Het Hogepriesterlijk gebed. Johannes 17:25

Vandaag wil ik (opnieuw) Gods hart met jullie delen.
En in het bijzonder vanuit het hogepriesterlijkgebed.

Wat hebben we gezien in dat Gebed?
We hebben gezien dat Jezus NIET voor de wereld bad, maar voor de Zijnen. (opnieuw geboren gelovigen)
Ook hebben we gezien dat we natuurlijk wel mogen bidden voor de mensen om ons heen die verloren lijken te gaan.
Jezus is in ons verheerlijkt! Zijn heerlijkheid wordt zichtbaar door ons heen. In ons hele leven, zijn wij gericht om Christus te verheerlijken, in alles wat we zijn en doen.
Jezus bidt voor ons en bewaard ons in deze wereld in de Naam van de Vader.
Omdat wij aan de Heere Jezus gegeven zijn door de Vader.
Dat we ons ALIJD mogen verblijden.
De Heere Jezus heeft Zichzelf aan ons gegeven, zodat wij gerechtvaardigd mogen zijn door Hem.
Wij zijn NIET van deze wereld.
We zijn voorbereid door Jezus Zelf, op de haat van deze wereld.
Dat wij ons kruis moeten opnemen en Hem navolgen.
Dat de Heere Jezus Zelf God is.
Dat de Heere Jezus door de Vader in de wereld gezonden is.
Wij worden geheiligd in (DE) Waarheid, Door het geloof in de Heere Jezus en het leven vanuit Gods Woord.
Dat de gelovigen een zijn zoals de Vader en de Zoon een zijn.
Jezus bid voor hen die het Woord geloven.
Dat diegenen van de Vader aan Jezus gegeven zijn die het Woord horen en geloven.
Dat wij als gelovigen zelf verantwoordelijk zijn dat de wereld niet gelooft dat Jezus van de Vader gezonden is, omdat wij niet een zijn.
We hebben gezien dat God ons de heerlijkheid van Jezus heeft gegeven om van God gezonden te zijn in deze wereld, om de troon van het koninkrijk van God onder hen op te richten.
Dat die heerlijkheid van Jezus ook inhoud de gaven die algemeen aan alle gelovigen geschonken worden.
Jezus wil, dat waar Hij is, ook iedereen is die de Vader aan Hem gegeven heeft.
De heerlijkheid van de Verlosser (Jezus) is de *luister van de Hemel
* luister (zn): aanzien, eer, glorie, praal, pracht, rijkheid, roem, voortreffelijkheid, weelde, flonkering, glans, gloor, schittering, straling.

We lezen verder: Johannes 17:25
Rechtvaardige Vader, de wereld heeft U niet gekend; maar Ik heb U gekend, en dezen hebben bekend, dat Gij Mij gezonden hebt.

Jezus noemt Zijn Vader Rechtvaardig.
Punt van aandacht!: toen Jezus bad voor de heiligmaking van de Discipelen bad Hij: Heilige Vader, nu Hij bid of zij verheerlijkt mogen worden, noemt Hij Hem, Rechtvaardige Vader.
God laat Zich zien in het oude Verbond als rechtvaardig.
Hij is de Rotssteen, Wiens werk volkomen is; want al Zijn wegen zijn gerichte. God is waarheid, en is geen onrecht; rechtvaardig en recht is Hij. Deuteronomium 32:4

Nu in het Nieuwe verbond kunnen wij alleen voor God verschijnen in en door de Heere Jezus Christus, Hij is onze Rechtvaardigmaking! Door Hem staan wij rechtvaardig voor God.
Want Die, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem. 2 Korinthe 5:21
…De wereld kent God niet en heeft Hem nooit gekend! Waarom is dat?
Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, en in zonde (ongehoorzaamheid) heeft mij mijn moeder ontvangen. Psalm 51:7
David spreekt in psalm 139:14 en 15; Ik loof U, omdat ik op een heel vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken! ook weet het mijn ziel zeer wel.
Mijn gebeente was voor U niet verholen (verborgen), als ik in het verborgene gemaakt ben, en als een borduursel gewrocht ben, in de nederste delen der aarde.

David spreekt over een borduursel dat *gewrocht is.
*Gewrocht: Creatie, maaksel, kunstwerk.

En toch zegt Hij hier dat zijn moeder hem in zonden ontvangen heeft. De zonden waren in dat borduursel vervlochten. Wij worden in de wereld gebracht (geboren) met een verdorven natuur, ellendig ontaard van zijn oorspronkelijke zuiverheid en rechtheid. Dat is wat wij `erfzonde` noemen.
Omdat zij zo oud is als onze oorsprong (schepping en zondeval). En omdat zij de oorsprong is van al onze werkelijke zonden. Zij is de neiging om van God af te vallen.

Onbekendheid met God overdekt de mensenwereld. Dat is de duisternis waarin de wereld verkeerd!

…Maar Ik heb U gekend.
Jezus Christus kende de Vader zoals niemand anders dat deed en daarom kwam Hij vol vertrouwen in het Gebed tot Hem. En Hij (Jezus Christus) is onze enige pleitgrond om verheerlijkt te worden met Hem. Niks uit ons zelf maar alles uit Hem. Wij zijn onwaardig, maar Hij is waardig!
En in en door Hem zijn wij waardig.

…En dezen hebben bekend dat U Mij gezonden hebt.
De Discipelen hebben beleden dat Jezus de Zoon van God is. Dat Jezus gezonden is door / van de Vader! En door die belijdenis zijn zij onderscheiden van de ongelovige wereld.

Jezus Christus kennen en in Hem te geloven te midden van een wereld die in onkunde en ongelovigheid volhardt zal zeker met onderscheidende heerlijkheid bekroond worden.
Ook wij mogen de Heere Jezus Christus kennen als van de Vader gezonden.
Hierdoor hebben zij (de Discipelen) en wij (echte gelovigen) deel aan het kennen van De Vader
In de Heere Jezus Christus!

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *