De scheidbrief


DE SCHEIDBRIEF.
We lezen over de scheidbrief in Gods woord;

Wanneer een man een vrouw zal genomen en die getrouwd hebben, zo zal het geschieden, indien zij geen genade zal vinden in zijn ogen, omdat hij iets schandelijks aan haar gevonden heeft, dat hij haar een scheidbrief zal schrijven, en in haar hand geven, en ze laten gaan uit zijn huis. Zo zij dan, uit zijn huis uitgegaan zijnde, zal heen gaan en een vrouw van een andere man worden. En deze laatste man haar gehaat, en haar een scheidbrief geschreven, en in haar hand gegeven, en haar uit zijn huis zal hebben laten gaan; of als deze laatste man, die ze voor zich tot een vrouw genomen heeft, zal gestorven zijn; Zo zal haar eerste man, die haar heeft laten gaan, haar niet mogen terug nemen, dat zij hem tot vrouw is, nadat zij is verontreinigd geworden; want dat is een gruwel voor het aangezicht des HEEREN; alzo zult gij het land niet doen zondigen, dat u de HEERE, uw God, ten erve geeft. Wanneer een man een nieuwe vrouw zal genomen hebben, die zal in het heer niet uittrekken, en men zal hem geen last opleggen; een jaar lang zal hij vrij zijn in zijn huis, en zijn vrouw, die hij genomen heeft, verheugen. Deuteronomium 24:1 t/m 5

Dit Bijbelgedeelte wordt vaak aangehaald door christelijke echtparen die de echt (het huwelijk) willen ontbinden. Die willen scheiden.
Zij beroepen zich op dit gedeelte en zeggen dan: ”maar Mozes heeft `ons` toch een scheidbrief gegeven?”

Een scheidbrief, is in de Bijbel een brief waarmee de man het huwelijk opzegt (verbreekt) met zijn vrouw (Deuteronomium 24:1).

Als een man iets schandelijks (onbetamelijk) aan de vrouw gevonden heeft…

Wat de man aan de vrouw gevonden heeft, is iets schandelijks (onbetamelijk), in Gods woord wordt nergens vermeld wat dit schandelijks (onbetamelijk) inhoud. De scheidbrief regelde dus NIET het wegsturen wegens overspel, volgens de wet in Leviticus 20:10 en Deuteronomium 20:22, kregen de overspelige de doodstraf.
Maar het wegsturen vanwege onbekende oorzaken. Na het geven van een scheidbrief mochten zowel de man als de weggestuurde vrouw opnieuw trouwen.

In de tijd van Jezus was de scheidbrief een gewoonte geworden terwijl deze voor uitzonderingen bedoeld was.

Het christelijk echtpaar dat wil scheiden beroept zich op het feit dat Jood en heiden één zijn in Christus. Efeze 2:11 t/m 22. En Galaten 3:27 t/m 29. Met andere woorden, de scheidbrief was niet alleen voor de Jood maar nu ook voor de heiden (niet Jood)
Dit is geen waar! De scheidbrief was aan het Joodse volk gegeven en NIET aan de gelovigen uit de heidenen (christenen). Dit is ook de reden dat de scheidbrief alleen in het Mattheüs evangelie terug komt. Mattheüs zijn evangelie is geschreven aan de Joden.

In Mattheüs 19:7 en 8 vragen de farizeeën aan Jezus: “waarom heeft Mozes dan GEBODEN een scheidbrief te geven om haar te verstoten?”

Dan zegt Jezus: “Mozes heeft om de hardheid van jullie harten TOEGESTAAN uw vrouwen te verstoten; VAN HET BEGIN AF IS HET ECHTER ZO NIET GEWEEST.”

Mozes heeft de scheidbrief niet geboden, maar toegestaan om de hardheid van de harten van de Joden.

Hier maakt Jezus zonder omhaal van woorden duidelijk dat scheiden NIET Zijn wil is.
Maar Ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaat, niet om hoererij, en een andere trouwt, die doet overspel; en die de verlatene trouwt, doet ook overspel. (Mattheüs 19:8 en 9)

Hier maakt Jezus Zelf duidelijk dat er na echtscheiding geen plaats is om een ander te trouwen!
Om een andere relatie aan te gaan.

GOD HAAT ECHTSCHEIDING!
Want de HEERE, de God Israëls, zegt, dat HIJ het VERLATEN HAAT, alhoewel hij de wrevel bedekt met Zijn kleed, zegt de HEERE der heirscharen; daarom wacht u met uw geest, dat gij niet trouwelooslijk (zonder trouw) handelt. Maleachi 2:16

Maar in de profeten van Jeruzalem zie Ik AFSCHUWELIJKHEID zij ECHTBREKEN, en gaan om met valsheid, (leugen) en sterken de handen der boosdoeners, opdat zij zich niet bekeren, een iegelijk van zijn boosheid; zij allen zijn Mij als Sodom, en haar inwoners als Gomorra Jeremia 23:14.

Echtscheiding begint bij leugen en trouweloosheid (ontrouw zijn)!

GOD HAAT ECHTSCHEIDING HIJ VIND HET AFSCHUWELIJK!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *