HIJ IS! Laat elke knie zich buigen.

HIJ(GOD) IS! Laat elke knie zich buigen.
Lees snel verder 👇 en geniet!

Gods natuur verandert nooit, Hij is en zal altijd zijn. Hij is wie Hij is, dat is wat Zijn Naam JHWH betekent. JHWH betekent dat Hij is. Maar zonder geloof is het onmogelijk om Hem te behagen.

Want wie tot God komt moet geloven dat Hij is. (Hebreeën 11:6)
Hij is! Jezus. Hij is Elohim (Genesis 1:1) God, Rechter, Schepper. Jahweh, Heer, JHWH.
Hij is! El Elyon (Genesis 14:18) De Allerhoogste God, Heer, Meester.
Hij is! El Shaddai (Genesis 17:1) Heer God almachtig.
Hij is! El Olam (Genesis 21:33) De eeuwige God, de God van de eeuwigheid, de God van het universum, de God van vroeger.
Hij is! JHWH Jireh (Genesis 22:14) De Heer zal voorzien.
Hij is! De Shiloh (Genesis 49:10) de vrede Stichter.
Hij is! JHWH Rapha (Exodus 15:26) De Heer Die geneest.
Hij is! JHWH Nissi (Exodus 17:15) De Heer mijn banier, de Heer van mijn wonder.
Hij is! Qanna (Exodus 20:5) Een jaloers God.
Hij is! JHWH M` Kaddesh (Exodus 31:13) De Heer die jou heiligt, De Heer die heilig maakt.
Hij is! Een ster, een scepter uit Israël. (Numeri 24:17)
Hij is! De vervloekte van God ( Deuteronomium 21:23) , de kaptein van het leger van de Heer.
(Jozua 5:14)
Hij is! JHWH Shalom (Richteren 6:24) De Heer is Vrede.
Hij is! JHWH Sabaoth (1 Samuël 1:3) De Heer van de Heerscharen, de Heer van de machten.
Hij is! De Rots van mijn redding. (2 Samuël 22:47)
Hij is! Het licht van de ochtend, wanneer de zon opkomt, een ochtend zonder wolken.
(2 Samuël 23:4)
Hij is! De Vertolker (Job 33:23), mijn Rots en mijn Verlosser. (Psalm 19:15)
Hij is! Gekroond (Psalm 21:4), met de kroon van puur goud. De meest gezegende voor altijd!
Hij is! In de steek gelaten (Psalm 22:3) Een worm en geen man.(Psalm 22:7)
Hij is! JHWH Raah. (Psalm 23:1) De Heer mijn Herder.
Hij is! Mijn Hersteller (Psalm 23:3) De Koning van de glorie (Psalm 29:10) De Koning voor altijd!
Hij is! Een Vreemdeling (Psalm 69:9) Mijn Rots en mijn Vesting. (Psalm 62:6 t/m 8 )
Hij is! Schoner dan de mensenkinderen. (Psalm 45:3)
Hij is! De Rotssteen die hoger is dan mijzelf. (Psalm 62:3) De Rost van mijn kracht. (Psalm 62:7)
Hij is! De Rots om daarin te wonen. (Psalm 71:3)
Hij is! Als de regen die nederdaalt op het nagras. (Psalm 72:6)
Hij is! De Rotssteen van mijn hart. (Psalm 73:26)
Hij is! Mijn Schild! (Psalm 84:10)
Hij is! De Rots van mijn toevlucht. (Psalm 94:22)
Hij is! De koning en Priester naar de ordening van Melchizedek.(Psalm 110:4)
Hij is! Een Broer geboren voor tegenspoed. (Spreuken 17:17) Een Vriend die te alle tijden lief heeft.
Hij is! Een Vriend die dichterbij is dan een broer. (Spreuken 18:24)
Hij is! Als zalf die uitgestort wordt. (Hooglied 1:3) Een bundeltje mirre (Hooglied 1:13), een tros van cyprus. (Hooglied 1:14)
Hij is! De roos van Saron, De Lelie onder de doornen. (Hooglied 2:1 en 2)
Hij is! Blank en Rood (rein en heilig), Hij draagt de banier boven tienduizend. (Hooglied 5:10)
Zijn gestalte is als de Libanon, uitverkoren als de ceders. (Hooglied 5:15)
Ja! Al wat aan Hem is, is helemaal begeerlijk! Hij is! Mijn geliefde en mijn Vriend, (Hooglied 5:16)
Hij is! Heilig, heilig, heilig! (Jesaja 6:3)
Hij is! Een Heiligdom. (Jesaja 8:14)
Hij is! Een groot Licht. (Jesaja 9:1)
Hij is! Een zoon gegeven, machtige God, Vader van de eeuwigheid, een Kind geboren, de Prins van vrede. (Jesaja 9:5)
Hij is! Een teken van de mensen. (Jesaja 11:10)
Hij is! Een Nagel ingeslagen in een vaste plaats. (Jesaja 22:23)
Hij is! Een Sterkte voor de armen, een Sterkte voor de behoeftige in nood, een Schaduw tegen de hitte, een Toevlucht tegen de vloed. (Jesaja 25:4)
Hij is! Een eeuwige Rossteen. (Jesaja 26:4)
Hij is! Een heerlijke kroon en sierlijke krans. (Jesaja 28:5)
Hij is! Een steen, een Beproefde Steen. (Jesaja 28:16)
Hij is! Een Schuilplaats tegen de vloed, als waterbeken in een dorre plaats. Als een schaduw van een grote rots in een dorstig land, als de schuilplaats voor de wind. (Jesaja 32:2)
Hij is! Een Koning in Zijn schoonheid. (Jesaja 33:17)
Hij is! De eeuwige God. (Jesaja 40:28)
Hij is! Mijn Uitverkorene, in wie mijn ziel zich een welbehagen heeft. (Jesaja 42:1)
Hij is! Een Licht voor de heidenen. (Jesaja 42:6)
Hij is! Een zuiver pijl en heeft een verbond met de heidenen gemaakt. (Jesaja 49:1 en 2)
Hij is! De Heilige van Israël (Jesaja 49:7)
Hij is! De Man van smarten, veracht en afgewezen, geslagen, verwond, onderdrukt. (Jesaja 53:3 en 4)
Hij is! Mijn deel, mijn Maker en mijn Man. (Jesaja 54:5)
Hij is! De Getuige van de volken, een Vorst, een Gebieder van de volken. (Jesaja 55:4)
Hij is! De Verlosser. (Jesaja 59:20)
Hij is! Machtig om te verlossen. (Jesaja 63:1)
Hij is! Mijn Arts. (Jeremia 8:22)
Hij is! JHWH Tsidkenu. De Heer onze Gerechtigheid. (Jeremia 23:6)
Hij is! Mijn Rustplaats. (Ezechiël 34:23)
Hij is! JHWH Shammah (Ezechiël 48:35) De Heer is daar.
Hij is! De Vorst der vorsten. (Daniël 8:25)
Hij is! De Messias. (Daniël 9:26)
Hij is! De toevlucht voor Zijn Volk en De Kracht van de kinderen van Israël, (Joël 3:12 t/m16)
Hij is! De Heerser. (Micha 5:1)
Hij is! Koning over de hele aarde. (Zacharia 14:9)
Hij is! Als het vuur van een goudsmid , en als zeep van de vollers. Hij is! Mijn zuiveraar.
(Maleachi 3:2)
Hij is! De Zon van de gerechtigheid. (Maleachi 4:2)
Hij is! Jezus, Yeshua, Redding. (Mattheüs 1:21)
Hij is! Immanuel, God met ons. (Mattheüs 1:23)
Hij is! Geboren als de koning van de Joden. (Mattheüs 2:2)
Hij is! Leidsman. (Mattheüs 2:6)
Hij is! De Bruidengom. (Mattheüs 9:15)
Hij is! Zachtmoedig (Mattheüs 11:29)
Hij is! Degene van wie de Vader zegt: Ziet, Mijn Knecht, Welken Ik verkoren heb, Mijn Beminde, in Welken Mijn ziel een welbehagen heeft; Ik zal Mijn Geest op Hem leggen, en Hij zal het oordeel de heidenen verkondigen. (Mattheüs 12:18)
Hij is! De Zoon van de levende God. (Mattheüs 16:16)
Hij is! De Rots. (Mattheüs 16:18)
Hij is! De Christus. (Mattheüs 16:20)
Hij is! De Profeet van Nazareth (Mattheüs 21:11)
Hij is! Verraden. (Mattheüs 27:3)
Hij is! Gekruisigd. (Mattheüs 27:35)
Hij is! De Heilige van God. (Markus 1:24)
Hij is! Mijn broeder, De Timmerman. (Markus 6:3)
Hij is! Gekomen om te dienen en Zijn ziel te geven tot een rantsoen (losprijs) voor velen.
(Markus 10:45)
Hij is! De Zoon van de gezegende God. (Markus 14:61)
Hij is! De God mijn Zaligmaker. (Lukas 1:47)
Hij is! De Hoorn van zaligheid. (Lukas 1:69)
Hij is! De opgang uit de hoogte. (Lukas 1:78)
Hij is! De zaligmaker, Welke is Christus de Heere. (Lukas 2:11)
Hij is! De zaligheid van God. (Lukas 2:30)
Hij is! De Glorie van het volk van Israël (Lukas 2:32)
Hij is! Heer van de sabbat (rust). (Lukas 6:5)
Hij is! Mijn Geneesheer. (Lukas 9:11)
Hij is! De Christus van God. (Lukas 9:20)
Hij is! Mijn Dienaar (Lukas 12:37)
Hij is! De uitverkorene van God. (Lukas 23:35)
Hij is! Een Profeet krachtig in werken en woorden. (Lukas 24:19)
Hij is! Het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. (Johannes 1:1)
Hij is! Het licht van de mensen. (Johannes 1:9)
Hij is! Het vlees geworden Woord. (Johannes 1:14)
Hij is! De enig geboren Zoon van de Vader. (Johannes 1:18)
Hij is! Het Lam van God. (Johannes 1:29)
Hij is! Een leraar van God gekomen. (Johannes 3:2)
Hij is! De Gift van God. (Johannes 3:16 en 4:10)
Hij is! Het Brood van God, Het Brood van het leven. (Johannes 6:33 en 35)
Hij is! Mijn Vlees en mijn Drinken. ( (Johannes 6:55)
Hij is! Het licht van de wereld. (Johannes 8:12)
Hij is! De Deur van de schapen. (Johannes 10:7)
Hij is! De goede Herder die Zijn leven geeft voor Zijn Schapen. (Johannes 10:11)
Hij is! De gezondene van de Vader. (Johannes 10:36)
Hij is! De opstanding en het Leven. (Johannes 11:25)
Hij is! De Koning van de dochters van Sion. (Johannes 12:15)
Hij is! Het tarwegraan. (Johannes 12:24)
Hij is! Het Licht. (Johannes 12:35)
Hij is! Mijn Meester en Heere. (Johannes 13:13)
Hij is! Mijn Voorbeeld. (Johannes 13:15)
Hij is! De Weg, de Waarheid, en Het Leven. (Johannes 14:6)
Hij is! De Wijnstok. (Johannes 15:5)
Hij is! In mijn plaats gegeseld, gekroond met een kroon van doornen. (Johannes 19:1 en 2)
Hij is! Gekruisigd als de Koning van de Joden. (Johannes 19:19)
Hij is! Verheven. (Handelingen 2:33)
Hij is! Verheerlijkt, De Heilige en de Rechtvaardige, De Vorst van het Leven
(Handelingen 3:13, 14 en 15)
Hij is! De Gezalfde. (Psalm 2:2 en Handelingen 4:27)
Hij is! Jezus Christus de Heer van allen. (Handelingen 10:36)
Hij is! De Rechtvaardige Oordeler. (Handelingen 17:31)
Hij is! Jezus van Nazareth. ( Handelingen 22:8)
Hij is! Onze Verzoening. (Romeinen 3:25)
Hij is! Jezus Christus onze Heere. (Romeinen 5:21)
Hij is! De eerstgeborene onder vele broederen. (Romeinen 8:29)
Hij is! Christus, dewelke is God boven alles te prijzen in de eeuwigheid. Amen. (Romeinen 9:5)
Hij is! Heer over allen. (Romeinen 10:12)
Hij is! De Verlosser. (Romeinen 11:26)
Hij is! Heer over de doden en levenden. (Romeinen 14:9)
Hij is! Een Dienaar van de besnijdenis. (Romeinen 15:8)
Hij is! Wijsheid van God en mijn rechtvaardigheid, mijn heiligmaking en verlossing. (1 Korinthe 1:30)
Hij is! Het Fundament. (1 Korinthe 3:11)
Hij is! Mijn Pascha. (1 Korinthe 5:7)
Hij is! De geestelijke Steenrots. (1 Korinthe 10:4)
Hij is! Het hoofd van iedere man. (Korinthe 11:3)
Hij is! De eersteling van diegene die ontslapen zijn. (1 Korinthe 15:20)
Hij is! De laatste Adam. (1 Korinthe 15:45)
Hij is! Het beeld van God. (2 Korinthe 4:4)
Hij is! De onuitsprekelijke gave van God. (2 Korinthe 9:15)
Hij is! Onze Vrede. (Efeze 2:14)
Hij is! Onze Offerande. (Efeze 5:2)
Hij is! Het Hoofd over de gemeente, Het hoofd over alle dingen, Die alles in alles vervult.
(Efeze 1:22 en 23)
Hij is! Een Dienaar Die Zichzelf vernederde tot de dood. (Filippensen 2:7 en 😎
Hij is! De Heer, Jezus Christus. (Kolossenzen 1:2)
Hij is! Het beeld van de onzienlijke God, de eerstgeborene van alle creatuur.(kolossenzen1:15)
Hij is! De Creator van alle dingen, Het Begin, de Eerstgeborene uit de doden. (Kolossenzen 1:18)
Hij is! Het hoofd van alle overheid en macht. (Kolossenzen 2:10)
Hij is! Christus alles en in allen. (Kolossenzen 3:11)
Hij is! Onze Heere Jezus Christus Zelf. (2 Thessalonicenzen 2:16)
Hij is! De Heere van de Vrede en geeft vrede altijd en in iedere wijze. (2 Thessalonicenzen 3:16)
Hij is! De Heere Jezus Christus onze hoop. (1 Timotheüs 1:1)
Hij is! Geopenbaard in het vlees. (1 Timotheüs 3:16)
Hij is! De Gerechtvaardigde, de Middelaar van God. (1 Timotheüs 2:5)
Hij is! De Rechtvaardige Rechter. (2 Timotheüs 4:8)
Hij is! De grote God en onze Zaligmaker Jezus Christus. (Titus 2:13)
Hij is! De Zoon, God, en Zijn troon is in alle eeuwigheid.(Hebreeën 1:8)
Hij is! De Handhaver van alle dingen (1 Korinthe 13:7)
Hij is! het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner kracht, nadat Hij de reinigmaking onzer zonden door Zichzelf te weeg gebracht heeft, is gezeten ter Rechter der Majesteit in de hoogste hemelen; (Hebreeën 1:3)
Hij is! Jezus Christus en is gisteren en heden Dezelfde en in de eeuwigheid. (Hebreeën 13:8)
Hij is! De Herder van de schapen (Hebreeën 13:20)
Hij is! Een Bedienaar van het heiligdom, en des ware tabernakel, welken de Heere heeft opgericht, en geen mens. (Hebreeën 8:2)
Op een verse en levenden weg, welken Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is, door Zijn vlees; (Hebreeën 10:20)
Hij is! Het Altaar, van hetwelk geen macht hebben te eten, die de tabernakel dienen.
(Hebreeën 13:10)
Hij is! Het Offer dat Zichzelf opgeofferd heeft. (Hebreeën 7:27)
Hij is! De Voorloper. (Hebreeën 6:20)
Hij is! De Priester tot in de eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. (Hebreeën 5:6)
Hij is! Apostel en Hogepriester van onze belijdenis. (Hebreeën 3:1)
Hij is! een grote Hogepriester, Die door de hemelen doorgegaan is. (Hebreeën 4:14)
Hij is! De Bemiddelaar. (Hebreeën 7:25)
Hij is! Onze Borg. (Hebreeën 7:22)
Hij is! De Testamentmaker. (Hebreeën 9:16 en 17)
Hij is! De Overste leidsman. (Hebreeën 2:10)
Hij is! De oversten Leidsman en Voleinder van het geloof. (Hebreeën 12:2)
Hij is! Koning van de Gerechtigheid en Vrede! (Hebreeën 7:2)
Hij is! Gekroond met heerlijkheid. (Hebreeën 2:9)
Hij is! Verzocht geweest. (Hebreeën 4:15)
Hij is! Barmhartig en Trouw (Hebreeën 2:17)
Hij is! Heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van zondaren, en hoger dan de hemelen geworden.
(Hebreeën 7:26)
Hij is! Geheiligd. (Hebreeën 5:9)
Hij is! Mijn Helper. (Hebreeën 13:6)
Hij is! Het onbevlekte Lam. (1 Petrus 1:19)
Hij is! De Levende Steen. (1 Petrus 2:4)
Hij is! een uiterste Hoeksteen. (1 Petrus 2:6)
Hij is! Een Kostbare Steen.
Hij is! Zondeloos. (1 Petrus 2:22)
Hij is! Beschimpt. (1 Petrus 2:23)
Hij is! De overste Herder. (1 Petrus 5:4)
Hij is! De Morgenster. (2 Petrus 1:19)
Hij is! Mijn Redder, Zaligmaker. (2 Petrus 3:18)
Hij is! Het Woord van / ten Leven (1 Johannes 1:1)
Hij is! Het Leven. (1 Johannes 1:2)
Hij is! Het Eeuwige leven. (1 Johannes 1:2)
Hij was! bij de Vader. (1 Johannes 1:2)
Hij is! Jezus Christus De Rechtvaardige. (1 Johannnes 2:1)
Hij is! De Redder, Zaligmaker van de wereld. (1 Johannes 4:14)
Hij is! De ware, echte, waarachtige God. (1 Johannes 5:20)
Hij is! onze Advocaat, onze Voorspraak. (1 Johannes 2:1)
Hij is! Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden, en de Overste van de koningen van de aarde. (Openbaring 1:5)
Hij is! de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige. (Openbaring 1:8)
Hij is! De Eerste en de Laatste. (Openbaring 1:17)
Hij is! Hij Die leeft. (Openbaring 1:18)
Hij is! De Boom van het Leven. (Openbaring 2:7)
Hij is! Het verborgen Manna. (Openbaring 2:17)
Hij is! de Amen, de trouwe, en waarachtige Getuige, het Begin van de schepping van God (Openbaring 3:14)
Hij is! de Leeuw, Die uit de stam van Juda is. (Openbaring 5:5)
Hij is! Het Lam dat geslacht is. (Openbaring 5:12)
Hij is! Het Lam, Dat in het midden van de troon is. (Openbaring 7:17)
Hij is! Het Lam, Dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld. (Openbaring 13:8)
Hij is! Het Lam, Koning van de heiligen, Koning van de Naties. (Openbaring 15:3)
Hij is! Het Lam, Heer van alle heren en Koning van alle koningen. (Openbaring 17:14)
Hij is! Getrouw en Waarachtig. (Openbaring 19:11)
Hij is! gekroond met vele koninklijke hoeden (Openbaring 19:12)
Hij is! Het Woord van God. (Openbaring 19:13)
Hij is! De Koning boven alle Koningen. (Openbaring 19:16)
Hij is! De Tempel. (Openbaring 21:22)
Hij is! De Wortel en het geslacht Davids, de blinkende Morgenster. (Openbaring 22:16)
AMEN!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *