Het Hogepriesterlijk gebed. Johannes 17:26 (slot)

Vandaag wil ik (opnieuw) Gods hart met jullie delen.
En in het bijzonder vanuit het hogepriesterlijkgebed.
Dit zal de laatste studie zijn over het hogepriesterlijk gebed.

Wat hebben we gezien in dat Gebed?
We hebben gezien dat Jezus NIET voor de wereld bad, maar voor de Zijnen. (opnieuw geboren gelovigen)
Ook hebben we gezien dat we natuurlijk wel mogen bidden voor de mensen om ons heen die verloren lijken te gaan.
Jezus is in ons verheerlijkt! Zijn heerlijkheid wordt zichtbaar door ons heen. In ons hele leven, zijn wij gericht om Christus te verheerlijken, in alles wat we zijn en doen.
Jezus bidt voor ons en bewaard ons in deze wereld in de Naam van de Vader.
Omdat wij aan de Heere Jezus gegeven zijn door de Vader.
Dat we ons ALIJD mogen verblijden.
De Heere Jezus heeft Zichzelf aan ons gegeven, zodat wij gerechtvaardigd mogen zijn door Hem.
Wij zijn NIET van deze wereld.
We zijn voorbereid door Jezus Zelf, op de haat van deze wereld.
Dat wij ons kruis moeten opnemen en Hem navolgen.
Dat de Heere Jezus Zelf God is.
Dat de Heere Jezus door de Vader in de wereld gezonden is.
Wij worden geheiligd in (DE) Waarheid, Door het geloof in de Heere Jezus en het leven vanuit Gods Woord.
Dat de gelovigen een zijn zoals de Vader en de Zoon een zijn.
Jezus bid voor hen die het Woord geloven.
Dat diegenen van de Vader aan Jezus gegeven zijn die het Woord horen en geloven.
Dat wij als gelovigen zelf verantwoordelijk zijn dat de wereld niet gelooft dat Jezus van de Vader gezonden is, omdat wij niet een zijn.
We hebben gezien dat God ons de heerlijkheid van Jezus heeft gegeven om van God gezonden te zijn in deze wereld, om de troon van het koninkrijk van God onder hen op te richten.
Dat die heerlijkheid van Jezus ook inhoud de gaven die algemeen aan alle gelovigen geschonken worden.
Jezus wil, dat waar Hij is, ook iedereen is die de Vader aan Hem gegeven heeft.
De heerlijkheid van de Verlosser (Jezus) is de *luister van de Hemel
* luister (zn): aanzien, eer, glorie, praal, pracht, rijkheid, roem, voortreffelijkheid, weelde, flonkering, glans, gloor, schittering, straling.
God laat Zich zien in het oude Verbond als rechtvaardig.
Hij (Jezus Christus) is onze enige pleitgrond om verheerlijkt te worden met Hem.
Door onze belijdenis dat Jezus de Zoon van God is en van de Vader gezonden onderscheiden wij ons van deze wereld.

We lezen verder in Johannes 17:26 En Ik heb hun Uw Naam bekend gemaakt, en zal Hem bekend maken; opdat de liefde, waarmede Gij Mij liefgehad hebt, in hen zij, en Ik in hen.

En Ik (Jezus) heb hun (de discipelen) Uw Naam (van De Vader) bekend gemaakt, en zal Hem bekend maken;…
De Heere Jezus heeft de discipelen maar ook jouw en mij de Vader doen leren kennen.

En buiten allen twijfel, de verborgenheid van de godzaligheid is groot: God is geopenbaard (gezien) in het vlees, is gerechtvaardigd in den Geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. 1 Timotheüs 3:16
In het begin was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.
En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd (aandachtig bekeken), een heerlijkheid als van de Eniggeboren van den Vader), vol van genade en waarheid.
Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in den schoot van de Vaders is, Die heeft Hem ons verklaard. Johannes 1:1, 14 en 18

Jezus Christus heeft ons de Vader verklaard. Wij hebben door Hem de Vader mogen leren kennen!
Ik en de Vader zijn een. Johannes 10:30
Filippus zei tot Hem: Heere, toon ons de Vader, en het is ons genoeg.
Jezus zei tot hem: Ben Ik zo langen tijd met jullie, en hebt jij Mij niet gekend, Filippus? Die Mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien; en hoe zeg jij: Toon ons de Vader?
Geloof jij niet, dat Ik in de Vader ben, en de Vader in Mij is? De woorden, die Ik tot jullie spreek, spreek Ik van Mijzelf niet, maar de Vader, Die in Mij blijft, Die zelf doet de werken.
Johannes 14:8 t/m 10

KEN JIJ DE VADER NU?

…Opdat de liefde, waarmee U Mij liefgehad hebt, in hen zij, en Ik in hen.

Wat een heerlijk afsluiter voor deze studie!
De Heere Jezus heeft ons de Vader doen leren kennen opdat de liefde van de Vader, die Hij voor Jezus had, ook in zijn discipelen en in ons is!

Dat betekend niet minder dan dat jij en ik zonen en dochters van de Vader zijn, door het geloof in de Heere Jezus Christus!

Want het schepsel, als met opgestoken hoofd, verwacht de openbaring van de kinderen van God.
Romeinen 8:19

Daarom gaat uit het midden van hen, en scheidt u af, zegt de Heere, en raakt niet aan hetgeen onrein is, en Ik zal jullie aannemen.
En Ik zal jullie tot een Vader zijn, en jullie zullen Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heere, de Almachtige. 2Korinthe 6:7 en 18

WAAROM KINDEREN ZIJN VAN DE VADER?
Opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, jullie geeft de Geest van wijsheid en van de openbaring in Zijn kennis; Namelijk verlichte ogen van jullie verstand, opdat jullie mogen weten, welke de hoop van Zijn roeping is, en welke de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen; En welke de uitnemende grootheid van Zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de werking van de sterkte Zijner macht, Die Hij gewrocht (gewerkt) heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt; en heeft Hem gezet tot Zijn rechter `hand` in de hemel;
Ver boven alle overheid, en macht, en kracht, en heerschappij, en alle naam, die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende; En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem de Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen;
Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Diegenen, Die alles in allen vervult.
Efeze 1:17 t/m 23

AMEN!

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *