12% is oosters-orthodox, terwijl 1% de leer van de Jehova’s getuigen aanhangt.

Het Center for the Study of Global Christianity (CSGC) stelt dat er over de hele wereld zo’n 41.000 Christelijke kerkgenootschappen en organisaties bestaan.

Zet dit nu eens naast het Bijbelse feit over de eenheid zoals Jezus Christus en de Vader een zijn.
Een lichaam is het, en een Geest, gelijkerwijs jullie ook geroepen zijn tot een hoop van jullie roeping;
Een Heere, een geloof, een doop, Een God en Vader van allen, Die daar is boven allen, en door allen, en in u allen. Efeze 4 t/m 6

Totdat wij allemaal zullen komen tot de ENIGEHEID VAN HET GELOOF en de kennis van de Zoon van God, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte van de volheid van Christus;
Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met allen wind van leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om listiglijk tot dwaling te brengen; Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in Hem, Die het Hoofd is, namelijk Christus; Uit Welken het gehele lichaam bekwaam samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde, door alle voegsels der toebrenging, naar de werking van een iegelijk deel in zijn maat, de wasdom (groei) van het lichaam bekomt, zichzelf opbouwende in de liefde.
Efeze 4:13 t/m 16

Zie je hoe het hart van de Heere Jezus zich uitstrekt naar eenheid onder Zijn volgelingen, gelovigen, zo een als Hij en de Vader een zijn. Dus echt een!

Dat is waar wij op gefocust moeten zijn, op onze eenheid met elkaar als broeders en zussen, een Heere, een geloof en een doop. Naar de schriften!

Waarom?
Omdat dit het hart van God is, de wil van Jezus Christus!

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *