Tatoeage tot eer van God?!-10


Nee niet de meningen van christenen maar Gods waarheid moet gehoord worden!

MAAR WAT DAN MET Jesaja 44:5 & Ezechiël 9:4?

Ik heb verschillende verwijzingen gezien van christelijke tatoeëerders die beweren dat Jesaja 44 en Ezechiël 9 voorbeelden zijn van door God bepaalde tatoeages in de Bijbel.

Deze zal zeggen: Ik ben des HEEREN; en die zal zich noemen met den naam van Jakob; en gene zal met zijn hand schrijven: Ik ben des HEEREN, en zich toe eigenen met den naam van Israël.
Jesaja 44:5

En de HEERE zei tot hem: Ga door, door het midden der stad, door het midden van Jeruzalem, en teken een teken op de voorhoofden der lieden, die zuchten en uitroepen over al deze gruwelen, die in het midden van die stad gedaan worden.

De volgende uitstekende uitleg van Jesaja 44: 5 en Ezechiël 9: 4 kwam van een joodse website:

1) In Leviticus 19:28 wordt de term “k’thoveth qa’aqa” gebruikt. “K’thoveth” betekent “schrijven of inscriptie”. “Qa’aqa” komt van een wortel waarvan de betekenis is “invoegen of vasthouden”. Samen ‘schrijven dat vastzit’ (zie Rasji’s commentaar op het vers). Joodse mondelinge traditie legt uit dat het vers spreekt over wat we vandaag de dag aanduiden als tatoeages, dat wil zeggen dat het de huid krabt of doorboort en het opvult met pigment (zie het traktaat “Makoth” 21a).
2) Jesaja 44:5 gebruikt het woord “yichtov” wat betekent “zal schrijven” zonder het woord “qa’a’qa” “in te voegen of in te sluiten.” Jesaja heeft het niet over tatoeages. Wat hij zegt is “… en hij zal schrijven met zijn hand aan de heer …” als iemand die een contract tekent om zijn uiterste toewijding en verplichting tot uiting te brengen (zie het commentaar van Metzudath David op het vers).

3) Ezechiël 9: 4 gebruikt het woord “tav” wat “een teken of een teken” betekent. De man bekleed met linnen gaat het voorhoofd van de rechtvaardigen markeren met inkt, niet tatoeëren!

Iemand die de verzen leest (Jesaja 44: 5 en Ezechiël 9: 4) in het Hebreeuwse origineel zou nooit dromen dat ze verwijzen naar tatoeages.

MAAR DE HEER JEZUS CHRISTUS DROEG ZELF OOK EEN TATOEAGE!
Sommige christelijke tatoeëerders gaan zelfs zo ver dat de Heer Jezus Christus een tatoeage heeft!

Veel christelijke tatoeëerders beweren dat wanneer de Heer Jezus Christus in Openbaring 19 op een paard terugkeert – Hij een tatoeage op zijn dij heeft!

Openbaring 19:11-16 zegt:
En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en hij die op hem zat, werd Getrouw en Waar genoemd, en in rechtvaardigheid oordeelt en voert hij oorlog.
Zijn ogen waren als een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele kronen; en hij had een naam geschreven , die niemand kende, maar hijzelf.
En hij was bekleed met een kleed gedrenkt in bloed; en zijn naam wordt genoemd het Woord van God.
En de heirlegers in den hemel volgden Hem op witte paarden, bekleed met fijn lijnwaad, wit en rein.
En uit zijn mond gaat een scherp zwaard, waarmee hij de natiën slaat; en hij zal hen hoeden met een ijzeren roede; en hij treedt de wijnpersbak van de hittigheid en toorn van de almachtige God.
En hij heeft op zijn kleed en op zijn dij de naam geschreven: KONING DER KONINGEN EN HEER DER HEEREN.

En hoe zit het met Jezus Christus Zelf? Tweemaal in Openbaring 19 wordt onze Heer afgebeeld met een naam op Hem geschreven (verzen 12 en 16). Hoe ondenkbaar het ook voor sommigen is om onze Heere Jezus met een tatoeage voor te stellen, de schrijver van de Apocalyps had er geen probleem mee .

LET NU EVEN GOED OP: Openbaring 19:16 heeft duidelijk betrekking op het “gewaad van zijn dij” – “… hij heeft zijn bovenkleed en op zijn heup …”

Kan iemand met een geestelijk onderscheid (en een brein) echt geloven dat de Heer Jezus Christus een tatoeage heeft? Is het niet verbazingwekkend hoe spiritueel blind iemand wordt wanneer hij of zij beginnen te rechtvaardigen dat zij ongehoorzaam waren aan het Woord van God?

Maar wat werkelijk beangstigend is voor deze grove, perverse, slechte interpretatie van een ‘getatoeëerde’ Jezus Christus in Openbaring 19:16 – het maakt de Heer Jezus Christus een ZONDAAR!

Het betekent dat de Heere Jezus DUIDELIJK ongehoorzaam was aan Leviticus 19:28! Het betekent dat de Heer Jezus Christus niet heilig was! Hij was niet het zondeloze, smetteloze Lam van God. Hij was duidelijk ongehoorzaam en brak de Levitische Wet van Leviticus 19:28!

En als de Heer Jezus Christus zonde heeft begaan, is iedereen in de hel of op weg naar de hel. Er is geen redding zonder een zondeloos, smetteloos Lam Gods. Het kostte een zondeloze, perfecte Redder om voor je zonden te betalen.

DE TEMPEL VAN DE LEVENDE GOD VERDELEN
Maar. . . Wist je dat?

Als je echt wedergeboren bent, woont de Heilige Geest van God in je. (Johannes 14:17, Romeinen 8: 9, 11) en je lichaam is de tempel van God. 1 Korinthiërs 6: 19-20 maakt dit heel duidelijk!

Wat? weet u niet dat uw lichaam de tempel is van de Heilige Geest die in u is, die u van God hebt, en dat u niet de uwe bent?
Want gij zijt duur gekocht; verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn.
1 Korinthe 6:19-20

EN WEET JE DIT?
De Heer waarschuwt meerdere keren voor de ernst van het verontreinigen van de tempel van God – jouw lichaam! In 1 Korinthe 3 waarschuwt de Heer duidelijk en streng tegen het verontreinigen van je lichaam – de tempel van God. Als iemand de tempel van God verontreinigt – ZAL GOD HEM VERNIETIGEN!

Weet jij niet, dat jij Gods tempel bent, en de Geest Gods in je woont? Zo iemand de tempel van God schendt, dien zal God schenden; want de tempel van God is heilig, welke jij bent. 1 Korinthe 3:16-17

Beste lezer, je kunt beter kijken wat je doet met je lichaam. Het is de tempel van een heilige God. Je kunt het maar beter niet verontreinigen met heidense, duivelsaanbiddende tatoeages!

“(…) Zo iemand de tempel van God schendt, dien zal God schenden…”

WAT GOD ZEGT – DOET HIJ!
God is geen man, dat Hij zou liegen; noch de zoon des mensen, dat hij zich zou bekeren; heeft Hij gezegd, en zal Hij het niet doen? of heeft Hij gesproken, en zal Hij het niet goed maken?
Numeri 23:19
Dwaalt niet; God laat Zich niet bespotten; want zo wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien. 8 Want die in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderfenis maaien; maar die in den Geest zaait, zal uit den Geest het eeuwige leven maaien. Galaten 6: 7-8

Geloof je echt dat de Heer Jezus Christus tevreden is met een christen die een heidense tatoeage draagt? Geloof je oprecht dat Gods volmaakte wil is dat een christen, een wordt “gemarkeerd” met een demonische tatoeage?

Met de onbevooroordeelde documentatie en Bijbel die we hebben gegeven (en we zouden veel, veel meer kunnen leveren) is er geen sprake van de heidense en duivelsaanbiddende bron van de tatoeage. Elke tattoo-historicus die ik heb gelezen, traceert de oorsprong van de tatoeage tot religieus heidendom. IEDEREEN!

2 Korinthe 6:14-17 is een andere waarschuwing tegen de tatoeage. Let op de waarschuwing tegen de “gemeenschap” en overeenstemming met Christus en Belial (de duivel). Vers 16 is heel interessant. . . Omdat het de “omgang” met je lichaam betreft – de tempel van de levende God.

2 Korinthe 6:14-17:
Trekt niet een ander juk aan met de ongelovigen; want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid, en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? En wat samenstemming heeft Christus met Belial (afgod , duivel), of wat deel heeft de gelovige met den ongelovige? Of wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden? Want jij bent de tempel van de levende God; gelijkerwijs God gezegd heeft: Ik zal in hen wonen, en Ik zal onder hen wandelen; en Ik zal hun God zijn, en zij zullen Mij een volk zijn. Daarom gaat uit het midden van hen, en scheidt je af, zegt de Heere, en raakt niet aan hetgeen onrein is, en Ik zal jullie aannemen. En Ik zal jouw tot een Vader zijn, en jullie zullen Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heere, de Almachtige.

Ik ben me ervan bewust dat veel christenen (of zogenaamde christenen?) Er minder om geven wat God zegt. Ze gaan doen wat ze willen doen – ondanks de hemel of de hel. Maar er zijn veel christenen die God meer willen dienen dan wat dan ook – met uiterste inspanning van hun ziel. Ik heb met veel, veel christenen gesproken die dachten om een tatoeage te nemen. Maar nadat ze de satanische oorsprong van de tatoeage hebben gezien, beseften ze dat een tatoeage niet de wil van God is. En het was voor die “goede en getrouwe dienaren” van de Heere Jezus Christus waarvoor dit was geschreven

Zijn heer zei tegen hem: Goed gedaan, goede en trouwe dienaar; Gij zijt getrouw geweest over een paar dingen; Ik zal u tot een heerser over vele dingen maken; treedt in tot vreugde uws Heeren.
Mattheüs 25:23

Beste lezer, God houdt van je en verlangt meer dan alles wat je liefhebt en gehoorzaamt Hem. Hij verlangt allereerst gehoorzaamheid tot behoud door de Heer Jezus Christus te ontvangen (Johannes 1:12). En na redding is Zijn wil voor jou om Hem te dienen en lief te hebben met heel je hart, lichaam, geest en ziel.

JE ZAL ER GEEN SPRIJT VAN KRIJGEN!!
Het is het de moeite waard elke dag!

Als je echt een christen bent en nog steeds twijfelt of de tatoeage de perfecte wil van God is, ga dan terug door dit artikel met een open Bijbel en een open stem. Gebed, zoek de verzen op. En voordat je begint, bid en vraag de Heilige Geest om “u in alle waarheid te leiden” (Johannes 16:13).

Gij dan, geliefden, dewijl gij deze dingen te voren al weet, wacht, opdat jij ook niet, door de dwaling der goddelozen weggeleid zijnde, van uw eigen vastigheid valt.
Maar groei in genade en in de kennis van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Voor hem is het zowel nu als voor altijd, glorie! Amen.
2 Petrus 3: 17-18

Bronnen: De Bijbel en Terry Watkins van Dial-the-Truth Ministries.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *