Het Hogepriesterlijk gebed. Johannes 17:20 en 21

Vandaag wil ik (opnieuw) Gods hart met jullie delen.
En in het bijzonder vanuit het hogepriesterlijkgebed.

Wat hebben we gezien in dat Gebed?
we hebben gezien dat Jezus NIET voor de wereld bad, maar voor de Zijnen. (opnieuw geboren gelovigen) Ook hebben we gezien dat we natuurlijk wel mogen bidden voor de mensen om ons heen die verloren lijken te gaan.
Jezus is in ons verheerlijkt! Zijn heerlijkheid wordt zichtbaar door ons heen. In ons hele leven, zijn wij gericht om Christus te verheerlijken, in alles wat we zijn en doen.
Jezus bidt voor ons en bewaard ons in deze wereld in de Naam van de Vader.
Omdat wij aan de Heere Jezus gegeven zijn door de Vader.
Dat we ons ALIJD mogen verblijden.
De Heere Jezus heeft Zichzelf aan ons gegeven, zodat wij gerechtvaardigd mogen zijn door Hem.
Wij zijn NIET van deze wereld.
We zijn voorbereid door Jezus Zelf, op de haat van deze wereld.
Dat wij ons kruis moeten opnemen en Hem navolgen.
Dat de Heere Jezus Zelf God is.
Dat de Heere Jezus door de Vader in de wereld gezonden is.
Wij worden geheiligd in (DE) Waarheid, Door het geloof in de Heere Jezus en het leven vanuit Gods Woord.
Dat de gelovigen een zijn zoals de Vader en de Zoon een zijn.

We lezen verder in Johannes 17:20.
En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen, die door hun woord in Mij geloven zullen.

Wat een heerlijke waarheid lezen we in dit vers!
De Heere Jezus bidt niet alleen voor zijn discipelen, maar voor iedereen die door het horen van Gods Woord geloven zullen!
En hier geeft God ons een sleutel waarmee wij in Zijn raad mogen kijken.
We gaan even terug naar Johannes 17:9
Ik bid voor hen; Ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen, die Gij Mij gegeven hebt, want zij zijn Uw.

De Heere Jezus bid voor diegenen die van de Vader aan Hem gegeven zijn. Omdat die van de Vader Zelf zijn.
Wie zijn diegenen die van de Vader aan de Heere Jezus gegeven zijn?
Dat zijn iedereen die door het horen van het Woord geloven zullen!

Dat ben jij en ik, die geloven in de Heere Jezus en Zijn Woord!
Daarom is het spreken over de Heere Jezus en Zijn Woord zo belangrijk! Dan kunnen de hoorders die jouw woorden horen gaan geloven! Omdat jij woorden spreekt vanuit het Woord, over het Woord!
Vanuit het Woord (Bijbel) over de Heere Jezus, die onze Redder en Verlosser is!

MET ANDERE WOORDEN: IEDEREEN KAN ZALIG (behouden) WORDEN!
Waarom? Omdat dit de wil van God is!

De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig (geduldig) over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen.
2Petrus 3:9

Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen.
1Timotheüs 2:4
Hier stoppen al jouw tegenwerpingen om God de schuld te geven van het verloren gaan van mensen.
Mensen gaan verloren tegen de wil van God in, omdat de mensen ZELF NIET geloven!

NEE!, de uitverkiezing leer, is geen Bijbel onderbouwde leerstelling. Het is een leerstelling van mensen die zichzelf willen vrijstellen van hun verantwoordelijkheid van het komen tot Christus!

We lezen verder in Johannes 17:21
Opdat zij (de gelovigen) allen een zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons een zijn; opdat de wereld gelooft, dat U Mij gezonden hebt.

Dat een zijn van de gelovigen, zoals de Vader en de Zoon een zijn heb ik behandeld in
Johannes 17:11

Maar waarom is het voor de Heere Jezus zo belangrijk dat wij als gelovigen een zijn?
OPDAT DE WERELD GELOOFT, DAT DE HEERE JEZUS VAN DE VADER GEZONDEN IS!

HALLO! Begrijp je nu ook waarom het zo verdrietig is dat de gelovigen uitermate verdeeld zijn?
Omdat de wereld nu NIET gelooft, dat de Heere Jezus van de Vader gezonden is!

En dat is een sta in de weg, voor de wil van God, dat zij ALLEN tot bekering komen.
Dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen.
(2Petrus 3:9 en 1Timotheüs 2:4)

Nee het ligt NIET aan God, nee het is NIET een uitverkiezing van God…
… HET ZIJN DE GELOVIGEN ZELF! ….

Nee natuurlijk willen wij dit niet horen, maar Gods Woord zegt het Zelf! Gods Woord legt Zelf de vinger op de zere plek!

Gods Woord spreekt ons overduidelijk over een eenheid!
Een lichaam is het, en een Geest, gelijkerwijs jij ook geroepen bent tot een hoop van je roeping; Een Heere, een geloof, een doop, Een God en Vader van allen, Die daar is boven allen, en door allen, en in u allen.
Efeze 4:4 t/m 7

Hier is geen woord Spaans bij! Een lichaam, een Geest, een hoop, een Heere, een geloof, een doop, een God en Vader. In en door Jullie allemaal.

Natuurlijk kunnen wij honderd redenen verzinnen om ons te verdedigen met al onze ja-maar.
Maar daar heeft Gods Woord geen boodschap aan! Gods Woord is ons gegeven van God Zelf en dat is onze Toetsteen! Niet de allerlei winden van leer.

Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met allen wind van leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om listiglijk tot dwaling te brengen; Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen (groeien) in Hem, Die het Hoofd is, namelijk Christus;
Uit Welken het gehele lichaam bekwaam samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde, door alle voegselen van toebrenging, naar de werking van een iegelijk deel in zijn maat, de wasdom (groei) van het lichaam stimuleert, tot opbouw in de liefde in zich zelf.
Efeze 4:14 t/m 16

Volgende keer: Johannes 17:22

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *