Gescheiden! en nu?


Vorige keer hebben we gezien dat Het niet de wil van God is dat we scheiden.

De farizeeën vraagden aan Jezus:” verzoekende Hem, en zeggende tot Hem: Is het een mens geoorloofd zijn vrouw te verlaten, om allerlei oorzaak?”
Doch Hij (Jezus), antwoordende, en zei tot hen: Hebt gij niet gelezen, Die van den beginne den mens gemaakt heeft, dat Hij ze gemaakt heeft man en vrouw? En gezegd heeft: Daarom zal een mens vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot een vlees zijn; Alzo dat zij niet meer twee zijn, maar een vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet.

We hebben ook gezien dat de scheidbrief niet de wil van God is.
Zij zeiden tot hem (Jezus): Waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar te verlaten? Hij zei tot hen: Mozes heeft vanwege de hardigheid uwer harten u toegelaten uw vrouwen te verlaten; MAAR VAN HET BEGIN IS HET ALZO NIET GEWEEST!

Nu vraag je misschien, maar wat nu als je al gescheiden bent? Ons huwelijk is stukgelopen en zijn we gescheiden.

Ook op deze vraag geeft Gods Woord een heel duidelijk antwoord.
Weer is Jezus Zelf aan het woord: Er is ook gezegd: Zo wie zijn vrouw verlaten zal, die geeft haar een scheidbrief. Maar Ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaten zal, niet om hoererij, die maakt, dat zij overspel doet; en zo wie de verlatene zal trouwen, die doet overspel. Mattheüs 5:31 en 32

En Hij zei tot hen: Zo wie zijn vrouw verlaat, en een andere trouwt, die doet overspel tegen haar.
En indien een vrouw haar man zal verlaten, en met een anderen trouwen, die doet overspel.
Markus 10:11 en12

Een iegelijk, die zijn vrouw verlaat, en een andere trouwt, die doet overspel; en een iegelijk, die de verlatene van den man trouwt, die doet ook overspel. Lukas 16:18

Doch den getrouwden gebied niet ik, (zegt Paulus) maar de Heere, dat de vrouw van den man niet scheid. En indien zij ook scheid, dat zij ongetrouwd blijft, of met den man verzoent; en dat de man de vrouw niet verlaat. 1Korinthe 7:10 en 11

We lezen hier (Mattheüs 5:31 en 32) als de man de vrouw verlaat, dan maakt de man dat zijn vrouw overspel doet. Dit houd in dat God het overspel van zijn verlaten vrouw, toerekent aan de man.
Omdat de man het hoofd van zijn vrouw is en daarmee de hoofdverantwoordelijke is.

Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het Hoofd der Gemeente is; en Hij is de Behouder van het lichaam. Efeze 5:23

Doch ik wil, dat jij weet, dat Christus het Hoofd is van iedere man, en de man het hoofd van de vrouw, en God het Hoofd van Christus. 1Korinthe 11:3

We lezen in Markus 10:11 en 12 en Lukas 16:18 als de man de vrouw verlaat, en een andere vrouw trouwt, die doet overspel. Dit geld ook voor de vrouw.

We lezen daarom in 1Korinthe 7:10 en 11 dat scheiden niet Gods wil is, maar als er toch een scheiding plaats vind dat zowel de man als de vrouw, ongetrouwd blijft!

Dit doelt heel bewust op het feit dat er altijd een weg van herstel open moet blijven!
Dat er altijd plaats kan zijn voor verzoening in de stukgelopen relatie.

NERGENS IN DE BIJBEL VINDEN WE TERUG DAT ER NIEUWE RELATIES MOGEN WORDEN AANGEGAAN NA HET SCHEIDEN!

DOEN WE DIT WEL DAN LEVEN WE DOELBEWUST IN OVERSPEL!

God zond Zijn Zoon doelbewust om de gevallen mens terug te brengen in relatie met Hem!
Ook binnen in een huwelijk zou er AlTIJD plaats moeten zijn voor verzoening en herstel!

En Hij zei: De dingen, die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God!
Lukas 18:27

Ook waarschuwt Gods Woord ons om GEEN relatie aan te gaan, met een ongelovige partner.
God dit ziet als afgoderij omdat wij die geloven een tempel zijn van de Heilige God.

Trekt niet een ander juk aan met de ongelovigen; want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid, en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? En wat samen stemming heeft Christus met Belial, of wat deel heeft de gelovige met den ongelovige? Of wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden? Want jij bent de tempel van de levende God; gelijkerwijs God gezegd heeft: Ik zal in hen wonen, en Ik zal onder hen wandelen; en Ik zal hun God zijn, en zij zullen Mij een volk zijn. 2Korinthe 6:14 t/m 16

Conclusie:
SCHEIDEN IS GEEN OPTIE! Maar bij een stukgelopen relatie is het van belang dat de partners alleen blijven (geen nieuwe relatie aangaan) om de weg tot herstel en verzoening open te laten.

Zoals Jezus Christus herstel en verzoening bracht voor de verloren mens aan het kruis, zo is er ook herstel en verzoening mogelijk in de onderlinge relatie van man en vrouw.

OMDAT HET HUWELIJK EEN AFSPIEGELING IS VAN CHRISTUS EN ZIJN GEMEENTE!

Volgende keer: Wat is het verschil tussen overspel en hoererij?

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *