Het Hogepriesterlijk gebed. Johannes 17:22 en 23

Vandaag wil ik (opnieuw) Gods hart met jullie delen.
En in het bijzonder vanuit het hogepriesterlijkgebed.

Wat hebben we gezien in dat Gebed?
We hebben gezien dat Jezus NIET voor de wereld bad, maar voor de Zijnen. (wederomgeboren gelovigen)
Ook hebben we gezien dat we natuurlijk wel mogen bidden voor de mensen om ons heen die verloren lijken te gaan.
Jezus is in ons verheerlijkt! Zijn heerlijkheid wordt zichtbaar door ons heen. In ons hele leven, zijn wij gericht om Christus te verheerlijken, in alles wat we zijn en doen.
Jezus bidt voor ons en bewaard ons in deze wereld in de Naam van de Vader.
Omdat wij aan de Heere Jezus gegeven zijn door de Vader.
Dat we ons ALIJD mogen verblijden.
De Heere Jezus heeft Zichzelf aan ons gegeven, zodat wij gerechtvaardigd mogen zijn door Hem.
Wij zijn NIET van deze wereld.
We zijn voorbereid door Jezus Zelf, op de haat van deze wereld.
Dat wij ons kruis moeten opnemen en Hem navolgen.
Dat de Heere Jezus Zelf God is.
Dat de Heere Jezus door de Vader in de wereld gezonden is.
Wij worden geheiligd in (DE) Waarheid, Door het geloof in de Heere Jezus en het leven vanuit Gods Woord.
Dat de gelovigen een zijn zoals de Vader en de Zoon een zijn.
Jezus bid voor hen die het Woord geloven.
Dat diegenen van de Vader aan Jezus gegeven zijn die het Woord horen en geloven.
Dat wij als gelovigen zelf verantwoordelijk zijn dat de wereld niet gelooft dat Jezus van de Vader gezonden is, omdat wij niet een zijn.

We lezen verder: Johannes 17:22 en 23
En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die U Mij gegeven hebt; opdat zij een zijn, gelijk als Wij Een zijn; Ik in hen, en U in Mij; opdat zij volmaakt zijn in een, en opdat de wereld bekent, dat U Mij gezonden hebt, en hen liefgehad hebt, gelijk U Mij liefgehad hebt.

Jezus heeft zijn discipelen (ons) de heerlijkheid gegeven, die de Vader aan Jezus gegeven heeft.
Welke heerlijkheid is dat?
1- Dat is de heerlijkheid om van God gezonden te zijn in deze wereld, om de troon van het
koninkrijk van God onder hen op te richten.
Mattheüs 28:18 t/m 20 En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in de Naam van De Vaders, en De Zoon, en De Heiligen Geest; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. En ziet, Ik ben met jullie al de dagen tot de voleinding van de wereld. Amen.

Jezus is alle macht gegeven in de hemel en op aarde, en in de autoriteit van Jezus worden de discipelen (en ook wij) uitgezonden in deze wereld. In Jezus Naam hebben ook wij alle macht op deze aarde!
En Jezus zei tot hem: Zo jij kan geloven, ALLE dingen zijn mogelijk diegenen, die gelooft.
Markus 9:23
Indien jij in Mij blijft, en Mijn woorden in jouw blijven, zo wat jij wilt, zal jij begeren, en het zal jouw geschieden. Johannes 15:7
Waarom?
Doch Jezus, hen aanziende, zei: Bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God; want alle dingen zijn mogelijk bij God. Markus 10:27
Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Lukas 1:37

God gaf de mens in Genesis 1:26 ALLE macht over de aarde.
En God zei: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, EN OVER DE GEHELE AARDE, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.

Bij de zondeval heeft de mens deze macht aan slang / de duivel gegeven.
Maar door het offer van de Heere Jezus Christus (waar de kop van de slang vernietigd is) is deze macht terug in de handen van God. En hebben de gelovigen weer de heerschappij op deze aarde in de autoriteit van Jezus Christus, en dat ontvangen wij door te geloven!

2- Of: Die gaven die algemeen aan alle gelovigen geschonken worden.
De heerlijkheid van het behoren tot het verbond met de Vader, was de heerlijkheid die de Vader aan de verlosser schonk en heeft die bevestigd aan de verlosten!
Hebreeën 10:19 t/m 22 Omdat wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben, om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, Op een versen en levenden weg, welken Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is, door Zijn vlees; En Omdat wij hebben een grote Priester over het huis van God; Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid van het geloof, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, en het lichaam gewassen zijnde met rein water.

Deze heerlijkheid heeft Hij ons gegeven opdat wij een zouden zijn zoals de Vaderen de Zoon een zijn.

Dan lezen we verder in Johannes 17:22 en 23
…opdat zij volmaakt zijn in een, en opdat de wereld bekent, dat U Mij gezonden hebt, en hen liefgehad hebt, gelijk U Mij liefgehad hebt.

We hebben in de vorige post gezien dat wij een horen te zijn opdat de wereld ziet en bekent dat Jezus van de Vader gezonden is. En hier lezen we nog iets meer namelijk, dat de wereld dan ziet dat Jezus hen heeft liefgehad, gelijk de Vader Hem heeft liefgehad.

Opnieuw weer een vinger op de zere plek! Omdat wij zo mateloos verdeeld zijn ziet de wereld niet dat Jezus hen liefgehad heeft zoals de Vader Jezus liefgehad heeft.
Wij moeten ons schamen!

Wij zelf staan het evangelie, de blijde boodschap zo in de weg! En dat omdat wij zo egocentrisch zijn, wij willen niet gehoorzaam zijn aan de woorden van God, wij vullen zelf wel in wat goed en kwaad is.
Wij denken het beter te weten dan de leefregels uit Gods Woord.

Jesaja 59:1 en 2 Ziet, de hand des HEEREN is niet verkort, dat zij niet zou kunnen verlossen; en Zijn oor is niet zwaar geworden, dat het niet zou kunnen horen.
Maar jouw ongerechtigheden maken een scheiding tussen jouw en tussen jouw God, en jouw zonden verbergt het aangezicht van jouw, dat Hij niet hoort.

Aan deze waarheid mogen wij niet voorbij gaan, en het moet gezegd worden.
Maar gelukkig stop het daar niet bij. Want;
Indien wij onze zonden (ongehoorzaamheid) belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeeft, en ons reinigt van alle ongerechtigheid. 1 Johannes 1:9

Mijn kindekens, ik schrijf jullie deze dingen, opdat jullie niet zondigen. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige;
En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. 1 Johannes 2:1 en 2

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *