De relatie tussen man en vrouw in het huwelijk volgens Bijbels perspectief (slot)

We willen deze studie afsluiten om in te gaan op de vraag, De relatie tussen man en vrouw in het huwelijk volgens Bijbels perspectief.

We lezen hierover in Efeze.
Gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan den Heere;
Want de man is het hoofd van de vrouw, gelijk ook Christus het Hoofd der Gemeente is; en Hij is de Behouder van het lichaam.
Daarom, gelijk de Gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen aan haar eigen mannen in alles.
Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad heeft, en Zichzelf voor haar heeft overgegeven;
Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het Woord;
Opdat Hij haar Zichzelven heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk.
Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw liefheeft, die heeft zichzelven lief.
Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het, en onderhoudt het, gelijkerwijs ook de Heere de Gemeente.
Want wij zijn leden van Zijn lichaams, van Zijn vlees en van Zijn benen.
Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen; en zij twee zullen tot een vlees wezen.
Deze verborgenheid is groot; doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de Gemeente.
Zo dan ook jullie, ieder in het bijzonder, een iegelijk heeft zijn eigen vrouw, alzo lief als zichzelven; en de vrouw zie, dat zij respect heeft voor haar man. Efeze 5:22 t/m 33

De onderdanigheid van de vrouw aan de man, betekend dat de vrouw haar man de ruimte geeft om het gezin te sturen in praktisch en geestelijk opzicht.
De vrouw respecteerd haar man, en ondersteund hem.
Tegen de man wordt gezegt dat hij zijn eigen vrouw lief heeft, zo lief, als Christus Zijn gemeente. Dit houd in dat de man zijn vrouw onvoorwaardelijk lief heeft en zichzelf voledig geeft aan zijn vrouw. Andere vertalingen (HSV en KJ) zeggen dat de man zijn eigen vrouw MOET liefhebben.
Efeze 5:28. Dit heeft te maken met het verbond wat je bent aangegaan, emotie`s laten zich niet dwingen, maar akties wel. De essentie van het huwelijk is dat het een verbond, een verplichting, een belofte van liefde in de toekomst is. Je doet daden van liefde ook al ontbreekt het gevoel! Liefde is geen gevoel, het is een daad van je wil!
Als je gehoorzaam blijft aan Gods Woord hierin dan zal Gods zegen over jouw huwelijk zijn!

Gij vrouwen, zijt uw eigen mannen onderdanig, gelijk je de Heere dient.
Gij mannen, hebt uw vrouwen lief, en wordt niet verbitterd tegen haar.
Collossenzen 3: 18 en 19

Hier lezen we ook een duidelijke oproep om als man niet verbitterd te raken over je vrouw.

Maar wat is nou verbitterd zijn?
Verbitterd: fel, grimmig, heftig, keihard, verbeten gegriefd, misnoegd, wrevelig.
bits, boos, chagrijnig, geërgerd, geïrriteerd,knorrig,kregel, kribbig, misnoegd, nijdig, nors, ontstemd, ironisch, pijnlijk, smartelijk, wrang, zuur, zwaar diep bedroefd, gedesillusioneerd, terneergeslagen.

MANNEN, HIER STAAT NOGAL WAT!
God wil dat de man zijn vrouw ONVOORWAARDELIJK lief heeft!

Gij mannen, insgelijks, woont bij haar met verstand, aan het vrouwelijke vat, als het zwakste, eer gevende, als die ook medeerfgenamen van de genade in het leven met haar bent; opdat uw gebeden niet verhinderd worden. 1Petrus 3:7

Dit sluit naadloos aan op de oproep om niet verbitterd te zijn tegen de vrouw!
Deze verbittering kan de gebeden van de man verhinderen!

En eindelijk, wees allen eensgezind, medelijdend, de broeders liefhebbende, met innerlijke barmhartigheid bewogen, vriendelijk; Vergeldt niet kwaad voor kwaad, of schelden voor schelden, maar zegent daarentegen; wetende, dat jullie daartoe geroepen zijn, opdat gij zegening zoudt beerven. 1Petrus 3:8 en 9
Hoeveel temeer kunnen we ook dit Schriftgedeelte op het huwelijk toepassen!
Eensgezindt, medelijdend, innerlijke barhartigheid bewogen, vriendelijk, vergeldt niet kwaad voor kwaad of schelden voor schelden. Zegen elkaar. Daartoe zijn wij geroepen. Opdat we zegeningen beerven, ontvangen.
Dus mannen: Wie een vrouw gevonden heeft, heeft iets goeds gevonden,
hij ontvangt de gunst van de HEER. Spreuken 18:22
We hebben gezien wat Gods Woord zegt zowel over de man als de vrouw hoe ze met elkaar om moeten gaan. En nee, dit is niet eenvoudig maar wel de wil van onze hemelse Vader!
Met deze post hebben wij de studie over het huwelijk afgesloten. Mocht jij nog vragen en of opmerkingen hebben zijn die van harte welkom.

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Bronnen: De Bijbel, Bijbelwoord.nl en Het Huwelijk, Gods wijsheid over gevende liefde van Tim en Kathy Keller.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *