Het Hogepriesterlijk gebed. Johannes 17:24

Vandaag wil ik (opnieuw) Gods hart met jullie delen.
En in het bijzonder vanuit het hogepriesterlijkgebed.

Wat hebben we gezien in dat Gebed?
We hebben gezien dat Jezus NIET voor de wereld bad, maar voor de Zijnen. (opnieuw geboren gelovigen)
Ook hebben we gezien dat we natuurlijk wel mogen bidden voor de mensen om ons heen die verloren lijken te gaan.
Jezus is in ons verheerlijkt! Zijn heerlijkheid wordt zichtbaar door ons heen. In ons hele leven, zijn wij gericht om Christus te verheerlijken, in alles wat we zijn en doen.
Jezus bidt voor ons en bewaard ons in deze wereld in de Naam van de Vader.
Omdat wij aan de Heere Jezus gegeven zijn door de Vader.
Dat we ons ALIJD mogen verblijden.
De Heere Jezus heeft Zichzelf aan ons gegeven, zodat wij gerechtvaardigd mogen zijn door Hem.
Wij zijn NIET van deze wereld.
We zijn voorbereid door Jezus Zelf, op de haat van deze wereld.
Dat wij ons kruis moeten opnemen en Hem navolgen.
Dat de Heere Jezus Zelf God is.
Dat de Heere Jezus door de Vader in de wereld gezonden is.
Wij worden geheiligd in (DE) Waarheid, Door het geloof in de Heere Jezus en het leven vanuit Gods Woord.
Dat de gelovigen een zijn zoals de Vader en de Zoon een zijn.
Jezus bid voor hen die het Woord geloven.
Dat diegenen van de Vader aan Jezus gegeven zijn die het Woord horen en geloven.
Dat wij als gelovigen zelf verantwoordelijk zijn dat de wereld niet gelooft dat Jezus van de Vader gezonden is, omdat wij niet een zijn.
We hebben gezien dat God ons de heerlijkheid van Jezus heeft gegeven om van God gezonden te zijn in deze wereld, om de troon van het koninkrijk van God onder hen op te richten.
Dat die heerlijkheid van Jezus ook inhoud de gaven die algemeen aan alle gelovigen geschonken worden.

We lezen verder in: Johannes 17:24
Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die U Mij gegeven hebt; opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen (aandachtig bekijken), die U Mij gegeven hebt; want U hebt Mij liefgehad, voor de grondlegging van de wereld.

Jezus wil, dat waar Hij is, ook iedereen is die de Vader aan Hem gegeven heeft.
Dit staat in context met een Joods huwelijk. Waar de vader van de bruidegom alles in huis in orde maakt, en daarna zijn zoon (de bruidegom) om zijn bruid stuurt, om daar in dat huis te komen wonen.
Dit staat in context met Johannes 14:2 en 3
In het huis van Mijn Vader zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het jouw (de bruid / gemeente van Jezus Christus) gezegd hebben; Ik ga heen om jullie plaats te bereiden.
En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en jouw plaats zal bereid hebben, zo kom Ik weder (terug) en zal jouw tot Mij nemen, opdat jij ook zijn mag, waar Ik ben.

Jezus wil dat Zijn bruid, alle ware gelovigen, bij Hem zijn in het Vaderhuis.
Waarom?
opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen (aandachtig bekijken), die U Mij gegeven hebt.

Om die reden dat Zijn gemeente Zijn heerlijkheid mag aanschouwen (aandachtig bekijken), die de Vader aan Jezus gegeven heeft.
Wat is nu Zijn heerlijkheid die de gemeente aandachtig mag bekijken?
De heerlijkheid van de Verlosser (Jezus) is de *luister van de Hemel

* luister (zn): aanzien, eer, glorie, praal, pracht, rijkheid, roem, voortreffelijkheid, weelde, flonkering, glans, gloor, schittering, straling.

Het aandachtig bekijken van het Lam in het licht van het Nieuwe Jeruzalem.
Openbaring 21:23 en 24
En de stad behoeft de zon en de maan niet, dat zij in dezelve zouden schijnen; want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht, en het Lam is haar Kaars.
En de volken, die zalig worden, zullen in haar licht wandelen; en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer in dezelve.

God laat daar (in het Vaderhuis) Zijn heerlijkheid zien, zoals Hij hier door de Heere Jezus Christus Zijn genade laat zien.

Dit staat ook in context met openbaring 5:6
En ik zag, en ziet, in het midden van den troon, en van de vier dieren, en in het midden van de ouderlingen, *een Lam, staande als geslacht, hebbende zeven hoornen, en zeven ogen; dewelke zijn de zeven geesten Gods, die uitgezonden zijn in alle landen.

*een Lam, staande als geslacht; wijst op het verlossingswerk van de Heere Jezus Christus.

Wij zien de heerlijkheid van de Heere Jezus Christus, waar Hij met eer en heerlijkheid is gekroond.
Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die een weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor allen den dood smaken zou. Hebreeën 2:9

Kort gezegd: Wij zien onze Heere Jezus Christus in de volmaakte hemel, met eer en heerlijkheid gekroond, met het verlossingswerk als middelpunt van Zijn verheerlijking!

…want U hebt Mij liefgehad, voor de grondlegging van de wereld.

1- De Heere Jezus verwachtte die heerlijkheid Zelf, dat De Vader Hem die Heerlijkheid zou geven, omdat De Vader Hem heeft liefgehad.
2- De Heere Jezus verwachtte dat degenen die Hem waren gegeven, bij Hem zouden zijn om in Zijn heerlijkheid te delen: “U hebt Mij liefgehad en hen (Zijn gemeente) in Mij. En U kunt mij niets ontzeggen wat Ik voor hen vraag”.

Opnieuw weer een prachtig beeld dat de Vader en de Heere Jezus een zijn.
Ze hebben allebei dezelfde liefde!

God de Vader had de Heere Jezus liefgehad van voor de grondlegging van de wereld.

De Heere Jezus heeft Zijn bruid (Zijn gemeente) zo lief, dat Hij wil dat zij daar zijn waar Hij is, en zij de heerlijkheid van Hem aandachtig mogen bekijken.
De Vader plaatst de Heere Jezus in Zijn heerlijkheid en geeft alles aan Hem over!

God, voortijds veel maal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon;
Welken Hij gesteld heeft tot EEN ERFGENAAM VAN ALLES, door Welken Hij ook de wereld gemaakt heeft; Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel (beeld) van Zijn heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord van Zijn kracht, nadat Hij de reinigmaking onzer zonden door Zichzelf te weeg gebracht heeft, is gezeten `aan de rechter hand` moet zijn ter rechter Majesteit in de hoogste hemelen; Zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als Hij uitnemender Naam boven hen geërfd heeft.

Maar tot de Zoon zegt Hij: UW troon, o GOD, is in alle eeuwigheid; de scepter van Uw koninkrijk is een rechte scepter. Hebreeën 1:8

De enige waarheid = Jezus heeft jouw vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *