Wat is het verschil tussen overspel en hoererij?


WAT IS OVERSPEL?
Overspel is het verlaten van je man / vrouw en een relatie aangaan met een andere man / vrouw.

Overspel = Buitenechtelijke omgang, Echtbreuk, Echtschending, Minnarij, Ontrouw, Ontrouw in het huwelijk. Bron: Encyclo.nl. Nederlandse enyclopedie.

Wat zegt Gods Woord in verband met overspel?

Niemand is groter in dit huis dan ik, en hij heeft voor mij niets onthouden, dan u, daarin dat u zijn huisvrouw zijt; hoe zou ik dan dit een zo groot kwaad doen, en zondigen tegen God!
Genesis 39:9

Jij zal niet echtbreken. Exodus 20:14

En jij zult niet liggen bij uws naasten huisvrouw ter bezading, om met haar onrein te worden. Want al wie enige van deze gruwelen doen zal, die zielen, die ze doen, zullen uit het midden van haar volk uitgeroeid worden. Leviticus 18:20 en 29

Jezus zegt: Maar Ik zeg jouw, dat zo wie een vrouw aan ziet, om dezelve te begeren, die heeft alrede overspel in zijn hart met haar gedaan.
Mattheüs 5:28

Jezus zegt: Een iegelijk, die zijn vrouw verlaat, en een andere trouwt, die doet overspel; en een iegelijk, die de verlatene van den man trouwt, die doet ook overspel. Lukas 16:18

Het huwelijk is eerlijk onder allen, en het bed onbevlekt; maar hoereerders en overspelers zal God oordelen. Hebreeën 13:4

WAT IS HOERERIJ?
Hoererij is vrijwillege geslachtsgemeenschap onder ongehuwden.

Hoererij: het Griekse woord voor hoererij is porneia. Het is een aanduiding voor alle buitenechtelijke en onnatuurlijke geslachtsgemeenschap.

In de ruimste betekenis duidt porneia op onzedelijkheid in het algemeen of ieder soort van sexuele betrekking. Alle vormen van hoererij zijn schadelijk voor de mens en het huwelijk!

Wat zegt Gods Woord over hoererij?
In het nieuwe Testament worden zij stellig veroordeelt!

Maar hoererij en alle onreinigheid, of gierigheid, laat ook onder u niet genoemd worden, gelijkerwijs het den heiligen betaamt,
Noch oneerbaarheid, noch zot geklap, of gekkernij, welke niet betamen; maar veelmeer dankzegging.
Want dit weet jij, dat geen hoereerder, of onreine, of gierigaard, die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het Koninkrijk van Christus en van God. Efeze 5:3 t/m 5

Of weet jij niet, dat de onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet zullen beerven?
Dwaalt niet; noch hoereerders, noch afgodendienaars, noch overspelers, noch ontuchtigen, noch die bij mannen liggen, noch dieven, noch gierigaards, noch dronkaards, geen lasteraars, geen rovers zullen het Koninkrijk Gods beerven.
Vliedt (vlucht van) de hoererij. Alle zonde, die de mens doet, is buiten het lichaam, maar die hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam.
1Korinthe 6: 9, 10 en 18

Het huwelijk is eerlijk onder allen, en het bed onbevlekt!
Hebreeën 13:4a

Laten we samen streven naar eerlijkheid en reinheid in ons huwelijk!

Bronnen: Gods Woord, www.oldpaths.com en www.bijbelaantekeningen.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *