Ijdelheid, een sluipmoordenaar! 2

Ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker; ijdelheid der ijdelheden, het is allemaal ijdelheid.

Prediker 1:2

Hoe vertaal je ijdelheid naar een hedendaags Nederlands woord?
Let op: Spelling (deels) uit 1864: [bijvoegelijk naamwoord] en [bijwoord] (-er, -st), ledig; niet omsloten; onnut, vruchteloos, *beuzelachtig; ongegrond; niet duurzaam; een – mens, een zot, een ingebeelde; (onnutte) dingen; (vergeefse) pogingen; hoop, die niet vervuld wordt of kan worden; de ledige ruimte, de lucht.

*Beuzelachtig = Kinderachtig, Nietig, Nietswaardig, Onbeduidend, Onbenullig.
Bron: synoniemen.net

Nu we de hedendaagse woorden goed in beeld hebben, zien we dat de nieuwe Bijbelvertaling het goed vertaal heeft.
In de Nieuwe Bijbelvertaling wordt de betekenis voor de hedendaagse lezer duidelijk: Lucht en leegte, zegt Prediker, lucht en leegte, alles is leegte. Prediker 1:2

Nu kunnen we denken, kijk, de betekenis is duidelijk en goed te begrijpen, we hebben de kontekst ook gelezen, wat kan ik hier nu praktisch mee?

Dat is nu net de opzet van deze studie. Dat is ijdelheid = Lucht en leegte in het licht van Gods Woord zetten!
Dus we nemen deze tekst, hebben die in de kontekst geplaatst en nu richten we de schijnwerpers van Gods Woord op onze tekst.

HET LICHT VAN GODS WOORD GERICHT OP ONZE TEKST.
Hebreeën 4:12
Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel, en des geestes, en der samenvoegselen, en des mergs, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten.

Openbaring 1:16
En Hij had zeven sterren in Zijn rechterhand; en uit Zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard; en Zijn aangezicht was, gelijk de zon schijnt in haar kracht.

Openbaring 2:12
En schrijf aan den engel der Gemeente, die in Pergamus is: Dit zegt Hij, Die het tweesnijdend scherp zwaard heeft:…

GODS WOORD BRENGT SCHEIDING EN OORDEELT ONZE GEDACHTEN! (Hebreeën 4:12)
GODS WOORDEN ZIJN ZICHTBAAR GEWORDEN IN JEZUS CHRISTUS! ( Johannes 1 , Openbaring 1:16 en Openbaring 2:12.

Jezus Christus Zelf brengt scheiding en oordeelt onze gedachten!
Onze tekst zetten we in het echte licht, en laten de Waarheid = Jezus Christus over deze tekst schijnen!

Jezus Christus zegt Zelf zegt dat Hij verdeeldheid brengt.
Meent gij, dat Ik gekomen ben, om vrede te geven op de aarde? Neen, zeg Ik u, maar veeleer verdeeldheid.
Want van nu aan zullen er vijf in een huis verdeeld zijn, drie tegen twee, en twee tegen drie.
De vader zal tegen den zoon verdeeld zijn, en de zoon tegen den vader; de moeder tegen de dochter; en de dochter tegen de moeder; de schoonmoeder tegen haar schoondochter, en de schoondochter tegen haar schoonmoeder. Lukas 12:51 t/m 53.

Jezus Christus zegt dat ze je zullen HATEN omdat je Jezus volgt.
Zalig zijt gij, wanneer u de mensen haten, en wanneer zij u afscheiden, en smaden, en uw naam als kwaad verwerpen, om des Zoons des mensen wil. Lukas 6:22

Indien u de wereld haat, zo weet, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft. Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare liefhebben; doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld. Gedenk het woord, dat Ik u gezegd heb: Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij Mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren. Johannes 15:18 t/m 20

SCHEIDING WORDT IN GANG GEZET.
We zien hier een scheiding ontstaan!
Wat we eerder hebben gelezen in Hebreeën 4:12, Alles word gescheiden door te gaan geloven in Jezus Christus. Door Hem met heel je hart te volgen! Door het Woord te gaan leven!

Van een vriend van de wereld wordt je een vijand van de *wereld!
Sterker nog, de wereld gaat je haten! Omdat de wereld liefheeft wat van de wereld is! Maar omdat je door het geloof in Jezus Christus NIET MEER van deze wereld bent, leef je niet meer als deze wereld, en wordt je een vreemde van deze wereld en gaat de wereld je haten! Omdat de wereld Jezus Christus haat!

Je mag van de wereld geloven in wie je wil, maar als jij je God een Naam geeft, en je komt er voor uit dat je Jezus Christus dient en volgt als de enige ware God dan is ineens alle verdraagzaamheid verdwenen! Maar dat is wel het getuigenis wat wij met ons meedragen! En niet alleen belijden met onze mond, maar ook leven met ons dagelijks leven!

*Wereld = mensen die Jezus Christus niet kennen.

DAT BRENGT ONS TERUG BIJ ONZE TEKST!
En dit is nu precies de scherpte in de boodschap van Jezus Christus, wat we hebben gelezen in Hebreeën 4:12.

ALLES WAT NIET UIT JEZUS CHRISTUS IS EN NIET IS TOT ZIJN EER IS … IJDELHEID!
Ja, deze komt even binnen! Misschien moet je die zin meerdere keren lezen, maar lieve lezer minder confronterend mag het evangelie niet gebracht worden!

Zelf zit ik nu ook stil naar mijn beeldscherm te staren, de afgelopen week komt voorbij en ik besef heel goed dat die scherpe zin mij schuldig verklaart!
Deze boodschap laat zien dat wij vaak nog zoveel ijdelheid = leegte, lucht in ons leven hebben.

MAAR! Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige. En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld.
1Johannes 2:1 en 2

Volgende week ga ik hier heel praktisch op in. Dan gaan we de beestjes bij de naam noemen.
Dan gaan we met de schrijver van prediker ontdekken dat ijdelheid ons zonder einde omgeeft!
Zolang we leven, worden we geconfronteerd met ijdelheid!

WE EINDIGEN MET HET GOEDE NIEUWS!
MAAR! Door het geloof in Jezus Christus zijn jij en ik GEHEEL ANDERS!
We worden wel omgeven door ijdelheid, de verleidingen lokken ons om ijdel te leven, maar in en door Jezus Christus zijn wij meer dan een overwinnaar!

Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, naaktheid, of gevaar, (ijdelheid), of zwaard?
(Gelijk geschreven is: Want om Uwentwil worden wij den gansen dag gedood; wij zijn geacht als schapen ter slachting.)
Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft.
Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere.
Romeinen 8:35 t/m 39

Volgende keer: praktische invulling van ijdelheid.

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *