De relatie tussen man en vrouw in het huwelijk volgens Bijbels perspectief.


We willen deze studie afsluiten om in te gaan op de vraag, De relatie tussen man en vrouw in het huwelijk volgens Bijbels perspectief.

Laten we dan ook bij het begin beginnen.
Ook had de Heere God gesproken: Het is niet goed, dat de mens alleen is; Ik zal hem een hulp maken, die als tegen hem over zij. Genesis 2:18.

Adam de man werd als eerste geschapen. Hij als man representeert de mensheid. Hij is de verantwoordelijke persoon. Daarom werd hij door God aangesproken bij de zondeval.
Genesis 3:9 En de Heere God riep Adam, en zei tot hem: Waar ben je?
Dat de man in deze wereld altijd een gezaghebbende positie bekleed is het gevolg v/d scheppingsorde! Gods orde!

De vrouw is geschapen uit de man als een hulp. Zij is geschapen om haar man terzijde te staan.
Genesis 2:18. Ook had de Heere God gesproken: Het is niet goed, dat de mens alleen is; Ik zal hem een hulp maken, die als tegen hem over zij.

15 keer in het O.T. wordt het woord HULP op God toegepast. Ezer, het Hebreeuwse woord dat hier gebruikt wordt)
Bijv in Psalm 63:8. Want Gij bent mij een hulp geweest; en in de schaduw van Uw vleugelen zal ik vrolijk zingen.

Het woord `ezer`, word in de Bijbel bijna altijd gebruikt voor God Zelf. Verder word het gebruikt voor militaire hulp, zoals versterking die onmisbaar zijn om de strijd te winnen. Iemand helpen is dus: met jouw kracht aanvullen wat hij mist. De vrouw werd gemaakt als een `krachtige helper`
De positie als hulp voor de man is dus niet minderwaardig!

De verschillen zijn aanvullend.
Man en vrouw zijn geroepen om elkaar aan te vullen.
1Korinthe 11:11 Nochtans is noch de man zonder de vrouw, noch de vrouw zonder den man, in de Heere.
Het man-vrouw verschil heeft consequenties voor de taakverdeling in het werk.
Het is de specifieke taak van de man om de beheer te voeren over de buitenwereld.
Genesis 2:15. Zo nam de Heere God de mens, en zette hem in den hof van Eden, om die te bouwen, en die te bewaren.
De vrouw is geschapen om moeder te zijn en beheer te voeren over het gezin.
Genesis 3:20 Voorts noemde Adam den naam zijner vrouw Heva, omdat zij een moeder aller levenden is.
In de Bijbel lezen we ook dat de vrouw sociale taken uitvoerde en de man zijn verantwoordelijkheid in huis heeft. We moeten hier wel rekening houden dat vroeger werk en huis veel minder gescheiden waren als nu en huis een ruimere betekenis heeft.

Het is dus niet een tijdsgebonden rolpatroon maar ligt verankerd in Gods scheppingsorde!

Onderdanigheid van de vrouw: Zij draagt niet de eindverantwoording voor haar gezin maar haar man.
De eindbeslissing in belangrijke beslissingen is aan de man niet aan de vrouw, want hij is voor God verantwoordelijk.

Een vrouw mag haar man niet in de weg staan bij het nemen van zijn verantwoordelijkheid en ook niet verbaal tekeer gaan tegen hem om haar gelijk te krijgen.
Elke vrouw heeft het vermogen van God in zich om haar man positief te stimuleren.
Weest mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik van Christus.
En ik prijs u, broeders, dat jullie in alles mij gedachtig zijt, en de inzettingen behoudt, gelijk ik die u overgegeven heb.
Doch ik wil, dat jullie weten, dat Christus het Hoofd is van elke man, en de man het hoofd van de vrouw, en God het Hoofd van Christus.
1 korinthe11:1 t/m 3

De vrouw is DE PRESENTATIE van de man.
maar de vrouw is de heerlijkheid van de man
1 Korinthe 11:7b

Wie zal een deugdelijke huisvrouw vinden? Want haar waarde is ver boven de robijnen.
Het hart van haar man vertrouwt op haar, zodat hem geen goed zal ontbreken.
Zij doet hem goed en geen kwaad, al de dagen van haar leven.
Zij zoekt wol en vlas, en werkt met lust met haar handen.
Zij is als de schepen van een koopman; zij doet haar brood van ver komen.
En zij staat op, als het nog nacht is, en geeft haar huis eten, en haar dienstmaagden het bescheiden deel.
Zij denkt om een akker, en krijgt hem; van de vrucht haar handen plant zij een wijngaard.
Zij gordt haar lenden met kracht, en zij versterkt haar armen.
Zij smaakt, dat haar koophandel goed is; haar lamp gaat in de nacht niet uit.
Zij steekt haar handen uit naar de spil, en haar handpalmen vatten de spinrok.
Zij breidt haar handpalm uit tot den ellendige; en zij steekt haar handen uit tot den nooddruftige.
Zij vreest voor haar huis niet vanwege de sneeuw; want haar hele huis is met dubbele klederen gekleed.
Zij maakt voor zich tapijtsieraad; haar kleding is fijn linnen en purper.
Haar man is bekend in de poorten, als hij zit met de oudsten van het land.
Zij maakt fijn lijnwaad en verkoopt het; en zij levert de koopman gordelen.
Sterkte en heerlijkheid zijn haar kleding; en zij lacht over de volgende dag.
Zij doet haar mond open met wijsheid; en op haar tong is leer van goeddadigheid.
Zij beschouwt de gangen van haar huis; en het brood der luiheid eet zij niet.
Haar kinderen staan op, en roemen haar welgelukzalig; ook haar man, en hij prijst haar, zeggende:
Vele dochteren hebben deugdelijke gehandeld; maar jij gaat die allen te boven.
De bevalligheid is bedrog, en de schoonheid ijdelheid; maar een vrouw, die den HEERE vreest, die zal geprezen worden! spreuken 31:10 t/m 30

Zij wordt de heerlijkheid of luister van haar man genoemd. 1korinthe 11:7
En de begeerlijkheid van zijn ogen. Ezechiël 24:16

Volgende keer gaan we verder in op de relatie tussen man en vrouw in het huwelijk.
Hoe man en vrouw met elkaar omgaan in het huwelijk

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaak!

Bronnen: De Bijbel, Man en vrouw in Bijbels perspectief van lenneke Moolenaar, Het Huwelijk, Gods wijsheid over gevende liefde van Tim en Kathy Keller.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *